Rätt att arbeta

Rätt att arbeta - Alasivu

Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbete innan ett arbetsavtal ingås.

Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att en utlänning som börjar arbeta eller arbetar har rätt att arbeta i Finland. Skyldigheten att försäkra sig om rätten att arbeta gäller också uppdragsgivare som verkar i Finland (huvudentreprenör eller den som huvudsakligen låter utföra arbetet) i situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.

Arbetsgivaren kan försäkra sig om, den utländska arbetstagarens rätt att arbeta, utifrån arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument eller uppehållskortet. Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan anställningen sker eller ett arbetsavtal ingås.

Grunderna för rätten att arbeta

Grunden för rätten att arbeta i Finland för en arbetstagare kan vara:

  • medborgarskap i ett EU- eller EES-land
  • ett giltigt uppehållstillstånd
  •  arbetstagaren behöver inte uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

Begränsningar i ett uppehållstillstånd:

  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för viss tid, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart under denna tid.
  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för en viss bransch, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart inom den bransch som antecknats i tillståndet.
  • Om ett uppehållstillstånd beviljats för en viss arbetsgivare, har arbetstagaren rätt att arbeta enbart för arbetsgivaren i fråga.

Också andra begränsningar kan anknyta till uppehållstillståndet. Därtill ska åtminstone följande ärenden beaktas:

  • En ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd ska göras innan det gällande uppehållstillstånd som ger rätt att arbete går ut. Om nytt tillstånd söks efter utgången av den utsatta tiden, är arbetet olagligt.
  • En arbetsgivare kan inte söka uppehållstillstånd för en arbetstagare för sina arbetstagare.

Ytterligare information: Att arbeta i Finland. Migrationsverket.

När behövs inte något uppehållstillstånd?

I utlänningslagen finns det föreskrifter om särskilda situationer där en utländsk person kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare. Med dessa situationer avses vanligen kortvariga uppdrag inom forskning, kultur eller idrott eller arbete inom trädgårdsbranschen. Också i dessa fall ska rätten att arbeta verifieras hos Migrationsverket.

Studerande har begränsad rätt att arbeta

Studerande har rätt att arbeta med ett uppehållstillstånd för studerande, om arbetet utgörs av praktik eller slutarbete som hör till examen. En studerande kan utföra annat arbete i snitt i 25 timmar per vecka under läsåret och utan begränsningar då undervisning inte ordnas vid läroanstalten.

Ansökan om uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket.

Korttidsvistelse i Schengen-området

EU-rådets förordning innehåller bestämmelser om de stater vars medborgare inte behöver visum för korttidsvistelse inom Schengen-området, till vilket också Finland hör. Utgångsläget är att den fria vistelsetiden är 90 dagar från och med den första inresan till landet. Vid beräkningen av dagar har följande princip iakttagits från och med oktober 2013:

Med korttidsvistelse avses

  • en vistelse på högst 90 dagar i Schengen-området
  • under en granskningsperiod på 180 dagar.

Vid beräkningen beaktas varje 180-dagarsperiod före uppehållsdagen. Med andra ord är den längta vistelsen högst 90 dagar under vilken 180-dagarsperiod som helst.

När den fria vistelsetiden upphört är utlänningen skyldig att ansöka om visum eller uppehållstillstånd.

Ytterligare information:

Resedokument. Gränsbevakningsväsendet.

Migration and Home Affairs. Ytterligare information om beräkning av korttidsvistelse och en separat kalkylator för vistelsetiden (på engelska). EU-kommissionens webbtjänst.