Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten trädde i kraft 1.9.2017. Anmälan ska göras på en nätblankett.

Företaget som skickar arbetstagare ska anmäla detta till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet börjar i Finland. Anmälningsskyldigheten trädde i kraft 1.9.2017. Anmälan sker elektroniskt genom en nätblankett.

Mer detaljerad information om anmälningsförfarandet finns i arbetsplatsmeddelande 3/2017: En förhandsanmälan om utstationering av arbetstagare ska lämnas till arbetarskyddsmyndigheten fr.o.m. 1.9.2017 (pdf).

Anmälan kan göras genast när avtalet om utstationering har ingåtts, men den ska göras senast innan arbetet som avtalats om inleds. Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras.

Anmälan behöver inte göras om arbetstagare utstationeras för annat arbete än byggarbete genom företagsintern överföring för högst 5 dagar. När den här utstationeringens längd beräknas beaktas den aktuella utstationeringsperioden och dessutom alla andra utstationeringsperioder under fyra månader innan utstationeringsperioden avslutades under vilka en arbetstagare har arbetat i Finland genom företagsintern överföring inom samma företag.
Som utstationering anses varje dag då en eller flera utstationerade arbetstagare arbetar i Finland och månaderna är kalendermånader. Alla perioder under vilka en eller flera arbetstagare som överförts internt inom samma företag har arbetat i Finland tillsammans med en eller flera beställare.

Om de inlämnade uppgifterna ändras väsentligt, kräver fortsatt arbete att det utstationerande företaget gör en kompletterande anmälan omedelbart efter det att ändringarna sker. Med väsentlig förändring avses byte av företrädare, antalet arbetstagare eller kontaktuppgifter.

Inom byggbranschen ska anmälan och eventuella kompletteringar också lämnas till byggherren och huvudentreprenören.

Innehållet i anmälan

Ilmoitusvelvollisuus-kuvituskuvaAnmäla ska innehålla:

  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för det utstationerande företaget, kontaktinformation, utländskt skattenummer och uppgifter om ansvariga personer i företagets etableringsstat
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för beställaren
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för byggherren och huvudentreprenören inom byggverksamhet
  • Uppgifter om det förväntade antalet utstationerade arbetstagare
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för en företrädare för det utstationerande företaget i Finland eller grunden för att inte behöva utse en företrädare
  • Datum för när utstationeringen börjar och den förväntade varaktigheten
  • Uppgift om platsen där arbetet utförs
  • Branschen i vilken den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?