Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2017. Anmälan ska göras på en nätblankett.

Innan arbete inleds i Finland ska det utstationerande företaget anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2017. Anmälan ska göras på en nätblankett.

Mer detaljerad information på arbetsplatsmeddelande 3/2017: Utstationering av arbetstagare ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten från och med 1.9.2017 (pdf).

Anmälan kan göras genast när avtalet om utstationering har ingåtts, men den ska göras senast innan arbetet som avtalats om inleds. Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras.

Anmälan behöver inte göras om arbetstagare utstationeras för annat arbete än byggarbete genom företagsintern överföring för högst 5 dagar. När den här utstationeringens längd beräknas beaktas den aktuella utstationeringsperioden och dessutom alla andra utstationeringsperioder under fyra månader innan utstationeringsperioden avslutades under vilka en arbetstagare har arbetat i Finland genom företagsintern överföring inom samma företag.
Som utstationering anses varje dag då en eller flera utstationerade arbetstagare arbetar i Finland och månaderna är kalendermånader. Alla perioder under vilka en eller flera arbetstagare som överförts internt inom samma företag har arbetat i Finland tillsammans med en eller flera beställare.

Om uppgifterna i anmälan ändras väsentligt krävs för att arbetet ska kunna fortsätta att det utstationerande företaget omedelbart då ändringen sker kompletterar anmälan. Med väsentlig förändring avses att företrädaren, arbetsplatsen, antalet arbetstagare eller avtalsparten ändras.   

Inom byggbranschen ska anmälan och eventuella kompletteringar också lämnas till byggherren och huvudentreprenören.

Innehållet i anmälan

Ilmoitusvelvollisuus-kuvituskuvaAnmäla ska innehålla:

  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för det utstationerande företaget, kontaktinformation, utländskt skattenummer och uppgifter om ansvariga personer i företagets etableringsstat
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för beställaren
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för byggherren och huvudentreprenören inom byggverksamhet
  • Uppgifter om det förväntade antalet utstationerade arbetstagare
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för en företrädare för det utstationerande företaget i Finland eller grunden för att inte behöva utse en företrädare
  • Datum för när utstationeringen börjar och den förväntade varaktigheten
  • Uppgift om platsen där arbetet utförs
  • Branschen i vilken den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.