Arbetstid

Arbetstid

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Vi uppdaterar innehållet på webbtjänsten enligt den nya lagen så snart som möjligt.

II arbetstidslagen fastställs den maximala arbetstiden per dag och vecka för ordinarie arbetstid samt övertidsarbete, vilotider mellan arbetsskift och skyldigheten att bokföra arbetstiden. Vid ordnandet av arbetstid kan man avtala om flextid eller utjämning av arbetstiden under en viss tidsperiod, förutsatt att arrangemangen inte bryter mot arbetstidslagen och det kollektivavtal som tillämpas inom branschen.

Ordinarie arbetstid

Det är viktigt att komma överens om arbetstiden i arbetsavtalet.

Med ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen avses arbetstagarens arbetstid per dygn och vecka. Enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst åtta timmar per vecka och högst 40 timmar per vecka. Med dygn och vecka avses kalenderdygn och -vecka, om inget annat avtalas.

Den allmänna regeln hindrar inte arbetstidsarrangemang med kortare arbetstid. Genom den allmänna regeln är det också möjligt att ordna arbetstiden som genomsnittlig arbetstid. Då kan arbetsveckan ordnas som sexdagarsvecka.

Genomsnittlig arbetstid

När genomsnittlig arbetstid tillämpas måste arbetstiden planeras och ett justeringssystem måste införas i förväg.

Arbetstiden kan också ordnas som genomsnittlig arbetstid. När det här arbetstidsarrangemanget tillämpas kan arbetstiden per vecka ordnas så att den utjämnas till i genomsnitt högst 40 arbetstimmar per vecka under en utjämningsperiod på 52 veckor. Utjämningsperioden kan vara kortare.

När genomsnittlig arbetstid tillämpas kan arbetstiden per vecka och per dag vara längre än vad den allmänna regeln i arbetstidslagen föreskriver, om man i det för branschen allmänbindande kollektivavtalet ingått en sådan överenskommelse.

När man använder genomsnittlig arbetstid eller periodisk arbetstid baserad på arbetstidslagen ska arbetsgivaren utarbeta ett system för utjämning av arbetstiden.  Av den ska åtminstone framgå den ordinarie arbetstiden för varje vecka under utjämningsperioden.

Utjämningssystemet ska utarbetas på förhand åtminstone för den tidsperiod under vilken den ordinarie arbetstiden jämnas ut till det föreskrivna eller avtalade genomsnittet. Arbetstagare ska underrättas om ändringar i utjämningssystemet i god tid.

Avtalsbransch Maximal ordinarie arbetstid Utjämningsperiodens

 

längd
Arbetstid per dygn Arbetstid per vecka
Livsmedelsindustrins tjänstemän

10 timmar

50 timmar

12 månader

Energibranschens arbetstagare

10 timmar

50 timmar

12 månader

ICT-branschens tjänstemän

12 timmar

Inte reglerad

12 månader

Handelssektorns arbetstagare

10 timmar (eller flera)

48 timmar

26 viikkoa

Fastighetsservice-branschens
arbetstagare

10 timmar

Inte reglerad

26 viikkoa

Hotell- och restaurangbranschens arbetstagare

10 timmar

Inte reglerad

6 månader

Bygbranschens arbetstagare

10 timmar

50 timmar

6 månader

Elinstallationsbranschens arbetstagare

10 timmar

50 timmar

26 viikkoa

Teknologiindustrins arbetstagare Inte reglerad Inte reglerad

12 månader

Teknologiindustrins
tjänstemän

12 timmar

Inte reglerad

12 månader

Exempel på kollektivavtalsbestämmelser om genomsnittlig arbetstid.

Mertidsarbete

Mertidsarbete utförs utöver den ordinarie avtalade arbetstiden, men arbetet överskrider inte den ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen. Mertidsarbete utförs på arbetsgivarens initiativ och med arbetstagarens samtycke.

Työaika-kuvituskuva

Exempel:

  • Arbetstagarens avtalade ordinarie arbetstid är sex timmar per dygn.
  • Arbetstagaren gör en åtta timmars arbetsdag.
  • Mertidsarbetet är skillnaden mellan den avtalade arbetstiden och den utförda arbetstiden, dvs. två timmar.

Övertidsarbete

Övertidsarbete är arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen. Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden är övertidsarbete endast om det utförs på arbetsgivarens initiativ och med dennes godkännande.

Utförandet av övertidsarbete förutsätter också alltid arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren ska ge sitt samtycke separat till varje tillfälle av övertidsarbete. Således kan arbetsgivaren inte förutsätta att arbetstagaren utför övertidsarbete, och arbetstagaren kan inte i arbetsavtalet förbinda sig att utföra övertidsarbete vid behov.

Övertidsarbete per dygn är arbete som överskrider den lagstadgade maximala ordinarie arbetstiden per dygn. Övertidsarbete per vecka är i sin tur arbete som överskrider den lagstadgade maximala ordinarie arbetstiden per vecka men inte den maximala ordinarie arbetstiden per dygn.

Maximal antalet övertidsarbetstimmar

Övertidsarbete får utföras i högst 138 timmar under en tidsperiod på fyra månader. I kollektivavtal kan det finnas avvikande bestämmelser om längden på denna period. Under ett kalenderår för högst 250 timmar övertidsarbete utföras.

Om det maximala antalet övertidsarbetstimmar håller på att överskridas, och arbetsgivaren har behov av ytterligare övertidsarbete kan man på arbetsplatsen ingå ett lokalt avtal om extra övertidsarbete. Extra övertidsarbete får utföras högst 80 timmar per kalenderår. Det är alltså tillåtet att utföra högst 330 timmar övertidsarbete per år.


Övertidsarbete
Arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden  enligt arbetstidslagen (8 t/dag och 40 t/vecka).

 

Övertidsarbete per dygn

Arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden per dygn.

 

Övertidsarbete per vecka

Arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden per vecka, men inte den maximala ordinarie arbetstiden per dygn.

Maximalt antal övertidstimmar
138 t/4 månader eller 250 t/kalenderår

Tilläggsövertid

Arbete som överskrider det maximala antalet övertidstimmar (250 t/kalenderår).
Högst 80 t/kalenderår. Avtalas lokalt på arbetsplatsen.

Maximalt antal övertidstimmar med avtal om tilläggsövertid
330 t/kalenderår

Övertidsarbete enligt arbetstidslagen

Mer information:

Arbetstid

Arbetstidhantering

Arbetstidsbokföring