Avlöning i Finland

Avlöning i Finland - Sivun kieliversiot

Denna sida finns också på estniskaryskalitauiska och polska.

Avlöning i Finland - Ingressi

I Finland fastställs ingen minimilön i lagen. Till en utstationerad arbetstagare ska minst den lön som har fastställts i ett allmänbindande kollektivavtal betalas. Lönen betalas i huvudsak på tim-, månads- eller ackordsbasis.

Avlöning i Finland

OBS! Anvisningar om hur den gamla lagen tillämpas hittar du här.

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas den lön som följer ett allmänbindande kollektivavtal.

Arbetsvillkoren för en utstationerad arbetstagare bestäms i enlighet med lagstiftningen i såväl det utstationerande landet som i Finland. Arbetsvillkoren i det utstationerande landet kan avvika från arbetsvillkoren i Finland. Syftet med lagen om utstationering av arbetstagare är att de utstationerade arbetstagarna ska vara jämställda med arbetstagarna hos företag som verkar i Finland. På arbete som utförs av utstationerade arbetstagare tillämpas de delar av finska arbetslagstiftningen och de bestämmelser i allmänbindande kollektivavtal som ger arbetstagaren fördelaktigare arbetsvillkor än den lagstiftning som tillämpas på arbetstagarens arbetsavtal

Grunder för hur lönen bestäms

Mynt och sedlarGrunderna för lönen i Finland, det vill säga minimilönen och dess delfaktorer, sättet att beräkna lönen som ska betalas och grunderna för placeringen av arbetstagare i olika löneklasser, bestäms vanligtvis i enlighet med kollektivavtalet.

I Finland har allmänbindande kollektivavtal ingåtts inom de flesta branscher. När lönen ska bestämmas gäller det att åtminstone klarlägga

 • om det finns ett allmänbindande kollektivavtal för branschen som utgångspunkt för hur lönen ska bestämmas
 • tim- eller månadslönen
 • den uppgiftsbaserade löneandelen och därutöver
 • den eventuella personliga löneandelen.

I kollektivavtalen kan ingå uppgiftsspecifierade bestämmelser om placeringen i löneklasser, men i vissa kollektivavtal baserar sig placeringen i löneklasser på arbetsuppgiftens kravnivå eller poängsättning. Anvisningar om dessa finns vanligtvis i kollektivavtalen. 

Utstationerade arbetstagares lön

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas minst det vederlag som bestäms utifrån ett sådant allmänbindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Om branschen inte har något allmänbindande kollektivavtal eller någon annan överenskommelse eller praxis, ska en sedvanlig och skälig lön betalas till arbetstagaren. Den lön som arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om får inte väsentligt underskrida den lönenivå som betraktas sedvanlig och skälig. Detta ska tillämpas även i situationer där man i avgångslandet kommit överens om lönen utan att känna till lönenivån i Finland.

Utstationerade hyrda arbetstagares lön

Arbetsvillkoren för hyrd arbetskraft som utstationeras i Finland bestäms på samma sätt som för hyrd finländsk arbetskraft.

Utstationerade arbetstagare ska betalas ett vederlag som åtminstone motsvarar vad som bestäms i 2 kp. 9 § i arbetsavtalslagen. I praktiken tillämpas i första hand bemanningsföretagets eget kollektivavtal. Om ett sådant inte finns bestäms minimivillkoren i enlighet med det kollektivavtal som användarföretaget (mottagare av tjänster) tillämpar.

Om det på den hyrda arbetstagarens anställningsförhållande inte tillämpas ett kollektivavtal ska villkoren om lön, arbetstider och semester åtminstone motsvara de avtal och den praxis som är bindande för användarföretaget och som allmänt tillämpas av användarföretaget.

Om användarföretaget inte har något allmänbindande kollektivavtal eller någon annan överenskommelse eller praxis, ska en sedvanlig och skälig lön betalas till den utstationerade hyrda arbetstagaren. Den lön som arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om får inte väsentligt underskrida den lönenivå som betraktas sedvanlig och skälig. Detta ska tillämpas även i situationer där man i avgångslandet kommit överens om lönen utan att känna till lönenivån i Finland.

Arbetsvillkor som inte omfattas av arbetsavtalet kommer arbetstagaren överens om med arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget. Den hyrda arbetstagarens arbetsvillkor kan sålunda se annorlunda ut än arbetsvillkoren för arbetstagare som är anställda hos användarföretaget (t.ex. olika slag av lunch- eller telefonförmåner).  

Ersättningar för arbetstid och semester

I minimilönen som ska betalas arbetstagare som utstationeras i Finland ingår också ersättningar i anslutning till arbetstid- och semesterbestämmelserna. Dessa kan basera sig på lagen och/eller på kollektivavtal. Det är möjligt att komma överens om vissa frågor genom kollektivavtal och därför är det viktigt att ta reda på vad som sägs både i lagen och i kollektivavtalet.

I kollektivavtalet kan t.ex. ingå bestämmelser om ersättning för förkortad arbetstid och ledighet som ersättning för arbetstid samt om ersättning för arbete på sockenhelger. Det kan också ingås avtal om övertidsarbete.

Det är också möjligt att ingå överenskommelser om hur semesterersättningen ska ersättas på ett sätt som avviker från semesterlagens bestämmelser och om semesterpenningen som ska betalas utöver semesterersättningen.  

Semesterersättningen kan utgående från kollektivavtalet till exempel beräknas som en procentandel av den utbetalda lönen för arbetet eller med hjälp av en koefficient som bestäms utifrån antalet intjänade semesterdagar. Semesterpenningen bestäms procentuellt utifrån semesterersättningen.  

Arbetsgivaren svarar för betalning av lön

Arbetsgivaren svarar för att lön betalas till den utstationerade arbetstagaren. Uppdragsgivaren svarar inte för betalningen av lön till en utstationerad arbetstagare. Vid hyrning av arbetstagare är uppdragsgivaren emellertid skyldig att ge arbetsgivaren de uppgifter om de hyrda utstationerade arbetstagarna som arbetsgivaren behöver för att uppfylla sina skyldigheter.

När huvudentreprenören och byggherren inom byggbranschen har fått en anmälan om brister i lönebetalningen av den utstationerande arbetstagaren ska de

 • omedelbart lämna en begäran om utredning till den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare, dvs. till det utstationerande företaget, om betald lön och om lönen är i enlighet med kraven i lagen och
 • lämna den begäran om utredning och den utredning de får från argetsgivaren till arbetstagaren och på arbetstagarens begäran till arbetarskyddsmyndigheten.

Byggherren och huvudentreprenören skall uppbevara begäran om utredning och den utredningen de får från arbetsgivaren två år efter utgången av arbetet.

Mer information: Lön

Kollektivavtal

Arbetslagstiftningen skapar en grund för regleringen av arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetstagar- och arbetsgivarförbunden ingår tjänste- och kollektivavtal, i vilka parterna avtalar om villkoren för ett anställningsförhållande mer detaljerat än i den tillämpliga lagen. Allmänbindande kollektivavtal förpliktar även oanslutna arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Ett arbetsavtalsvillkor som står i strid med en bestämmelse i ett allmänbindande kollektivavtal är ogiltigt.

Avtal som ingås lokalt innebär exempelvis att arbetsgivaren och arbetstagarna kan ingå ett avtal som binder vardera parten i fråga om villkor i anställningsförhållandet. Lokala avtal kan begränsas genom kollektivavtal och de rätta förfaringssätten ska alltid säkerställas innan ett avtal ingås.

Mer information: Kollektivavtal

Centralorganisationer och de centrala fack- och arbetsgivarförbund

Branschvisa kollektivavtal hittas på förbundens nätsidor.

Centralorganisationer

Fackförbund

Industribransch:

Transportbransch:

Den privata servicebranschen:

Arbetsgivarförbunde

Kollektivavtal på nätet

Allmänbindande kollektivavtal för byggbranschen:

 • Asfaltbranschens kollektivavtal, broschyr
 • Infrastrukturbranschens (tidigare jord- och vattenbyggnadsbranschen) kollektivavtal, broschyr
 • Golvbeläggningsbranschens kollektivavtal, broschy
 • Kollektivavtalet för måleribranschen, broschyr
 • Byggnadsproduktindustrins kollektivavtal, broschyr
 • Husbyggnadsbranschens kollektivavtal, broschyr
 • Husteknikbranschens kollektivavtal, broschyr
 • Vattenisoleringsbranschens kollektivavtal, broschyr

Industrifackets kollektivavtal:

Kemisektorn:

Teknologisektorn:

Trävarusektorn:

Specialbranschernas sektor:

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?