Företagshälsovård

Företagshälsovård

Det måste finnas ett entydigt avtal om företagshälsovård som avtalats om med beställaren.

Med stöd av lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas även lagen om företagshälsovård på utstationerade arbetstagare. Enligt denna lag är en utländsk arbetsgivare skyldig att sörja för lagstadgad företagshälsovård för sina arbetstagare för den tid arbetet pågår i Finland.

I lagen om företagshälsovård regleras arbetsgivarens skyldighet att se tillr företagshälsovården,  innehållet i den och genomförandet av den. Grundtanken i lagstiftningen om företagshälsovård är att arbetsgivaren för att uppfylla förpliktelserna i lagen om företagshälsovård ska stödja sig på den sakkunskap som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården representerar.

TyöterveyshuoltoEnligt huvudregeln ska de utstationerade arbetstagarnas egen arbetsgivare ordna företagshälsovård för sina arbetstagare i Finland oberoende av hur stor arbetsplatsen är eller hur länge arbetet pågår. Arbetarskyddsmyndigheten har i praktiken även godkänt fall där beställaren ordnar företagshälsovård för en utländsk underentreprenörs arbetstagare eller utländska hyrda arbetstagare, då ett avtal om detta mellan arbetets beställare och arbetstagarnas arbetsgivare kan påvisas.

Mer information: Arbetshälsa och olycksfall.