Rätt att arbeta

Rätt att arbeta i Finland

En utstationerad arbetstagare ska ha rätt att arbeta i Finland, om han eller hon är utländsk. Grunden för rätten att arbeta beror på den utstationerade arbetstagarens nationalitet, det arbete som han eller hon ska utföra i Finland och längden på arbetet.

  • Medborgare i de nordiska länderna, EU-medlemsländerna, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett separat uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De kan arbeta i Finland på grundval av deras nationalitet.
  • För att kunna arbeta behöver utstationerade arbetstagare som inte är medborgare i ovan nämnda länder i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.
Två pass

Utlänningslagen fastställer också de situationer där det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Skyldigheten att försäkra sig om arbetstagarens rätt att arbeta gäller utöver arbetsgivaren också uppdragsgivare som verkar i Finland (huvudentreprenör eller den som huvudsakligen låter utföra arbetet) i situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.

Mer information

Rätt att arbeta i Finland
Migrationverket: Att arbeta i Finland