Byggprojekt

Byggprojekt

Vid ett byggprojekt ska alla parter (byggherren, planeraren, den huvudsakliga genomföraren, arbetsgivaren och egenföretagare) fullgöra sina förpliktelser och vid behov samarbeta för att förpliktelserna ska fullgöras.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet, arbetsgivaren, byggherren och planeraren har ett straffrättsligt ansvar om de försummar de förpliktelser som föreskrivits för dem i arbetarskyddslagen och förordningen om byggarbete. Dessa aktörer och deras företrädare kan i enlighet med strafflagen dömas till ett straff för ett arbetarskyddsbrott enligt strafflagen.

Straff kan dömas ut för en försummelse

Enligt arbetarskyddslagen ska en byggherre eller en företrädare för denna som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra en i arbetarskyddslagen eller i författningar som utfärdats med stöd av den föreskriven skyldighet att göra en utredning eller upprätta en plan, för arbetarskyddsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Till exempel en säkerhetskoordinator kan som lagstadgad företrädare för byggherren dömas till straff för försummelse av hans eller hennes skyldigheter. Utnämningen av en säkerhetskoordinator ändrar dock inte övriga aktörers ansvar.

Ett skadeståndsansvar kan anknyta till ett straffrättsligt ansvar, om försummelsen orsakat en person en skada som enligt skadeståndslagen ska ersättas.