TR-indikatorn®

Indikatorer för arbetsförhållandena - TR-indikatorn®

Med hjälp av TR-indikatorn bedöms arbetssäkerheten på husbyggnadsarbetsplatser.

De moment som observeras med hjälp av TR-indikatorerna omfattar

  • ställningar, gångbroar och stegar
  • maskiner och utrustning
  • fallskydd
  • arbete
  • el och belysning
  • ordning
  • dammighet (lagts till moment som ska observeras 2010)

TR-indikatorn kan ersätta arbetsplatsens veckovisa underhållsinspektioner

Företag inom husbyggnadsbranschen använder allmänt TR-indikatorn® för de lagstiftade underhållsinspektionerna som genomförs varje vecka på husbyggnadsarbetsplatser. De personer som genomför mätningar på arbetsplatsen ska ha samma bedömningsgrunder för att få tillförlitliga svar. För indikatorn finns det en responstavla för arbetsplatsen, och med hjälp av denna får hela personalen lätt information om hanteringen och utvecklingen av säkerhetsnivån under den tid byggandet pågår på arbetsplatsen.

Användning av TR-indikatorn under en inspektion

Inspektören gör observationer av hela arbetsplatsen genom att använda en standardblankett och i fråga om moment som har central betydelse med tanke på olycksfall göra en staketuppställning över vad som är i ordning och vad som bör åtgärdas. Antalet observationer uppgår i allmänhet till mer än hundra under en inspektion.

Utifrån inspektörens observationer får man en bild av arbetsplatsens TR-nivå vilken bland annat visar i vilket förhållande momenten som är i ordning står till alla observationer som har gjorts. TR-nivån är hundra procent, om samtliga moment som ska observeras är i ordning vid inspektionen. Om mätningarna upprepas på arbetsplatsen och TR-nivån till exempel höjs, är det ett tecken på att åtgärderna som vidtagits för arbetssäkerheten på arbetsplatsen har varit effektiva, och på motsvarande sätt visar en sänkt TR-nivå att det på arbetsplatsen krävs större insatser för arbetssäkerheten.

Man har konstaterat att det finns ett samband mellan en god TR-nivå på arbetsplatsen och obetydliga arbetsolycksfall.

De bästa arbetsplatserna inom husbyggnadsbranschen belönas

TR-indikatorn används också i säkerhetstävlingar inom husbyggnadsbranschen. Den årliga tävlingen ordnas av Rakennusteollisuus RT ry och dess distriktsorganisationer. Alla RT:s medlemsföretag kan delta i tävlingen. Tävlingen ordnas regionalt, men även på riksnivå belönas de bästa arbetsplatserna.

Årets bästa arbetsplatser, företag och underentreprenörer från både husbyggnadsbranschen och anläggningsbranschen belönas vid avslutningsevenemanget för tävlingen. Det viktigaste tävlingskriteriet är resultatet av TR- eller MVR-mätningen, men även andra kriterier används, och av dessa är olycksfallsfrekvensen den viktigaste.