Arbetarskyddsbrott

Arbetarskyddsbrott - Alasivu

Det finns bestämmelser om bestraffningsförfarandet för situationer där en arbetsgivare försummar arbetarskyddsförpliktelserna. En arbetsgivare kan ställas till ansvar för ett arbetarskyddsbrott om brottet mot bestämmelserna gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet och arbetsgivaren varit medveten om de förhållanden som strider mot bestämmelserna om arbetarskydd.

Arbetarskyddsansvaret gäller i allmänhet för den arbetsgivare som låter utföra arbete i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart anställningsförhållande eller som de facto utövar den bestämmanderätt som hör till arbetsgivaren.

Till straff för det lagstridiga förfarandet döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Endast de personer som haft en reell möjlighet att avhjälpa missförhållandet har ett straffrättsligt ansvar.

Vid ett arbetarskyddsbrott bedöms försummelsen

Vid ansvarsfördelningen bedöms det vilken eller vilka företrädare för arbetsgivaren som borde ha agerat med större omsorg och vem som ska tillräknas försummelsen. En typisk ansvarig vid ett arbetarskyddsbrott är en person som i stället för arbetsgivaren leder och övervakar arbetet. Till exempel utbildning och handledning av en arbetstagare kan vara en skyldighet som delas av flera chefer: den högsta ledningen organiserar och finansierar utbildningen, ledningen på mellannivå planerar och övervakar den, medan arbetsledningen genomför den.

En följd, till exempel att en arbetstagare skadas, och inte ens farlig situation är ett krav för att rekvisitet för ett arbetarskyddsbrott ska uppfyllas, utan det räcker med enbart en försummelse. När situationen bedöms granskas det vad den ansvarige personen underlåtit att göra.

Domarna varierar mellan bötesstraff och fängelsestraff. Därtill kan den ansvarige enligt domen dömas till skadestånd och att den ekonomiska vinningen av brottet ska dömas förverkad till staten.

Behörigheten för en inspektör inom verksamhetsområdet arbetarskydd och arbetarskyddsmyndigheten, rekvisitet för arbetsbrott och tröskeln för att göra en polisanmälan beskrivs i arbetarskyddsförvaltningens tillsynsanvisning Utövande av befogenheter samt polisanmälan.