Arbetarskyddspersonal

Arbetarskyddspersonalen - Yleistä

På varje arbetsplats ska finnas en arbetarskyddschef, som företräder arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet. Arbetsgivaren kan själv sköta arbetarskyddschefens uppgifter eller utse någon annan till sin företrädare.

Arbetstagarna ska utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare till sina företrädare. En arbetarskyddsfullmäktig ska väljas på en arbetsplats med minst tio arbetstagare.

På en arbetsplats där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar ska inrättas en arbetarskyddskommission. Både arbetsgivaren och arbetstagarna är företrädda i arbetarskyddskommissionen och kommissionen lägger vid behov fram förslag till hur arbetsförhållandena kan förbättras, företagshälsovården utvecklas och arbetarskyddsutbildningen ordnas. Kommissionen deltar dessutom i ordnandet av hälsofrämjande verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan.

Arbetsgivaren sörjer för att arbetarskyddspersonalen har de förutsättningar som krävs för att sköta sina uppgifter. Arbetsgivaren ska till exempel anvisa sådana utrymmen för arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddskommissionen som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna.

Arbetsgivaren ska uppge samarbetspersonernas namn och kontaktuppgifter till arbetarskyddsregistret www.ttkrekisteri.fi som Arbetarskyddscentralen upprätthåller. Närmare uppgifter finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Samarbetspersoner inom arbetarskyddet har tystnadsplikt

Den som sköter samarbetsuppgifter ska hemlighålla sådana sekretessbelagda uppgifter som han eller hon fått i samband med skötseln av sina uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter det att personen har upphört med att sköta samarbetsuppgifterna.

Uppgifter som ska hemlighållas rör arbetsgivarens ekonomiska ställning, affärs- och yrkeshemlighet samt företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang, som i fall de sprids kan skada arbetsgivaren eller dennes kompanjon eller avtalspart. Uppgifter som gäller en privatpersons ekonomiska ställning, hälsotillstånd eller andra personliga omständigheter ska också hemlighållas.