Arbetarskyddschef

Arbetarskyddschefen - Yleistä

Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens företrädare i arbetarskyddssamarbetet. Arbetsgivaren kan själv sköta arbetarskyddschefens uppgifter eller utse en företrädare.

Arbetarskyddschefen ska känna till förhållandena på arbetsplatsen och ha sådan kompetens som de förutsätter. Han eller hon ska vara förtrogen med arbetarskyddslagstiftningen. Arbetarskyddschefen ska ha de förutsättningar som krävs för att ordna arbetarskyddssamarbetet i praktiken.

Arbetarskyddschefen sörjer för att ordna och utveckla arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Arbetarskyddschefen är inte nödvändigtvis medlem av arbetarskyddskommissionen, men deltar i kommissionens sammanträden.

Till arbetarskyddschefens uppgifter hör

  • att bistå arbetsgivaren och cheferna med att säkerställa att tillräcklig arbetarskyddskompetens finns på arbetsplatsen
  • att starta, stödja och utveckla arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen
  • att delta i arbetarskyddskommissionens verksamhet
  • att samarbeta med arbetarskyddsmyndigheterna

Arbetarskyddschefen har inte automatiskt ansvaret för att se till att arbetarskyddsbestämmelserna iakttas, eftersom arbetsgivaren är den som har ansvaret för säkerheten i arbetet.