Arbetarskyddskommission

Arbetarskyddskommissionen - Yleistä

En arbetarskyddskommission ska inrättas på en arbetsplats där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar. Arbetsgivaren tar initiativet till att inrätta en arbetarskyddskommission. Arbetarskyddskommissionens mandatperiod är två år.

Arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen är företrädda i arbetarskyddskommissionen. Kommissionen har fyra, åtta eller tolv medlemmar. Av medlemmarna företräder en fjärdedel arbetsgivaren, hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som är den mindre av dessa grupper. Man kan även komma överens om saken på något annat sätt.

Arbetsgivaren utser sin företrädare i arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddschefen har rätt att delta i arbetarskyddskommissionens sammanträden även om han eller hon inte är medlem.

Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen på basis av sin ställning. De övriga företrädarna för arbetstagarna utses genom val i samma förfarande som vid val av arbetarskyddsfullmäktig.

Ordförande för arbetarskyddskommissionen är arbetsgivaren, en företrädare för denne eller en person som kommissionen valt bland sina medlemmar. Arbetsgivaren utser en företrädare med uppgift att sköta beredningen av de ärenden som arbetarskyddskommissionen behandlar.

Medlemskapet i arbetarskyddskommissionen får inte medföra kostnader för kommissionens medlemmar. Medlemmarna får ersättning för tidsanvändning och inkomstbortfall enligt samma principer som arbetarskyddsfullmäktigen.