Ärenden

Ärendehantering - Yleistä

Arbetarskyddssamarbetet ska omfatta ärenden som kan påverka en arbetstagares säkerhet, hälsa eller arbetsförmåga.

Arbetarskyddssamarbetets ärenden kan gälla såväl arbetet och arbetsmiljön som arbetsklimatet. Dessa omfattar bland annat

  • förfaringssätt på arbetsplatsen
  • organisering av arbetet
  • utredningar av säkerheten
  • planer som inverkar på arbetet
  • arbetarskyddets mål
  • program som stöder arbetshälsan
  • statistiska eller uppföljande uppgifter (t.ex. om sjukfrånvaro).

Särskilda bestämmelser om ärenden som omfattas av samarbetet finns också exempelvis i lagen om företagshälsovård och arbetarskyddslagen.

Arbetarskyddssamarbetet omfattar dessutom uppföljningen av behandlade ärenden och deras effekt.

Behandling av samarbetsärenden

Arbetarskyddsärenden som berör arbetsplatsen i allmänhet behandlas av arbetarskyddskommissionen. Om ingen arbetarskyddskommission har inrättats, behandlas ärendena mellan arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetstagarna.

Medlemmarna i arbetarskyddskommissionen har rätt att lägga fram förslag till ärenden som ska tas upp i kommissionen. Den som tar initiativ har rätt att få motiverad respons på förslagen av arbetsgivaren.

Ärenden som påverkar en enskild arbetstagares hälsa och säkerhet behandlas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller en chef som företräder arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktigen kan delta i behandlingen av ärendet på eget initiativ eller på arbetstagarens eller chefens initiativ.

Arbetarskyddsärenden ska behandlas i tillräckligt god tid inom ramen för arbetarskyddssamarbetet. Samarbetet ska ge en genuin möjlighet att påverka verksamheten på arbetsplatsen.