Att ingå avtal

Att ingå avtal - Yleistä

Överenskommelse med arbetarskyddssamarbetet

Bestämmelser om arbetarskyddssamarbetet finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, det vill säga den så kallade tillsynslagen.

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt att avtala om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen på något annat sätt med ett skriftligt avtal. Samma avtalsmöjlighet finns även inom den offentliga sektorn, till exempel hos statens, kommunens och kyrkans förhandlingsmyndigheter.

Överenskommelse med riksomfattande avtal

Med riksomfattande avtal kan man komma överens om till exempel arbetarskyddsfullmäktigens och arbetarskyddskommissionens mandatperiod.

Följande rättigheter i tillsynslagen kan inte begränsas ens genom riksomfattande kollektivavtal:

 • arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få uppgifter
 • arbetarskyddsfullmäktigens rätt att avbryta farligt arbete
 • arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd

och inte heller slopa följande rättigheter som följer av lagen:

 • rätt till utbildning för arbetarskyddsfullmäktig och ersättare
 • arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning
 • ersättning för arbetarskyddsfullmäktigens inkomstbortfall

Lokala avtal

Frågan om hur arbetarskyddssamarbetet ordnas på ett sätt som lämpar sig för förhållandena på arbetsplatsen kan också avtalas lokalt på arbetsplatsen. Om lagen tillåter lokala avtal, ska arbetstagarna garanteras minst den möjlighet att delta i arbetarskyddssamarbetet som föreskrivs i lag.

Lokala avtal kan ingås till exempel om arbetarskyddskommissionens mandatperiod och om en mandatperiod som är kortare än två kalenderår för arbetarskyddsfullmäktigen. Av en motiverad orsak kan man i arbetarskyddskommissionen eller genom något annat lokalt samarbetsförfarande avtala om att förlänga arbetarskyddsfullmäktigens mandatperiod till fyra kalenderår.

Följande rättigheter i tillsynslagen kan inte begränsas med ett lokalt avtal på arbetsplatsen som gäller arbetarskyddssamarbetet:

 • val av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare
 • arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få uppgifter
 • rätt till utbildning för arbetarskyddsfullmäktig och ersättare
 • arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning
 • ersättning för arbetarskyddsfullmäktigens inkomstbortfall
 • arbetarskyddsfullmäktigens rätt att avbryta farligt arbete
 • arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd
 • tidsanvändningen för arbetarskyddskommissionens medlemmar samt den ersättning som betalas till dem
 • arbetsutrymmen för arbetarskyddsfullmäktig och arbetarskyddskommission

Parterna i ett lokalt avtal är arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan befullmäktigad företrädare för personalen. Om en företrädare för personalen inte har valts på arbetsplatsen, kan personalen eller en personalgrupp ingå ett avtal.

Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagarna om det tillämpliga avtalet på arbetsplatsen. Ett avtal om ordnande av arbetarskyddssamarbete gäller tills vidare och det kan sägas upp så att det upphör två månader räknat från uppsägningen.

Avtalet binder de arbetstagare som anses företrädas av den företrädare för personalen som ingått avtalet.