Säkerhetsledning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Med säkerhetsledning avses målsatta åtgärder genom vilka arbetsplatsen fortlöpande upprätthåller och utvecklar säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Genom säkerhetsledning förbättras såväl systemens funktionsförmåga som förhållandena och människornas välbefinnande. Ett centralt mål är att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsolyckor samt att förbättra arbetets kvalitet och produktivitet.

När arbetsgivaren leder säkerheten ska denne

 • skapa en säkerhetskultur och rutiner på arbetsplatsen
 • fastställa skyldigheterna och befogenheterna
 • säkerställa kompetensen och resurserna
 • informera om säkerhetsrelaterade frågor.

Arbetsplatsens säkerhetskultur återspeglar ledningens uppfattning om säkerhetsarbetets betydelse. Ledningens engagemang syns på arbetsplatsen till exempel i form av ledningens ronder och i att säkerhetsfrågor beaktas på möten alltid när det är relevant. Men det är endast personalens engagemang som säkerställer att säkerhetstänkandet sprids till det dagliga arbetet. Därför ska säkerhetsarbetet utgöra en del av varje chefs och arbetstagares arbetsbeskrivning.

En bra kartläggning av nuläget utgör grunden för säkerhetsarbetet. Ett viktigt verktyg är riskbedömning. Med hjälp av den bedömer arbetsgivaren utvecklingsbehoven i arbetet och arbetsförhållandena samt arbetsmiljöfaktorernas inverkan. Säkerhetsledning kräver också ett fungerande responssystem med vars hjälp arbetsplatsen systematiskt kan säkerställa att rutinerna förbättras fortlöpande.

Det finns färdiga modeller som man kan ha hjälp av

Säkerhetsledning kan implementeras på flera sätt. Organisationen kan utgå från färdiga modeller (t.ex. standarden för ledningssystem för arbetsmiljön OHSAS 18001).

Arbetarskyddslagen kräver inte direkt ett säkerhetsledningssystem utan reglerar en systematisk ledning av säkerheten på en allmän nivå. Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter baserar sig dock på idén om säkerhetsledning. Arbetsgivaren kan välja de sätt och metoder som är lämpligast för arbetsplatsen och med hjälp av vilka säkerheten leds.

I arbetarskyddslagen fastställs arbetsgivarens skyldigheter när det gäller ledningen av arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska

 • utarbeta ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet
 • identifiera olägenheter och risker samt bedöma deras betydelse, dvs. utföra en riskbedömning och vid behov eliminera eller minska riskerna
 • ordna undervisning och handledning för arbetstagarna
 • fortgående ge akt på läget i arbetsmiljön och på arbetsplatsen
 • hålla riskbedömningen och verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet uppdaterade.

Vissa branscher har dessutom klassificerats som särskilt farliga, och i dessa fall förutsätter författningarna att arbetsgivaren har ett särskilt system för att säkerställa säkerheten. Exempel på branschvisa författningar är

 • förordningen om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015)
 • förordningen om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet (750/2006)
 • förordningen om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg (66/1996).

Säkerhetsledning - Sanasto

Vokabulär

Säkerhetskultur Återspeglar grundläggande värderingar, normer, antaganden och förväntningar relaterade till organisationens arbetarskyddsfrågor. Syns i företagets verksamhetsprinciper.
Säkerhetsledning Övergripande och planmässig verksamhet för att främja säkerheten. Omfattar alla de förfaranden genom vilka en bra övergripande säkerhet uppnås. Verksamheten baserar sig på regelbundet samarbete med hela personalen.
Ledningssystem En kombination av personal, resurser, operativa policyer och rutiner på alla nivåer. Det finns organiserad växelverkan mellan dess delar för att genomföra givna uppgifter eller uppnå eller bevara fastställda resultat.
Riskbedömning Omfattande och systematiskt arbete för att identifiera risker och hälsoolägenheter i arbetet och för att bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.
Riskhantering Systematiskt arbete för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och personalens säkerhet. Med riskhantering avses all verksamhet i organisationen genom vilken man minskar eller eliminerar risker, och den är ett centralt verktyg inom säkerhetsledning.