Arbetslokal

Arbetsmiljö - Arbetslokal

Trivsamma arbetslokaler påverkar även produktiviteten.

En bra arbetslokal har fönster, lämplig temperatur, fungerande ventilation och belysning anpassad till arbetet. Takhöjden i en arbetslokal ska vara minst 2,5 meter och där ska finnas tillräckligt med plats för medarbetarna att arbeta och röra sig på. Dessutom ska ett arbetsrum vara tillräckligt luftigt för det slags arbete som utförs där, minst tio kubikmeter för varje medarbetare.

Då arbetsrummets volym beräknas, beaktas högst 3,5 meters takhöjd. Ett arbetsutrymme med indirekt naturligt ljus kan tillåtas, om man får in tillräckligt med ljus. Då måste särskild uppmärksamhet fästas vid att arbetsrummet är trivsamt liksom även vid arbetets natur.

Maskiner och anordningar ska placeras rätt

I ett arbetsutrymme kan det finnas maskiner, anordningar, hjälpmedel och inventarier. Om dessa är rätt dimensionerade och väl placerade, underlättas och effektiviseras utförandet av arbetet.

Arbetsstationen bör utrustas med sittplatser, om arbetet kan utföras i sittande ställning. Sittplatser behövs även för vilopauser. Arbetsstationen ska dimensioneras så att en bra arbetsställning, ledigt byte av ställning samt obehindrade rörelser i arbetet möjliggörs.

Tillses bör även att golv, trappor och korridorer hålls i gott skick, vilket förebygger snubbel- och halkolyckor. Rulltrappor och korridorer ska utrustas med säkerhetsanordningar och lätt igenkännbara nödstopp. Om arbete ska utföras på ett farligt ställe, exempelvis på hög höjd, gäller det att ordna tillträde till arbetsobjektet på ett säkert sätt och se till att platsen där arbetet utförs är säker.   

Dörrars och passagers säkerhet ska ombesörjas

Arbetsplatsens golv, fönster, dörrar samt portar ska vara säkra. En genomskinlig dörr ska vara försedd med markering så att den lättare kan urskiljas. Svängdörrar och -portar ska vara helt eller delvis genomskinliga. Skjutdörrar ska vara försedda med säkerhetsstopp som hindrar dem att spåra ur sina skenor och lyftdörrar och -portar med en mekanism som hindrar att de faller ned.
Passager, gångar, portar och rulltrappor ska hållas öppna och vara säkra att använda. Dessutom ska det ses till att räddningsvägarna kan användas i nödsituationer.

God belysning arrangeras med allmän belysning tillsammans med spotlights

Det rekommenderas att arbetslokalerna är belägna ovan jord och försedda med fönster. Om ett arbetsrum det oaktat förläggs till ett utrymme delvis eller helt under markytan, ska i planeringen beaktas att rummet får tillräcklig ventilation och belysning samt säkra utrymningsvägar jämte övriga nödiga reservsystem.

God belysning höjer arbetssäkerheten, trivseln och arbetsmotivationen. Otillräcklig eller olämplig belysning anstränger ögonen, är otrivsam och kan orsaka fel som kan leda till olycksfall. En arbetslokal behöver tillräcklig allmänbelysning och eventuellt även spotlights.

Belysningen ska vara tillräckligt stark och jämn utan större skiftningar i ljusstyrkan i synfältet. I inomhusutrymmen där personalen regelbundet vistas, rör sig eller arbetar ska ljusstyrkan i allmänhet uppgå till minst 150–200 lux.

Rekommenderad ljusstyrka för  

  • grovt arbete 150–300 lux
  • vanligt arbete 500–1000 lux
  • precisionskrävande arbete över 1000 lux.

Armaturerna ska monteras och riktas så att det inte bildas bländande effekter eller störande skuggor. Likaså ska arbetslokaler skyddas mot bländande solsken exempelvis med hjälp av persienner eller markiser. Beaktas bör att personalens behov av belysning i allmänhet ökar med tilltagande ålder.