Biologiska agenser - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper.

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i flera arbetsmiljöer. De mest exponerade sektorerna är jordbruk, trädförädlingsindustrin, energiförsörjning, avfallshantering, metall- och livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvård samt laboratoriearbete. Exponeringen kan ske via andningsvägarna, munnen eller huden. Exponeringen kan medföra hälsorisker.

För bedömningen och hanteringen av riskerna delas biologiska agenser in i fyra riskgrupper. Olika åtgärder som förutsätts i statsrådets förordning bestäms på basis av riskklassen, t.ex. bekämpningsmetoder, förhandsanmälningar och behovet av hälsokontroller. Dessutom förutsätter arbetarskyddslagen att det görs upp en förteckning över arbetstagare som i arbetet exponeras för biologiska agenser som orsakar allvarlig fara eller allvarlig sjukdom hos människan.

Metoder för minskning av biologiska risker

Om det kan förekomma exponering för biologiska agenser i verksamheten ska arbetsgivaren utreda och identifiera de risker som de biologiska agenser som förekommer i arbetet orsakar och bedöma deras betydelse för arbetstagarens säkerhet och hälsa samt besluta om nödvändiga åtgärder.

Om verksamhetens art tillåter ska arbetsgivaren undvika att använda ett skadligt biologiskt agens och byta ut det mot ett annat biologiskt agens som inte är farligt eller är mindre farligt för hälsan.

Utbildning och handledning av arbetstagare samt information om specialfall

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får information och instruktioner rörande

 • biologiska agensers eventuella hälsorisker
 • skyddsåtgärder för att förebygga exponering
 • hygieniska krav
 • användningen av skyddsutrustning och skyddskläder
 • åtgärder som arbetstagarna ska vidta vid tillbud
 • förebyggande av tillbud.

Arbetsgivaren ska ta fram skriftliga rutinanvisningar för behandlingen av biologiska agenser som hör till grupperna 3 och 4 och för allvarliga risksituationer och olyckor.

Förteckning över exponerade arbetstagare och anmälningar

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som utsätts för biologiska agenser som orsakar allvarliga fara eller en allvarlig sjukdom hos människan. Förteckningen ska bevaras minst 10 år och i särskilt fastställda fall i minst 40 år.

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

Dessutom ska arbetsgivaren omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor.

Biologiska agenser - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

På arbetsplatsen ska varje person vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Om det förekommer biologiska riskagenser på din arbetsplats ska du iaktta arbetsgivarens instruktioner, råd och skyddsmetoder. Fråga om du är osäker eller inte vet!

Kom ihåg att informera din chef eller den som ansvarar för arbetarskyddet om varje olycksfall eller tillbud som anknyter till hantering av biologiska agenser.

Du har rätt att, om du vill, få insyn i uppgifterna som gäller dig själv i arbetsgivarens företckning över arbetstagaresom har exponerats för biologiska agenser som orsakar allvarlig fara eller allvarliga sjukdomar hos människan.

De arbetstagare som är exponerade för biologiska agenser ska ha tillgång till regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården. Se till att du blir undersökt regelbundet. Kontrollera också med företagshälsovården att du får de vacciner som behövs.

Om du är gravid och ditt arbete involverar kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar eller andra motsvarande omständigheter som äventyrar din eller fostrets hälsa ska arbetsgivaren sträva efter att ordna andra lämpliga uppgifter åt dig om riskfaktorn inte kan elimineras. Om andra arbetsuppgifter inte kan ordnas ska du reda ut din rätt till särskild moderskapsledighet.

Biologiska agenser - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska eliminera det biologiska agenset om det är möjligt.

Eftersom biologiska agenser medför särskilda sjukdomsrisker är det nödvändigt att samarbeta med företagshälsovården för att till exempel skaffa de vacciner som behövs. Arbetsgivaren ska dessutom beakta gravida arbetstagare.

Arbetsgivarens åtgärder på arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för biologiska agenser:

 • ta reda på om arbetstagarna exponeras för biologiska agenser i arbetet
 • riskklassificera identifierade biologiska agenser
 • gör en anmälan i förväg till arbetarskyddsmyndigheten, när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används första gången.
 • gör en riskbedömning av all verksamhet som kan medföra att arbetstagare exponeras för biologiska agenser (bevara bedömningen och motiveringarna)
 • planera och vidta åtgärder för att ersätta skadliga biologiska agenser som konstaterats i riskbedömningen eller för att minska riskerna (med beaktande av de biologiska agensernas riskklassificering)
 • informera och instruera arbetstagarna om de biologiska riskerna i arbetet och säkra arbetsmetoder
 • utarbeta instruktioner om information om särskilda fall för arbetstagarna (förfaranden åtminstone för olycksfall och tillbud samt hantering av biologiska agenser i grupp 3 och 4)
 • informera arbetstagarna om inträffade olycksfall och tillbud relaterade till biologiska agenser samt om de åtgärder som bör vidtas på grund av dem
 • informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor
 • gör en förteckning över arbetstagare som exponeras för biologiska agenser som orsakar allvarlig fara eller allvarliga sjukdomar hos människan
 • se till att företagshälsovården har aktuell information och att arbetstagarna deltar i hälsoundersökningar och blir vaccinerade
 • gör dig förtrogen med statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017), 40 § och 40 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) och 46 b § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Dessutom ska arbetsgivaren omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor.

Biologiska agenser - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 40 § biologiska agenser
 • 40 a § förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser

Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017)

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

 • 46 b § anmälan om tillbud

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (921/2010)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

 • Bilaga: Biologiska faktorer och sjukdomar som anses ha ett påvisat sannolikt orsakssamband till dessa faktorer

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001)

Arbetsavtalslag  (55/2001)

 • 2 kap. 3 § flyttning av en gravid arbetstagare till andra uppgifter

Sjukförsäkringslag (1224/2004)

 • 9 kap. 4 § särskild moderskapspenning

Statsrådets förordning  om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004)

 • 1 kap. 1 § villkor för särskild moderskapspenning och förteckning över smittsamma sjukdomar som berättigar till särskild moderskapspenning

Statsrådets förordningom hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001)

 • hälsoundersökningar av arbetstagare som exponeras för biologiska agenser

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017)

Biologiska agenser - Sanasto

Vokabulär

Biologiskt agens En mikroorganism, även genetiskt modifierad, cellodling eller en parasit i människan som kan orsaka inflammationer, allergier eller förgiftningssymptom.
Mikro-organism En cellulär eller annan mikrobiologisk struktur som kan föröka sig eller överföra sina gener.
Cellodling Odling av celler från flercelliga organismer i petrikärl.