Identifiering

Biologiska agenser - Riskklassificering av biologiska agenser

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper för att man ska kunna bedöma och hantera riskerna med dem. Olika åtgärder som förutsätts i statsrådets förordning bestäms på basis av riskklassen, t.ex. bekämpningsmetoder, förhandsanmälningar och behovet av hälsokontroller.

Riskgrupperna påverkas av följande omständigheter:

  • Orsakar det biologiska agenset sjukdomar hos människan?
  • Sprids det biologiska agenset sannolikt till befolkningen?
  • Finns det effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder för en sjukdom som orsakats av agenset?

Ett biologiskt agens i grupp 1 är ett sådant agens som sannolikt inte orsakar sjukdomar hos människan.

Dessa biologiska agenser omfattas av skyldigheten i statsrådets förordning att iaktta principerna för gott arbetarskydd och god arbetshygien.

Ett biologiskt agens i grupp 2 är ett sådant agens som kan orsaka sjukdomar hos människor och som således kan vara farligt för arbetstagare men som dock inte sannolikt sprids bland befolkningen; det finns i allmänhet tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Ett biologiskt agens i grupp 3 är ett sådant agens som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och som således utsätter arbetstagare för allvarliga risker; det biologiska agenset kan spridas bland befolkningen, men i allmänhet finns det tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Ett biologiskt agens i grupp 4 är ett sådant agens som orsakar allvarliga sjukdomar hos människor och som således utsätter arbetstagare för allvarliga risker; det biologiska agenset kan lätt spridas bland befolkningen och i allmänhet finns det inga tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en förteckning över klassificeringen av biologiska agenser: Klassificering av biologiska agenser (Säkerhetsmeddelande 43, 2006). Förteckningen finns också i social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (921/2010) Om det förekommer sådana biologiska agenser på arbetsplatsen som utgör en risk för människors hälsa men som inte har klassificerats, ska arbetsgivaren klassificera dem med hjälp av ovan nämnda klassificeringsgrunder.