Fysikaliska agenser - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Vid identifieringen av risker på arbetsplatsen ska arbetsgivaren beakta arbetstagarnas exponering för fysikaliska agenser. Detta underlättas av att de flesta fysikaliska agenserna kan upptäckas med hjälp av sinnena och av att den utrustning som orsakar optisk strålning och elektromagnetiska fält är allmänt känd. Dessutom kan fysikaliska agenser mätas eller estimeras, och med hjälp av resultaten kan man uppskatta hälsoriskerna eller planera hur de kan minskas.

Fysikaliska agenser - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 8 § Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
  • 10 § Utredning och bedömning av riskerna i arbetet
  • 11 § Särskilt skadliga arbeten
  • 12 § Planeringen av arbetsmiljön
  • 13 § Planeringen av arbetet
  • 34 § Arbetsplatsens belysning
  • 39 § Fysikaliska agenser och elsäkerhet

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001, ändrad 831/2005)

  • 4a § Hälsoundersökningar vid överskridande av insatsvärdena för agenser som medför särskild fara för ohälsa
Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)