Fysikaliska agenser - Temperaturförhållanden - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Bland annat arbetstagarens individuella egenskaper, anpassning till heta eller kyliga förhållanden, arbetsbelastning och klädsel påverkar hur man reagerar till temperaturförhållanden. När man arbetar i exceptionellt heta eller kyliga förhållanden ökar arbetsbelastningen, risken för olycksfall samt symptomen och de skadliga hälsoeffekterna.

Bestämmelserna om arbetarskyddet innehåller inte sådana värden eller nivåer på temperaturförhållandena som skulle förplikta arbetsgivaren att vidta åtgärder för att minska olägenheterna om vissa värden överskrids eller underskrids. Därför ska arbetsgivaren bedöma de temperaturrelaterade riskerna från fall till fall och vidta adekvata åtgärder för att minska dem. Eftersom arbete i exceptionellt heta eller kyliga förhållanden orsakar särskild risk för insjuknande borde arbetsgivaren vid bedömningen av sådana arbetsrisker och vid planeringen av minskningen av olägenheterna i allmänhet anlita företagshälsovården eller en annan sakkunnig på området.

Bedömning av temperaturförhållanden

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren reda ut om det förekommer sådana situationer i arbetstagarnas arbete där temperaturförhållandena kan medföra olägenheter. Om detta är fallet ska arbetsgivaren bedöma temperaturförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och vid behov fatta beslut om hur olägenheterna kan minskas utifrån denna bedömning.

Eftersom det inte finns några gränsvärden för temperaturförhållandena ska deras betydelse bedömas från fall till fall, till exempel i samband med företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. För att underlätta bedömningen har arbetarskyddsförvaltningen tagit fram följande rekommendationer för luftens temperatur och strömningshastighet beroende på arbetsbelastningen:

Arbetsbelastning Värmeproduktion Rekommenderad temperatur Luftens strömning
lätt sittande arbete under 150 W 21–25 °C under 0,1 m/s
annat lätt arbete 150–300 W 19–23 °C under 0,1 m/s
medeltungt arbete  300–400 W  17–21 °C  under 0,5 m/s
tungt arbete 400–W 12–17 °C under 0,7 m/s

 

Den relativa luftfuktigheten borde ligga kring 30–50 procent.

Förbättring av temperaturförhållandena

Om ovan nämnda rekommenderade temperaturer och strömningshastigheter för arbetsplatsluften inte kan uppnås kan den försämrade funktionsförmågan orsaka olägenheter om lufttemperaturen på arbetsplatsen överstiger 28 °C eller understiger

  • 20 °C i lätt sittande arbete
  • 18 °C i lätt arbete
  • 15 °C i medeltungt arbete
  • 10 °C i tungt arbete

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas arbetsmiljö är sådan att temperaturförhållandena orsakar så lite risker eller olägenheter för deras hälsa och säkerhet som möjligt. I första hand ska arbetsgivaren sträva efter detta genom ventilation samt isolering av värme- och kylutrustning och genom andra tekniska lösningar.

Kompletterande metoder som ofta behövs är variation i arbetsuppgifterna och pauser, så att exponeringen för hetta eller kyla avbryts för en tid. Dessutom ska arbetstagarna vid behov ha tillgång till kläder som skyddar mot kyla eller hetta och annan personlig skyddsutrustning.

Hälsoundersökning av personer som arbetar i exceptionell kyla och hetta

När lufttemperaturen på arbetsplatsen är under 10–12 °C börjar händerna och fötterna på arbetstagare som utför lätt arbete frysa. Om en arbetstagare arbetar i en arbetsmiljö  där temperaturen överstiger 28 °C kan hälsan äventyras. Om man arbetar i sådana temperaturer ska arbetsgivaren ordna företagshälsovården så att den i arbetsplatsutredningen bedömer behovet av hälsoundersökningar och vid behov regelbundet undersöker arbetstagarnas hälsa.

Särskilda bestämmelser om temperaturförhållanden

Om arbetets karaktär tillåter det ska fönster och glasväggar i arbetsrum vara av sådant material eller skyddade så att arbetstagaren undviker hälsoskadlig värmebelastning orsakad av solen.

Arbetsgivaren ska ordna arbete på höga höjder och användning av arbetsredskap som är exponerade för väderleksförhållanden så att vindförhållanden, nedisade arbetsredskap, regn eller snöfall, åska eller andra väderleksförhållanden inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Till exempel åkbara grävare, grävmaskiner, traktorer och skogsmaskiner ska vara försedda med en väderbeständig skyddshytt. Kravet gäller inte traktorer med en motoreffekt på högst 30 kilowatt.

Arbete i hetta

Om lufttemperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överstiger 28 °C på grund av värmebölja ska arbetsgivaren begränsa den tid under vilken arbetstagarna arbetar i sådana förhållanden. Längden på en arbetsperiod får vara högst 50 minuter per timme, om arbetstagaren utför lätt eller medeltungt arbete i maskinberoende tempo i en temperatur på 28–33 °C.

Om temperaturen i sådant arbete överstiger 33 °C är den längsta tillåtna arbetsperioden 45 minuter per timme. I dessa situationer borde arbetstagarna kunna arbeta 10–15 minuter per timme i svalare arbetslokaler.

Fysikaliska agenser - Temperaturförhållanden - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta arbetsgivaren om temperaturförhållandena borde förbättras eller om det förekommer problem med temperaturen, såvida detta inte redan har tagits upp i arbetsplatsutredningen eller andra bedömningar.

Om du arbetar i exceptionella temperaturförhållanden (under 10–12 °C eller över 28 °C) ska du kontrollera att företagshälsovården har bedömt behovet av hälsoundersökningar.

Om du arbetar i heta förhållanden kan du minska värmebelastningen genom att välja lätta och löst sittande kläder och dricka tillräckligt.

Fysikaliska agenser - Temperaturförhållanden - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Det finns inga fastställda gränsvärden för temperaturförhållanden. Arbetsgivaren ska dock se till att arbetsplatsluftens temperatur, fuktighet och strömning samt ytor som utstrålar värme eller kyla orsakar så lite olägenheter eller risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som möjligt. Bedömningen av temperaturförhållandena utgör en väsentlig del av företagshälsovårdens arbetsplatsutredning, och arbetsgivaren ska se till att den är tillräckligt omfattande.

Fysikaliska agenser - Temperaturförhållanden - Lainsäädäntö

Fysikaliska agenser - Temperaturförhållanden - Muualla verkossa