Kemiska agenser - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Kemiska agenser är också kemikalier (ämnen och blandningar), som på grund av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan medföra risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Sådana ämnen är till exempel lätt antändliga och oxiderande ämnen som kan orsaka brand- och explosionsfara.

Även ämnen som reagerar med varandra så att det bildas alltför stort tryck eller värme eller giftiga gasformiga föreningar kan medföra risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Sådana ämnesföreningar är bland annat starka syror och brännbara ämnen, oxiderande och organiska ämnen, flera metaller och syror. Alla dessa ämnen och föreningar kallas för kemiska agenser.

Statsrådets förordning förpliktar arbetsgivaren att identifiera kemiska risker på arbetsplatsen, bedöma de risker som de medför för arbetstagarna och vidta nödvändiga åtgärder för att minska riskerna. I förordningen avses med riskbedömning bedömning av riskerna på arbetsplatsen enligt arbetsuppgift och beslut om åtgärder.

Arbetarskyddslagstiftningen och REACH

REACH-förordningen gäller kemiska ämnen och ämnen i blandningar och föremål och reglerar riskhanteringen av kemiska ämnen. Syftet med förordningen är att ge information om ämnens inverkan på hälsan och säkerheten samt hur de ska hanteras säkert.

REACH-förordningen anknyter direkt till förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP), där de faro- och skyddsangivelser samt varningsmärkningar som är viktiga informationskällor inom arbetarskyddet fastställs.

REACH-förordningen stöder också ersättande av farliga ämnen (SVHC), vilket även arbetsplatslagstiftningen förutsätter. Användningen av sådana ämnen regleras genom tillståndsförfarande enligt REACH-förordningen. Målet för tillståndsförfarandet är att säkerställa att de risker som dessa ämnen medför är under kontroll och att ämnena gradvis ersätts med alternativa ämnen eller tekniker.

I punkt 15 i säkerhetsdatabladet ska eventuella begränsningar enligt REACH-förordningen nämnas. På grund av begränsningarna ska eventuella märkningar på etiketten anges i punkt 2.2 i säkerhetsdatabladet.

REACH och arbetarskyddslagstiftningen kompletterar varandra. Vid identifieringen av kemiska agenser på arbetsplatsen gäller det dock att beakta att den mest betydande exponeringen med tanke på yrkessjukdomar, såsom kemiska orenheter som uppstår i processer (produkter som sönderfaller i värme, ångor, os) och olika slags dammpartiklar inte regleras av REACH-förordningen. Dessutom är en stor del av de kemikalier som används på arbetsplatser blandningar, och ofta används flera olika ämnen eller blandningar samtidigt eller efter varandra. Denna totala exponering för flera olika preparat beaktas inte i REACH.

Kemiska agenser - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Iaktta arbetsgivarens säkerhetsanvisningar. Underrätta omedelbart arbetsgivarens representant om upptäckta brister enligt anvisningarna. Din arbetsgivare är skyldig att informera dig om risker i arbetet och instruera dig hur du ska skydda dig mot dem.

Det är viktigt att du skyddar dig enligt arbetsgivarens instruktioner om det förekommer farliga kemikalier i din arbetsmiljö. Konsekvenserna av exponeringen för din hälsa kan dyka upp flera år senare och den kan till och med orsaka risk för cancer eller påverka fertiliteten, barnets säkerhet vid amning eller öka risken för missfall.

Kemiska agenser - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Det är bra att skaffa kemikalier centraliserat. Då är det lättare att undvika att parallella produkter skaffas för samma ändamål, och det går snabbare att upprätta förteckningar över de kemikalier som används.

Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa att arbetsplatsen har aktuella säkerhetsdatablad och eventuella exponeringsscenarier för identifiering av kemikalierisker. Dessutom ska arbetsgivaren säkerställa att databladen och scenarierna omfattar de kemikalier som används på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska också reda ut om man på arbetsplatsen använder farliga ämnen eller SVHC-ämnen eller allergiframkallande ämnen. Arbetsgivaren ska sträva efter att ersätta dem med mindre farliga ämnen.

Riskbedömningen ska uppdateras utifrån nya fakta.

Arbetsgivaren ska dessutom se till att alla kärl med farliga ämnen (t.ex. bassänger, lagerbehållare, flaskor) har märkts med produktens namn och farliga egenskaper på ett adekvat sätt.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna instrueras hur kemikalier används säkert.

Kemiska agenser - Sanasto

Vokabulär

Ämne Grundämne och dess föreningar såsom de förekommer i naturen eller produceras med vilken tillverkningsmetod som helst.
Exponeringsscenario Beskrivning av de verksamhetsförhållanden och riskhanteringsåtgärder genom vilka man hanterar den exponering som ämnet orsakar människor och miljön.
Bedömning Bedömningar som är förenliga med REACH-förordningen är bedömning av REACH-dokument (Kemikalieverket) och bedömning av ämnen (medlemsstaterna).
ASA-förteckning En arbetsgivarspecifik förteckning över personer som exponeras för cancerframkallande ämnen och metoder i yrket.
ASA-registret Arbetshälsoinstitutets riksomfattande register över personer som exponeras för cancerframkallande ämnen och metoder i yrket.
ATEX Atmosphères explosibles dvs. explosiva atmosfärer.
CLP En ny förordning som godkändes i EU i december och som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier.
CMR-ämnen Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.
DMEL Härledd minimal nolleffektnivå under vilken skadliga effekter av ämnet kan tolereras.
DNEL Härledd nolleffektnivå under vilken skadliga effekter av ämnet inte förekommer.
Ex-utrustning Utrustning eller skyddssystem som används på ett område med explosiv atmosfär.
Ex-utrymme Område med explosiv atmosfär.
Fenotyp En organisms fysiska skepnad
Gentoxisk Genetiskt giftig.
In vitro-undersökning Undersökningsteknik där provet undersöks i provrör, glaskärl eller utanför en levande organism eller en cell i största allmänhet.
In vivo-undersökning Undersökning som utförs i en levande organism.
Carcinogen Cancerframkallande.
Kemisk agens Ett grundämne eller en förening i sig eller i en blandning, som förekommer i samma form som i naturen eller som produceras, används eller frigörs i samband med någon arbetsuppgift eller som uppstår som avfall oberoende av om ämnet eller föreningen har producerats avsiktligt eller släppts ut på marknaden.
Kemiskt preparat Kemisk blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
Kemikalie Ämne eller blandning som härstammar från naturen eller som tillverkats av människan, dvs. en syntetisk kemikalie. Till sin sammansättning kan en kemikalie vara ett grundämne, en förening eller en blandning.
Kemikaliesäkerhetsrapport Ett dokument om resultaten av och förfarandena för kemikaliesäkerhetsbedömningen.
Latenstid Skillnaden mellan begynnelsetidpunkten för den carcinogena exponeringen och konstaterandet av cancersjukdomen.
Mutation En bestående genetisk förändring.
Mutagen Genetiskt skadlig.
PAH-föreningar Polycykliska aromatiska kolväten.
PBT- eller vPvB-ämne Långsamt sönderfallande, bioackumulerande och giftigt (persistent, bioaccumulative, toxic) eller mycket långsamt sönderfallande och mycket bioackumulerande organiskt ämne (very persistent, very bioaccumulative). Kriterier för identifiering av PBT- och vPvB-ämnen finns i bilaga XIII till REACH-förordningen. Bilagan tillämpas på organiska ämnen, även organometaller
Pesticid Växtskyddsmedel.
Reprotoxisk Farlig för förökning.
Blandning Blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
Somatisk Kroppslig.
SVHC Ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan bestå av CMR-ämnen i kategori 1 eller 2, ämnen som sönderfaller långsamt i miljön, är giftiga och bioackumulerande samt andra motsvarande farliga ämnen, såsom allergener för andningsvägar och så kallade hormonstörare.
Teratogenicitet Strukturell avvikelse.