Identifiering

Kemiska agenser - Identifiering

Om man i sitt arbete exponeras för farliga kemiska agenser, ska bedömningen av de kemiska riskerna göras skriftligen. 

På arbetsplatserna används olika slags kemikalier, exempelvis tvättmedel och lösningsmedel, oljor för arbetsmaskiner, andra vätskor samt läkemedel. Exponering för kemiska faktorer ska alltid beaktas som en del av bedömningen av riskerna på en arbetsplats. 

Hur identifieras en farlig kemisk produkt?

Arbetsgivaren ska undersöka alla kemikalier som används på arbetsplatsen och bedöma huruvida de medför hälso- eller säkerhetsrisker. En farlig kemisk produkt känns igen på faromärkningen på förpackningen.

Produkten är farlig för hälsan, om faromärkningen på förpackningen är någon av följande GHS-varningsmärkningar.

En kemisk produkt kan även vara brandfarlig och explosiv. Då är faromärkningen på förpackningen någon av följande GHS-varningsmärkningar.

 1. Effekter på sexuell funktion och fertilitet hos män och kvinnor samt samt utvecklingstoxicitet hos avkomman
 2. dödande om den sväljs eller inhaleras
 3. orsakar dåsighet eller svindel
 4. explosiva ämnen och föreningar, explosiva föremål samt ämnen, föreningar och föremål för framställning av sprängämnen samt för pyrotekniska ändamål
 5. termiskt instabila ämnen eller föreningar i vätskeform eller fast form som kan ge upphov till kraftigt sönderfall som avger värme, t.o.m. i brist på syre (luft)
 6. flytande eller fasta organiska ämnen som innehåller en bivalent –O-O‒ struktur och som kan betraktas som derivat av väteperoxid i vilka minst den ena väteatomen har ersatts av en organisk radikal
 7. för engångsbruk avsedd metall-, glas-, eller plastbehållare (aerosolflaska) som innehåller komprimerad gas i vätskeform eller flytgas under tryck och dessutom kan innehålla vätska, pasta eller pulver; aerosolflaskorna är försedda med tömningsanordning som gör att innehållet, gassuspensionen, kan sprejas som partiklar i fast eller flytande form, som skum, pasta eller pulver eller i form av vätska eller gas
 8. en förening i flytande eller fast form som redan i små mängder inom fem minuter antänds efter att ha kommit i kontakt med luft

Arbetsgivaren ska kontrollera kemikaliesäkerheten

Om farliga kemikalier används på arbetsplatsen eller farliga kemiska faktorer såsom damm, frost eller avgaser kan bildas i processerna, ska bedömningen av kemiska risker göras skriftligen. 

Lagen förutsätter att arbetsgivaren ombesörjer följande saker:

 • En kemikalieförteckning

Samtliga kemikalier som används på arbetsplatsen ska enligt handelsnamn upptas i alfabetisk ordning i en förteckning, i vilken en eventuell faromärkning antecknas för den kemiska produkten samt en uppgift om de kemikalier över vilka det på arbetsplatsen finns ett meddelande om säker användning.

 • Säkerhetsdatablad

Alla farliga kemikalier ska åtföljas av ett meddelande om säker användning som redigerats av den kemiska produktens tillverkare eller marknadsförare och som ger upplysningar om produkten, den risk den medför samt om säker användning av den kemiska produkten (bl.a. behövlig personlig skyddsutrustning och anvisningar för förfarande i olyckssituationer).

Av säkerhetsdatabladet framgår

 • identifieringsuppgifterna för tillverkaren eller importören av ämnet eller föreningen
 • en specifikation av den risk ämnet eller föreningen medför
 • sammansättning av och uppgifter om substanser som medför risker
 • åtgärder för första hjälpen och brandskydd samt åtgärder vid utsläpp till följd av olyckor
 • hantering och upplagring
 • förebyggande av exponering, personlig skyddsutrustning
 • fysikaliska och kemiska egenskaper
 • stabilitet och reaktivitet
 • uppgifter om toxicitet
 • uppgifter om miljörisker och aspekter som hänför sig till avfallshantering
 • transportinformation
 • uppgifter om lagstiftning.

Exempel på säkerhetsdatablad

Kemikalieförteckningen och säkerhetsdatabladet ska förvaras synliga för medarbetarna.

 • I företagshälsovårdens arbetsplatsutredning måste hänsyn tas till kemikalieriskernas betydelse för hälsan och behovet att följa hälsotillståndet hos dem som exponeras för kemikalier.

Företagshälsovården kan även annars bistå arbetsgivaren i identifiering av kemikalierisker samt handledning av arbetstagarna för att lära dem säkra arbetssätt.

 • Bedömningen av kemikalierisker ska göras skriftligen

I bedömningen av kemikalierisker kan blanketten Bedömning av risker som orsakas av kemiska agenser (doc, xlsx) användas som hjälpmedel.

Blankettens tre första kolumner (agenser) bildar den kemikalieförteckning som avses i lagen.

 • Personer som är utsatta för cancerrisk anmäls till ASA-registret.

Om arbetstagarna i sitt arbete utsätts för risk att drabbas av cancer, ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna om dem till ett register som förs av Arbetshälsoinstitutet.

ASA-registret (sidan på finska, ASA-blankett också på svenska). Arbetshälsoinstitutet.

Hur kan man skydda sig mot kemikalierisker?

Användningen av farliga kemikalier bör begränsas så mycket som möjligt och obehövliga kemikalier avlägsnas från arbetsplatsens utrymmen. Om det är nödvändigt att använda farliga kemikalier på arbetsplatsen, ska medarbetarnas hälsa tryggas.  

Medarbetarna ska informeras om de hälsorisker som hänför sig till hanteringen av kemikalierna och de ska instrueras i säker hantering av kemikalierna. Även upplagring och förvaring av kemikalier samt hantering av kemikalieavfall ska ombesörjas på ändamålsenligt sätt. Dessutom ska medarbetarna ges anvisningar för åtgärder i risk- och olyckssituationer. 

Medarbetarna ska likaså handledas i användning och underhåll av personlig skyddsutrustning som behövs i arbetet. Vid upphandling av skyddsutrustning gäller det att se till att utrustningen lämpar sig för avsett ändamål och har tillräckliga skyddsegenskaper för skydd mot den fara som orsakas av den kemiska agensen. Arbetsgivaren ska även anvisa ändamålsenliga förvaringsutrymmen för personlig skyddsutrustning.