Märkning

Märkning - Yleistä

Förpackningar med farliga kemikalier ska vara märkta på svenska och finska.

Innehållet i kemikaliebehållare och -rörledningar och deras egenskaper samt relaterade risker ska vara lätta att identifiera.

Sedan den 1 december 2012 ska alla ämnen klassificeras och märkas enligt EU:s CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, och därför innehåller etiketten på förpackningen nya faropiktogram, signalord, faroangivelser (H) och skyddsangivelser (P).

Blandningar klassificeras och märks fram till den 1 juni 2015 enligt EU:s direktiv om farliga preparat (1999/45/EG) (utom om CLP-förordningen tillämpas på eget initiativ redan tidigare) och därefter enligt CLP-förordningen.

De orangesvarta faropiktogrammen ersätts med nya rödvitsvarta piktogram. På grund av de långa övergångstiderna kommer det att finnas produkter med gamla faropiktogram fram till 2017.

Hälsorisker

I CLP-förordningen finns tio faroklasser för hälsorisker, och de är indelade i kategorier. Det är främst små detaljer i grundkriterierna som har ändrats i klassificering av ämnen enligt hälsorisker, men klassificering av blandningar har ändrats mer.

Ämnen och blandningar får nya faropiktogram, signalord, faroangivelser (H-angivelser) och skyddsangivelser (P-angivelser). I del 3 i bilaga 1 till CLP-förordningen finns kriterierna för hur kemikalier klassificeras enligt hälsofara.

Faroklasser:                                                                    

1. akut toxicitet (oral och dermal, inhalation)
2. frätande eller irriterande på huden
3. allvarlig ögonskada eller ögonirritation
4. sensibilisering (luftvägar eller hud)
5. mutagenitet i könsceller
6. cancerogenitet
7. reproduktionstoxicitet
8.+ 9. specifik organtoxicitet (STOT):  enstaka och upprepad exponering
10. fara vid aspiration

Kemikalierådgivning. Säkerhets- och kemikalieverket.

Märkning av behållare och rörledningar

Arbetsgivaren ska märka kemikaliebehållare och -bassänger på ett ändamålsenligt sätt (handelsnamn och de varnings- och skyddsmärken som krävs) och märka kemikalierörledningar på ett ändamålsenligt sätt (innehåll och flödesriktning).

Dessutom ska arbetsgivaren med ändamålsenliga varningsskyltar märka lokaler, rum eller inhägnade områden där man förvarar stora mängder farliga ämnen eller blandningar. Varningsmärkningen ska alltid göras i närheten av lagringsområdet eller på dörren till lagret.

Märkning av kemikalieförpackningar

Arbetsgivaren ska se till att märkningarna av farliga kemikalier, biocidpreparat och växtskyddsmedel finns på svenska och finska. Om kemikalier inte förvaras i ursprungliga förpackningar ska de andra förpackningarna ha motsvarande faromärkningar (etikettuppgifter eller åtminstone handelsnamn och varningsmärken). Om faromärkningarna inte hålls fast på plastkärl kan man till exempel använda färgkodade kärl, vars uppgifter är tillgängliga på platsen där de fylls på.