ASA-registret

Kemiska agenser - CMR-ämnen - ASA-registret

Lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (717/2001) förpliktar arbetsgivaren att ha en förteckning över de agenser som används och förekommer på arbetsplatsen och som föranleder risk för cancersjukdom. Enligt lagen ska arbetsgivaren dessutom ha en förteckning över de arbetstagare som i arbetet i betydligt högre grad exponeras för ifrågavarande agenser än sådana personer som inte i särskild grad exponeras för cancerframkallande agenser (ASA-förteckning).

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till ASA-registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för cancerframkallande ämnen.

ASA-anmälan

Anmälan till ASA-registret ska basera sig på en riskbedömning av kemiska agenser på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska varje år till ASA-registret anmäla de arbetstagare som exponerats för ämnen som föranleder risk för cancersjukdom under en stor del av arbetstiden (från två till fyra timmar per dag) under minst 20 arbetsdagar eller som konstaterats vara exponerade enligt arbetshygieniska mätningar.

Även stora engångsexponeringar till exempel vid olyckor ska anmälas.

Anmälan behöver inte göras om cancerframkallande ämnen endast används i slutna system och ingen exponering sker.

En arbetstagare som exponerats för tobaksrök i omgivningen ska anmälas till ASA-registret då personen i arbetet exponerats för tobaksrök under minst 40 arbetsdagar under en stor del av arbetstiden (från två till fyra timmar per dag) eller om arbetstagaren konstaterats vara exponerad för tobaksrök genom arbetshygieniska mätningar. Det spelar ingen roll om arbetstagaren röker, dvs. också rökande arbetstagare ska anmälas till ASA-registret om de i arbetet exponeras för tobaksrök i omgivningen. Anmälningsskyldigheten omfattar alla arbetsplatser.

Registeransvarig är Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet ansvarar för ASA-registret. Arbetsgivaren ska anmäla exponeringen och de arbetstagare som utsätts för den till registret. Anmälan görs på blanketter (docx):

Anmälan görs retroaktivt så att exponeringen året innan anmäls fram till slutet av mars innevarande år.

Obs! Definitionen av ämnen som bör anmälas till ASA-registret ändrades 1.1.2020, och ASA-anmälningar för 2020 görs först från och med 1.1.2021.

Blanketter skickas till Arbetshälsoinstitutet, adress:

ASA-registret
Arbetshälsoinstitutet
PB 18
00032 Arbetshälsoinstitutet

ASA-registret (på finska). Arbetshälsoinstitutet.

Betydelsen av ASA-registrering

ASA-registret har varit lagstadgat sedan 1979, och dess inverkan är indirekt. Med hjälp av registret strävar man efter att förebygga arbetsrelaterad risk för cancer, följa upp exponeringen på arbetsplatser och framför allt förbättra arbetsförhållandena.

Arbetshälsoinstitutet förvaltar ASA-registret, tar fram årsstatistik och följer regelbundet upp i vilken grad de anmälda arbetstagarna insjuknat i cancer. Med hjälp av registeruppgifterna får arbetarskyddsmyndigheterna exaktare information om de ställen där exponering förekommer och kan vid behov effektivisera tillsyns- och rådgivningsverksamheten.

Med hjälp av ASA-registrering kan man inte bevisa att cancerfall är arbetsrelaterade, utan fallen reds ut separat.