Skyddsdatablad

Kemiska agenser - Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet är ett dokument som innehåller information om kemikaliens egenskaper, risker samt säker lagring och hantering inom industriell eller professionell verksamhet. Med hjälp av säkerhetsdatabladet förmedlar man information om en säker användning av kemikalien nedåt i distributionskedjan, så att de andra användarna kan vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda människor och miljön.

Om säkerhetsdatabladet föreskrivs i artikel 31 i REACH-förordningens avdelning IV (Information i distributionskedjan). Kraven avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till förordningen. 

Säkerhetsdatablad sammanställs om

  • ämnen och blandningar som klassificerats som farliga
  • PBT- och vPvB-ämnen, dvs. långsamt sönderfallande giftiga ämnen som ackumuleras i vävnader samt ämnen som sönderfaller mycket långsamt och som ackumuleras mycket kraftigt i vävnader
  • ämnen som inger mycket stora betänkligheter dvs. ämnen som finns på kandidatförteckningen för tillstånd.
  • Dessutom ska leverantören på mottagarens begäran lämna säkerhetsdatablad om en icke-klassificerad blandning som innehåller
  • minst en viktprocent (ej gasformigt) eller minst 0,2 volymprocent (gasformigt) av ett ämne som är farligt för hälsan eller miljön
  • minst 0,1 viktprocent (ej gasformigt) av ett PBT- eller vPvB-ämne eller ett ämne som finns i kandidatförteckningen för tillstånd
  • ämnen för vilka EU har fastställt ett gränsvärde för exponering i arbetet.

Säkerhetsdatabladet sammanställs av kemikaliens tillverkare, importör, distributör eller en annan verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden. Säkerhetsdatabladet ska sammanställas på de officiella språken i de medlemsstater där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden.

Säkerhetsdatablad och exponeringsscenario 

Säkerhetsdatabladet är ett etablerat sätt för att sprida information om en kemikalies farliga egenskaper och en säker användning av den. Exponeringsscenario är däremot ett nytt element REACH-förordningen som beskriver de driftförhållanden
och riskhanteringsåtgärder som behövs för att ämnet eller blandningen ska kunna användas säkert.

Exponeringsscenariot utgör en del av bedömningen av kemikaliesäkerheten och de uppgifter som presenteras i det ska antingen inkluderas i säkerhetsdatabladet eller bifogas till det, och då kallas det utvidgat säkerhetsdatablad. Exponeringsscenario ska sammanställas om ämnet
tillverkas eller importeras i mängder om minst 10 ton per år och det har klassificerats som ett farligt PBT- eller vPvB-ämne.

Lämnande av säkerhetsdatablad till mottagaren

Säkerhetsdatablad ska lämnas avgiftsfritt till mottagaren av kemikalien på papper eller elektroniskt senast den dag då ämnet eller blandningen levereras för första gången. Ett nytt exemplar av säkerhetsdatabladet behöver inte lämnas till samma mottagare i samband med följande leveranser, såvida säkerhetsdatabladet inte har ändrats.

Om säkerhetsdatabladet uppdateras ska det nya databladet lämnas till alla som tagit emot av kemikalien under de föregående 12 månaderna.

Leverantören av kemikalien är skyldig att lämna säkerhetsdatabladet till mottagaren av kemikalien. Säkerhetsdatabladet ska skickas per brev, fax eller elektroniskt till exempel som bilaga per e-post i en form som kan användas av mottagarna på arbetsplatsen.

Leveransskyldigheten uppfylls inte av ett e-postmeddelande med en länk till en allmän webbplats där man måste söka och ladda ner säkerhetsdatabladet (eller den nyaste uppdaterade versionen). Skyldigheten uppfylls inte heller av att säkerhetsdatabladet (eller en uppdaterad version) publiceras på en webbplats där bladet är passivt tillgängligt eller delas ut endast på särskild begäran.

Säkerhetsdatabladens tillgänglighet

Säkerhetsdatabladen riktar sig till arbetsgivare (i EU). Arbetsgivaren är skyldig att redigera uppgifterna till en lämplig form med tanke på riskhanteringen på arbetsplatsen. Trots det ska arbetstagarna och deras representanter ha tillgång till säkerhetsdatabladen.