Kemiska agenser - Säkerhetsskyltar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska förse arbetsplatsen med de säkerhetsskyltar som krävs

När de risker som arbetstagare utsätts för inte kan undvikas eller minskas i tillräcklig grad med hjälp av allmänna tekniska och konstruktionsrelaterade åtgärder eller organisering av arbetet, ska arbetsgivaren förse arbetsplatsen med de varselskyltar som krävs. Vid märkningen ska arbetsgivaren beakta riskbedömningen av arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna eller deras representanter undervisning och handledning avseende syftet med varselskyltarna och de åtgärder som bör vidtas med anledning av dem.

Varselskyltar ska placeras korrekt

Arbetsgivaren ska om det är möjligt placera varselskyltarna på lämplig höjd i linje med blicken och beakta eventuella synhinder. Ett lämpligt ställe är antingen vid en ingång till ett allmänt farlig område eller i den omedelbara närheten av en särskild fara eller ett farligt objekt.

Platsen ska vara väl belyst, lättillgänglig och synlig. Om det finns lite naturligt ljus ska man använda fosforescerande färger, reflekterande material eller artificiell belysning. Arbetsgivaren ska avlägsna skylten om den inte längre är aktuell.

Förbudsskyltar

Lagring av farliga ämnen: varningsskyltar

Utrymmen, rum eller inhägnade områden där man förvarar stora mängder farliga ämnen eller blandningar ska märkas med ändamålsenliga varningsskyltar (se nedan) eller varningsmärkningar enligt CLP-förordningen, såvida inte märkningarna på enskilda förpackningar eller behållare är tillräckliga.

Påbudsskyltar

Kemiska agenser - Säkerhetsskyltar - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Iaktta de säkerhetsskyltar, dvs. förbuds-, varnings- och påbudsskyltar, som arbetsgivaren placerat ut för att skydda dig.

Kemiska agenser - Säkerhetsskyltar - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Förse arbetsplatsen med de säkerhetsskyltar som krävs.