Samling av naturprodukter - Yleistä

Blåbär.På sidan berättas det om den rättsliga ställningen av utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten samt om rättigheter och skyldigheter av plockare och aktörerna inom naturproduktsplockningsbranschen.

Lagen om den rättsliga ställningen för plockare

På utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten tillämpas lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Lagen är helt ny och trädde i kraft 14.6.2021. Lagens syfte är att förbättra den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt att skapa jämlikare konkurrensmöjligheter för företag inom naturproduktsbranschen. Lagen är också avsedd för att stödja naturproduktsbranschens tillväxt och utvecklingen av den internationella konkurrenskraften.

Tidigare har utländska bärplockares ställning i stor utsträckning varit oreglerad i lagstiftningen, eftersom de inte ansågs vara anställda, utan snarare någon slags företagare. Åren 2014–2020 har myndigheter och företag inom naturproduktsbranschen tillämpat ett avsiktsförklaringsförfarande för plockning av naturprodukter.

Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på utlänningar som plockar naturprodukter så att de via en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen får inkvartering och mathållning. Lagen tillämpas inte på exempelvis anställda på bärgårdar som plockar naturprodukter på sin fritid.

Lagen gäller två slags aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen (nedan ”aktör”):

  • den aktör som bjudit in plockaren till Finland
  • den aktör, som senare i Finland ordnar plockarens inkvartering och mathållning med syftet att köpa de naturprodukter som plockaren plockat.

Lagen gäller de naturprodukter som avses i 89 § i inkomstskattelagen, som enligt allemansrätten får plockas utan markägarens samtycke. I inkomstskattelagen avses med naturprodukter vilda bär, svampar och kottar samt sådana vilda växter eller växtdelar som insamlas för att användas som människoföda, läkemedel eller vid tillverkningen av läkemedel. Den inkomst som plockaren får för överlåtelse av dessa produkter är inte skattepliktig, om inte inkomsten ska betraktas som lön.

I lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter föreskrivs inte om utlänningarnas inresa, vistelse i landet eller rätt att arbeta. På inresa, utresa, vistelse och arbete för dem som plockar naturprodukter tillämpas bestämmelserna i utlänningslagen (301/2004).

I 1 kap. 1 § 1 mom. i arbetsavtalslagen finns bestämmelser om kännetecken för arbetsavtal. Också plockning av naturprodukter kan enligt en bedömning från fall till fall uppfylla kännetecknen för att arbetsavtalsförhållande, varvid arbetslagstiftningen och arbetsgivarskyldigheterna blir tillämpliga. Om rättsförhållandet mellan plockaren och aktören uppfyller kännetecknen för ett anställningsförhållande tillämpas lagen inte.

Arbets- och näringsbyrån bedömer aktörens tillförlitlighet

Aktören ska vara tillförlitlig. En aktör som inte är tillförlitlig kan inte vara en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen som avses i lagen och bjuda in plockare till landet eller erbjuda dem inkvartering och utrustning för plockning med avsikt att köpa naturprodukter av dem.

Arbets- och näringsbyrån bedömer om en aktör är tillförlitlig på det sätt som avses i lagen. Bedömningen av tillförlitligheten påverkas av huruvida bestämmelserna i lagen har iakttagits i näringsverksamheten. Dessutom säkerställs att aktören har skött sina skatter och andra lagstadgade avgifter på behörigt sätt och att aktören har ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet. Bedömningen ges på begäran av aktören för ett år åt gången. Mer information på arbets- och näringsbyråns webbplats (på finska).

Arbetarskyddsmyndighetens rätt att få information och aktörens skyldighet att bevara handlingar

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av aktörer få sådana uppgifter och handlingar som är nödvändiga för den övervakning och tillsyn som föreskrivs i denna lag. 

En aktör ska bevara de uppgifter som hänför sig till fullgörandet av skyldigheterna enligt denna lag så att en arbetarskyddsmyndighet vid behov kan granska uppgifterna utan svårigheter. Aktören ska bevara uppgifterna i två år efter utgången av plockningsåret.

Kontaktmyndighet Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd

Kontaktmyndigheten ger allmän rådgivning om tillämplig lagstiftning och hänvisar till rätt myndighet. Rådgivning ges till plockare och aktörer inom naturproduktsbranschen.

Vänligen skicka frågorna till e-postadressen luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.
Mer information: Niko Huru, inspektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Obs! Till arbetarskyddsmyndighetens uppgifter hör inte arbetsförmedling inom naturproduktbranschen eller någon annan bransch. Om du vill söka säsongsarbete eller andra lediga arbetsplatser kan du bekanta dig med lediga arbetsplatser på TE-tjänsternas Jobbmarknad. Insamlingen av naturprodukter görs i allmänhet inte i ett anställningsförhållande, så insamlingsarbete erbjuds inte på Jobbmarknad. Kom överens om insamlingsarbetet med bärföretaget.

Plockning av naturprodukter - Muualla Tyosuojelu.fissä