Hälsoundersökningar

Arbetshälsovård - Lagstadgade och andra hälsoundersökningar stöder arbetsförmågan

Av en motiverad orsak kan arbetsgivaren hänvisa en arbetstagare till hälsoundersökning inom företagshälsovården.

Syftet med hälsoundersökningen är att förebygga sjukdomar samt, när arbetsförmågan redan försämrats, följa upp arbetstagarens hälsa och främja arbetsförmågan.

Företagshälsovården ska undersöka hälsan om det finns en välgrundad anledning att misstänka att arbetet äventyrar arbetstagarens hälsa till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial överbelastning. Dessutom kan hälsoundersökningarna förebygga missbruksproblem och tidig identifiering samt hänvisning till vård eller stöd.

Arbetsgivaren har rätt att hänvisa en arbetstagare till en hälsoundersökning om arbetsgivaren observerat att arbetstagarens arbetsförmåga försämrats och efter att först ha diskuterat arbetsförmågan med arbetstagaren.

Arbetstagaren är skyldig att delta i hälsoundersökningar inom företagshälsovården som arbetsgivaren av en motiverad orsak hänvisar arbetstagaren till.

Av en motiverad orsak kan arbetstagaren också på eget initiativ be att företagshälsovården undersöker hälsan för att reda ut den personliga arbetsbelastningen.

Företagshälsovården ska regelbundet följa upp hälsotillståndet hos personer som utför riskarbeten

Enligt lagen ska arbetsgivaren via företagshälsovården regelbundet följa upp hälsotillståndet hos arbetstagare som är exponerade för faktorer som medför särskild risk för ohälsa i arbetet. Dessa faktorer räknas upp i statsrådets förordning.

Uppföljningskravet kan också basera sig på särskilda bestämmelser avseende vissa yrken eller arbetsförhållanden eller hälsorisker som konstaterats i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Planen för genomförandet av hälsokontrollerna införlivas i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

När en arbetstagare börjar utföra arbete som medför särskild fara för ohälsa reder man i samband med nyanställningsundersökningen ut om arbetstagaren har sådana lyten, kroppsskador, sjukdomar eller särskild överkänslighet som kan förvärras i arbetet eller på grund av vilka arbetstagaren inte kan ta emot arbetsuppgifterna. Med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar kartläggs arbetstagarens exponering för hälsorisker och understöds arbetstagarens arbetsförmåga.

Vid behov följer företagshälsovården upp hälsotillståndet genom mätningar, test eller laboratorieundersökningar. Dessutom ska företagshälsovården tillhandahålla rådgivning för arbetstagaren om hälsoriskerna i arbetet och främjandet av den personliga hälsan.

Utöver lagstadgade undersökningar kan arbetsgivaren ordna andra hälsoundersökningar

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna regelbundna hälsoundersökningar för arbetstagarna, om arbetet medför särskild risk för ohälsa eller andra särskilda hälsorelaterade krav.

Arbetsgivaren kan dock tillhandahålla mer omfattande företagshälsovårdstjänster och nyanställningsundersökningar och åldersrelaterade hälsoundersökningar, även om arbetet inte medför särskild risk för ohälsa.

Företagshälsovården och arbetsgivaren kan utifrån hälsoundersökningen planera åtgärder som stöder arbetstagarens arbetsförmåga och hälsa. Dessutom kan man reda ut hur man ska kunna förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och symptom, förbättra arbetstagarnas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Med hjälp av hälsoundersökningarna kan man också få information om arbetsförhållandena och komplettera arbetsplatsutredningen samt ge information som stöder verksamheten för bevarandet av arbetsförmågan.

Arbetsgivaren kan också förutsätta att arbetstagaren genomgår en hälsoundersökning inom företagshälsovården när arbetet börjar och lämnar företagshälsovårdens utlåtande om lämpligheten för arbetsuppgifterna till arbetsgivaren.