Ordning

Arbetshälsovård - Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Skyldigheten gäller alla arbetsgivare oberoende av anställningsförhållandets art och längd samt arbetsplatsens storlek. Arbetsgivaren kan också ordna sjukvård för arbetstagarna. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagarna.

Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovårdstjänsterna av en offentlig eller privat serviceproducent eller själv ordna tjänsterna.

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar alla arbetstagare

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar

 • utredning av hälsorisker på arbetsplatsen med hjälp av arbetsplatsutredningen
 • hälsoundersökningar baserade på hälsoriskerna på arbetsplatsen
 • åtgärdsförslag för att förbättra arbetsförhållandena och främja arbetsförmågan
 • rådgivning och handledning samt information om utvecklingen av arbetsförhållandena och arbetstagarnas hälsa
 • deltagande i verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan
 • styrning av arbetsplatsens förstahjälpsberedskap
 • uppföljning av arbetstagarens hälsa när arbetsförmågan minskar, främjande av förmågan att klara sig i arbetet, rehabiliteringsrådgivning och hänvisning till rehabilitering.

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar inte sjukvård. Arbetsgivaren kan även ordna sjukvård för sina arbetstagare via företagshälsovården.

Skyldigheten att ordna företagshälsovård gäller också arbete som utförs av en person som deltar i en sådan arbetskraftspolitisk åtgärd som avses i 4 § i arbetarskyddslagen. Med arbetskraftspolitisk åtgärd avses bl.a. arbetsprövning då den som ordnar arbetsprövningen ansvarar för de deltagandes säkerhet i arbetet (Social- och hälsovårdsministeriets PM 2.6.2017).

Företagshälsovården ska basera sig på ett skriftligt avtal och en verksamhetsplan

Arbetsgivaren ska tillsammans med serviceproducenten för företagshälsovården upprätta följande handlingar:

 • skriftligt avtal som ska vara tillgängligt för arbetstagarna och av vilket bland annat följande uppgifter framgår:
 • allmänna arrangemang för företagshälsovården (läge, öppettider, underleverantörer, geografisk täckning)
 • servicens innehåll
 • servicens omfattning (lagstadgad företagshälsovård eller dessutom sjukvård)
 • avtalets längd
 • prissättningsprinciper.
   
 • verksamhetsplan som justeras en gång om året och som bland annat innehåller:
   
 • arbetsplatsens behov och mål
 • företagshälsovårdens åtgärder (t.ex. kartläggning av läget och förhållandena på arbetsplatsen, lagstadgade och andra eventuella hälsokontroller, omfattningen av den för arbetsgivaren frivilliga sjukvården, förstahjälpsberedskapen)
 • plan för lämnande av uppgifter till rådgivning och handledning för att främja arbetstagarnas hälsa ­─ ­bland annat fastställs samarbetet och ansvarsförhållandena mellan arbetsgivaren och företagshälsovården­­­
 • bedömning av resultaten och kvaliteten samt objekten för det.

Arbetsgivaren ska hålla avtalet om företagshälsovård framlagt för arbetstagarna på arbetsplatsen.

FPA ersätter arbetsgivaren en del av de nödvändiga och skäliga kostnaderna för ordnandet av företagshälsovård när tjänsterna producerats av personal som har behörighet enligt lagen om företagshälsovård. För att få ersättning ska arbetsgivaren ha avtal om företagshälsovård och en gällande verksamhetsplan för företagshälsovården.

För mer information: FPA - Anordnande av företagshälsovård