Försummelseavgift

Försummelseavgift - Alasivu

En försummelseavgift kan påföras beställaren om något av följande villkor uppfylls:

  • Beställaren försummar sin utredningsskyldighet.
  • Beställaren har ingått avtal med en näringsidkare med näringsförbud eller med ett företag, vars ansvarsperson eller en person i jämförbar ställning har meddelats näringsförbud.
  • Beställaren har ingått avtal även om beställaren måste ha känt till att den andra parten inte har haft för avsikt att uppfylla sina lagstadgade betalningsskyldigheter såsom avtalspart och arbetsgivare.

Försummelseavgiften är  2 050 – 20 500 euro.

Försummelseavgiften påförs förhöjd om beställaren ingått avtal  med en näringsidkare som meddelats näringsförbud eller om beställaren har ingått avtal trots att han eller hon måste ha ha känt till att den andra avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. Den förhöjda försummelseavgiften  är minst 20 500 euro och högst 66 500 euro.

Försummelseavgiften är avtalsspecifik. Beslutet om att påföra en försummelseavgift fattas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.