Utredningsskyldighet

Utredningsskyldighetens innehåll - Alasivu

Utredningarna ska inhämtas innan avtal ingås

Beställaren ska innan avtal ingås inhämta följande utredningar om bemanningsföretag och underleverantörer:

  • utredning om införande i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskatteskyldiga
  • handelsregisterutdrag eller uppgifter som motsvarar utdraget
  • utredning om betalning av skatt
  • intyg över tecknande av pensionsförsäkring för arbetstagarna och betalning av pensionsförsäkringspremier eller utredning om att ett betalningsavtal avseende förfallna pensionsförsäkringspremier har ingåtts  
  • utredning om kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller om de centrala arbetsvillkoren 
  • utredning om att företagshälsovård har ordnats
  • intyg över tecknande av försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (avtal om byggverksamhet).

Beställaren kan själv inhämta en utredning om avtalspartens skatteärenden från det offentliga skatteskuldsregistret. Beställaren kan skriva ut avtalspartens skatteskuldsregisteruppgifter från Företags- och organisationsdatasystemets nättjänst.

Av skatteskuldsregistret framgår om företaget har skatteskulder på minst 10 000 euro eller har försummat att lämna in periodskattedeklarationer under de senaste sex månaderna. I skatteskuldsregistret visas inte eurobeloppet av skatteskulden utan endast om skatteskulden är minst 10 000 euro. Om företaget har ett giltigt betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen publiceras uppgiften om skatteskulden inte även om skatteskulden överstiger 10 000 euro.

Om det inte finns uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret behöver beställaren inte inhämta andra utredningar om skattebetalning. Om det framgår att avtalsparten har skatteskulder ska beställaren dessutom skaffa ett intyg över skatteskulder för att uppfylla sin utredningsskyldighet.

Om avtalspartnern inte omfattas av skatteskuldsregistret (t.ex. ett utländskt samfund som saknar filial i Finland), ska beställaren för sin avtalspartens del hämta in ett intyg över att skatterna är betalda, ett skatteskuldsintyg eller en utredning över att det har gjorts upp en betalningsplan över skatteskulden.

Beställaren ska alltid bedöma om avtalsparten har som avsikt att sköta sina lagstadgade betalningsförpliktelser. Om skatteskulden till beloppet kan betraktas som betydande och beställaren måste ha känt till att avtalsparten inte haft för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter kan beställaren påföras en förhöjd försummelseavgift.

Undantag från utredningsskyldigheten

Inom byggverksamhet befrias beställaren inte från utredningsskyldigheten på grund av etablerad verksamhet eller avtalsrelation

De utredningar och intyg som lagen om beställarens ansvar förutsätter behöver inte inhämtas om beställaren har en motiverad orsak att lita på att avtalsparten uppfyller sina lagstadgade skyldigheter. Utredningar behöver inte inhämtas om avtalsparten är ett i lagen nämnt offentligrättsligt samfund (t.ex. staten, en kommun eller en församling) eller ett publikt aktiebolag. Även beställarens och avtalspartens tidigare avtalsförhållande och det att avtalspartens verksamhet är etablerad kan vara en grund för tillförlitlighet.

För att verksamheten ska betraktas som etablerad ska företaget ha utövat affärsverksamhet en längre tid, i allmänhet över tre år. Affärsverksamheten ska vara faktisk. Till exempel ett så kallat skrivborsbolag kan inte anses ha etablerad verksamhet.

Beställaren ska alltid själv bedöma hur etablerad avtalspartens verksamhet är innan avtal ingås. Beställaren ska med hjälp av handlingar kunna bevisa att han eller hon innan avtalet ingicks utredde om avtalspartens verksamhet var etablerad. Även om företaget har bedrivit verksamhet sedan länge ska beställaren inhämta utredningar om det skett förändringar i avtalspartens verksamhet eller om det finns skäl att misstänka att avtalsparten inte har för avsikt att uppfylla sina skyldigheter. Beställaren ska inhämta utredningar om till exempel företaget har bytt ägare eller om det av offentlig information framgår att företaget har försummat sina lagstadgade skyldigheter eller om avtalsparten till exempel har strukits ur förskottsuppbördsregistret.

Ett undantag från den allmänna regeln är byggnadsverksamhet: i avtal relaterade till byggnadsverksamhet befrias beställaren inte från utredningsskyldigheten på grund av tidigare avtalsförhållande eller att verksamheten är etablerad och inte av orsaker som kan jämställas med dem.

Tystnadsplikt

När beställaren hämtar in utredningarna som lagen förutsätter kommer han eller hon också att ta del av sekretessbelagda uppgifter om sin avtalspart. Beställaren eller någon som är anställd hos beställaren får inte röja sådana uppgifter för utomstående. En uppgift som omfattas av tystnadsplikten får inte röjas för utomstående ens efter det att personen i fråga inte längre sköter det uppdrag i vilket han eller hon har tagit del av informationen. Sekretessbelagda uppgifter är bland annat uppgifter om betalning av skatter, skatteskulder eller teckning av pensionsförsäkringar, betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning.