Grå ekonomi och arbetarskydd - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Grå ekonomi övervakas av många myndigheter. Bekämpning av grå ekonomi förutsätter ett effektivt myndighetssamarbete.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar flera saker, som kan ge ett företag en avsevärd ekonomisk fördel i förhållande till ett företag som iakttar bestämmelserna om de försummas.

Arbetarskyddsmyndighetens centrala uppgifter i övervakningen av grå ekonomi:

• Arbetsgivaren anlitar enbart utländsk arbetskraft med rätt att arbeta i Finland.

• Lön enligt de allmänt bindande kollektivavtalen inklusive övertidsersättningar och tillägg betalas ut för arbete som utförts i Finland.

• Arbetstiderna och övertidsarbetet är förenliga med lagen och avtalen.

• Villkoren för arbetstagarnas anställningsförhållande ligger minst på den miniminivå som lagstiftningen förutsätter. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar i synnerhet minimivillkoren för anställningsförhållandet för utländska arbetstagare, det vill säga att lön enligt de allmänt bindande kollektivavtalen betalas ut till utländska arbetstagare för arbete som utförts i Finland.

• Arbetsgivare som fungerar som beställare vid hyrt arbete och underleveranser anlitar sådana avtalsparter som uppfyller skyldigheterna enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet.

• Aktörer inom byggbranschen (byggherrar, huvudsakliga genomförare av ett byggprojekt och arbetsgivare) ser till att alla arbetstagare på byggarbetsplatserna har ett personkort som är försett med foto och skattenumret.

• En huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats har en uppdaterad företeckning över de arbetstagare som arbetar på platsen.