Bekämpning av grå ekonomi och arbetarskydd

Grå ekonomi och arbetarskydd - Yleistä

Grå ekonomi förekommer inom alla branscher. Branscher som är arbetskraftsintensiva och omfattar en stor mängd underleveranser är särskilt exponerade för fenomen inom grå ekonomi. Många myndigheter samarbetar för att bekämpa grå ekonomi, till exempel arbetarskyddsmyndigheten, Skatteförvaltningen, polisen och Tullen.

Det är viktigt att bekämpa grå ekonomi

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar bland annat följande i bekämpningen av grå ekonomi:

  • Arbetsgivaren anlitar enbart utländsk arbetskraft med rätt att arbeta i Finland.
  • Arbetsgivaren betalar till arbetstagaren minst den lön som har fastställts i det allmänbindande kollektivavtalet.
  • Arbetstagarnas arbetstider och övertidsarbeten är förenliga med lagen och avtalen.
  • Beställare anlitar vid hyrt arbete och underleveranser sådana avtalsparter som uppfyller skyldigheterna enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet.
  • Aktörer inom byggbranschen (byggherrar, huvudsakliga genomförare av ett byggprojekt och arbetsgivare) ser till att alla arbetstagare på byggarbetsplatserna har ett personkort som är försett med foto.
  • En huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats har en uppdaterad arbetstagarförteckning.