Laserapparater

Laserutrustning - Yleistä

I 3 § i statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem (291/2008) definieras säkerhetsklasserna för laseranordningar på följande sätt:

Klass 1

Strålningen från laseranordningen är ofarlig under användningsförhållanden som skäligen kan förutses.

Klass 1M

Strålningen från laseranordningen är ofarlig under förhållanden som skäligen kan förutses, men kan vara farlig om strålen betraktas via ett optiskt hjälpmedel som koncentrerar strålningen. Laseranordningen har en våglängd på 302,5–4000 nm (nanometer).

Klass 2

Strålningen från laseranordningen är ofarlig under förhållanden som skäligen kan förutses. Ögats blinkreflex skyddar det från skador. Strålningen kan skada ögat endast om exponeringstiden avsiktligt förlängs. Laseranordningen avger synligt ljus på våglängder mellan 400 och 700 nm.

Klass 2M

Strålningen från laseranordningen kan skada ögat endast om exponeringstiden avsiktligt förlängs eller om laserstrålen betraktas via ett optiskt hjälpmedel som koncentrerar strålningen. Laseranordningen avger synligt ljus på våglängder mellan 400 och 700 nm.

Klass 3R

Om strålen från laseranordningen träffar ögat är den farlig, men risken är mindre än i fråga om anordningar som hör till klass 3B. Det kan vara farligt för ögat att betrakta strålen direkt eller att exponeras för en stråle som reflekteras från en blank yta. Laseranordningen har en våglängd på 302,5―106nm.

Klass 3B

Direkt exponering för strålen från laseranordningen kan vara farlig. Diffust reflekterad strålning är i allmänhet ofarlig.

Klass 4

Strålningen från laseranordningen kan skada ögat också vid exponering för diffust reflekterad strålning. När strålen träffar huden direkt eller reflekterad från en blank yta kan hudskada uppstå. Strålen kan medföra brandfara. Hantering av laseranordningen kräver särskild försiktighet.

I klassificeringen beaktas anordningens funktion i normalt och i defekt skick. Närmare bestämmelser om klassificeringen finns i standarden EN 60825-1