Tillstånd för asbestsanering

Tillstånd och anmälningar - Tillstånd för asbestsanering

Med asbestsanering avses arbete som utförs för att riva och avlägsna konstruktioner och tekniska system som innehåller asbest, skydda konstruktioner som ska bevaras, städa rivningsobjekt och annat motsvarande arbete i omedelbar anknytning till rivning och avlägsnande av konstruktioner, i vilket arbetstagarna kan exponeras för asbestdamm.

Arbete i anslutning till asbestsanering är till exempel upprättande av avskärmningar och skydd och förflyttning av asbestavfall från rivningsobjektet till avfallsflaket för transport till avstjälpningsplatsen. Även underhålls- eller servicearbete på asbesthaltiga konstruktioner och anordningar i byggnader och fartyg, i vilket asbestdamm frigörs, likställs med asbestsanering. Tillstånd krävs alltså mycket allmänt för olika asbestarbeten.

Länkar:

Villkor för att tillstånd för asbestsanering ska beviljas

Tillstånd för asbestsanering kan beviljas till privatpersoner, näringsidkare, aktiebolag, andelslag eller offentliga sammanslutningar.

Tillståndsmyndigheten kan bevilja tillstånd för asbestsanering för en fysisk person

 1. som har fyllt 18 år
 2. inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats eller för vilken en intressebevakare inte har utsetts
 3. inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud
 4. i det tillståndspliktiga arbetet har tillgång till sådan utrustning och sådana redskap som behövs för en säker asbestsanering samt serviceutrymmen för dem, och
 5. i sin tidigare verksamhet i fråga om iakttagande av arbetarskyddsföreskrifterna visat att han eller hon inte är uppenbart olämplig att utöva tillståndspliktig verksamhet.

Tillstånd kan beviljas till företag om personerna som hör till förvaltningen uppfyller ovan nämnda villkor och företaget har tillgång till sådan luftbehandlingsutrustning som krävs för asbestsanering samt ett serviceutrymme för denna.

Ansökan om tillstånd för asbestsanering

Tillstånd för asbestsanering söks hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansökningsblanketten jämte bilagor kan skickas per post till adressen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskyddet
PB 10
13035 AVI

eller per e-post till adressen tyosuojelu.lansi@avi.fi.

Om ansökan är bristfällig begär tillståndsmyndigheten sökanden om komplettering.

Om de begärda tilläggsutredningarna inte lämnas in till tillståndsmyndigheten inom utsatt tid fattas ett nekande beslut i tillståndsärendet. En handläggningsavgift tas då ut i enlighet med vad som bestäms i lagen.

Arbetarskyddsinspektion

Innan tillståndet för asbestsanering beviljas förrättar ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket en arbetarskyddsinspektion. I samband med den utreds om sökanden har tillgång till sådan luftbehandlingsutrustning som krävs för asbestsaneringen samt ett serviceutrymme för denna.

Avgift för tillståndet för asbestsanering

Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift på 840 euro för handläggningen av tillståndsansökan.

(Statsrådets förordning (201/2022) om avgifter till regionförvaltningsverken år 2022)

Giltighetstid för och omfattning av tillståndet för asbestsanering

Om man ansöker om tillstånd för asbestsanering för första gången, beviljas tillstånd i allmänhet för tre år. Tillståndet förnyas efter ansökan med samma villkor som första gången.

När tillståndsmyndigheten fattar beslut om att förnya tillståndet, bedömer den utgående från information som insamlats under tillsynen om asbestsaneringsverksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, beviljas tillstånd som gäller tills vidare.

Om den nya ansökan har lämnats till tillståndsmyndigheten en månad före tillståndets sista giltighetsdag, har tillståndshavaren rätt att på basis av det tidigare tillståndet fortsätta att bedriva den tillståndspliktiga verksamheten fram tills ärendet avgörs.

Tillståndet för asbestsanering är riksomfattande och gäller i hela landet.

Skyldighet att anmäla ändringar

Tillståndshavaren för asbestsanering ska utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om att den tillståndspliktiga verksamheten upphör samt om väsentliga ändringar som inverkar på beviljande av tillståndet.

Uppgifter som ska meddelas är försättande av företaget i konkurs, nedläggning av verksamheten, begränsning av handlingsbehörigheten för tillståndshavaren eller en person i förvaltningen genom domstolsbeslut eller om intressebevakare utses eller vid personlig konkurs.

Byte av personer som hör till förvaltningen eller verkställande direktör ska meddelas.

Ändringar som gäller serviceutrymmet och upphörande av serviceavtal ska meddelas.

Register över behöriga asbestsanerare

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för upprätthåller ett register över personer som är behöriga för asbestsanering. Information om registret ges av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 450.

Endast arbetstagare som har fått en godkänd asbestsaneringsutbildning får utföra och leda asbestsanering. Behörighetskravet för asbestsanerare och arbetsledare för asbestsanering är lämplig yrkesexamen eller en del av examen.

För att få utföra asbestsanering förutsätts för alla arbetstagares del att de registreras i registret över personer som är behöriga för asbestsanering. Intyg över avlagd lämplig yrkesexamen ska fogas till blanketten för registreringsförfrågan för behöriga asbestsanerare.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för ett register över personer som är behöriga för asbestsanering.

Blankett: Registreringsförfrågan för behöriga asbestsanerare (pdf)

Läroanstalter som ordnar examensdel i asbestarbete:

 • Amiedu, Helsingfors
 • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
 • Yrkesinstitutet Lappia, Torneå
 • Axxell, Karis
 • Edupoli, Borgå
 • Etelä-Savon ammattiopisto, S:t Michel
 • Helsingin Maalariammattikoulu aikuiskoulutus, Helsingfors
 • Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylä
 • Kajanalands ykresinstitut, Kajana
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Mellersta Nyland
 • Utbildningscentret Salpaus, Lahtis
 • Länsirannikon koulutus Oy, Raumo
 • Oulun aikuiskoulutus, Uleåborg
 • Oulun seudun ammattiopisto, Haukipudas
 • Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
 • Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, Brahestad
 • Saimaan ammattiopisto, Villmanstrand
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Nyslott
 • Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tammerfors
 • TTS (Työtehoseura), Vanda
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Åbo
 • Vamia, Vasa
 • Ylä-Savon ammattiopisto, Idensalmi

Tillstånd och anmälningar - Asbest - Lainsäädäntö

Tillstånd och anmälningar - Asbest - Muualla Tyosuojelu.fissä