Byggarbetsplatsspecifika kranförartillstånd

Byggarbetsplatsspecifika kranförartillstånd - Yleistä

Den som har en relevant finsk yrkesexamen, har avlagt en tillämpad del av en sådan och personer som har beviljats tillstånd till följd av att deras utländska examen har godkänts eller via ansökan om tillstånd för en specifik byggarbetsplats. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland erkänner examina och beviljar tillstånd för specifika byggarbetsplatser.

Närmare information om kranförares yrkesexamina finns på sidan Maskiner och arbetsredskap > Maskinoperatörers kompetens.

Ansökan om tillstånd för en specifik byggarbetsplats

Arbetsgivare kan ansöka om ett tillstånd att frångå kraven som gäller kranförares yrkesexamen. Ansökan kan lämnas på blanketten Ansökan om tillstånd att köra kran på en specifik byggarbetsplats (pdf). Ansökan ska lämnas per brev eller e-post till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland, vars adresser framgår på sidan Kontaktinformation > Södra Finland.

Ansökan om tillstånd ska omfatta följande uppgifter:

  • Uppgifter om kranföraren (födelsetid, nationalitet, kopia av kranförarkortet, utredning över kranförarutbildningen och utbildningens innehåll samt arbetshistorian i fråga om kranarbete)
  • Uppgifter om huvudentreprenören
  • Byggarbetsplatsens adress
  • Arbetsuppdragets längd (tidpunkt då arbetet inleds och avslutas)
  • Uppgifter om kranen som används
  • Faktureringsadress.

När de krav som ställs uppfylls beviljar ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland tillstånd att köra kranen för den tid som byggarbetsplatsen varar, men högst för fem veckor. För handläggningen av ansökan om tillstånd tas en avgift på 200 euro ut.

Byggarbetsplatsspecifika kranförartillstånd - Lainsäädäntö