Dykares kompetens vid byggarbete

Tillstånd och anmälningar - Dykares kompetens vid byggarbete

Enligt statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten får endast kompetenta dykare utföra dykningsuppdrag. Dykare ska ha avlagt yrkesexamen för yrkesdykare eller lämplig examen för lättdykare. Dykdjupet, arbetsuppgiften, dykarutrustningen och arbetsmetoden avgör vilken examen som en lättdykare ska ha avlagt.

Genom förordningen upphävs arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten (674/1996). Kompetens som erhållits med stöd av beslutet fortsätter att gälla.

Det ingår också bestämmelser om byggarbete som utförs under vatten i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten.

Dykarbetet har i huvudsak indelats enligt på vilket djup arbetet utförs. Lättdykare arbetar på högst 30 meters djup och yrkesdykare på mer än 30 meters djup.

En dykares uppgiftsbaserade kompetens ska kontrolleras i intyget över kompetensen innan anställningsförhållandet ingås eller senast innan dykarbetet inleds.

Hur påvisas kompetensen?

Att en lättdykare har kompetens för ett uppdrag påvisas med hjälp av ett intyg över avlagd examen för lättdykare, en yrkesdykares kompetens igen med ett intyg över avlagd examen för yrkesdykare.

Det är regionförvaltningsverket i Södra Finland som på ansökan fattar beslut om en dykare som har fått behörighet utomlands har kompetens att utföra byggarbete under vattnet i Finland. Kontaktuppgifter. Innan beslutet fattas kan den riksomfattande examenskommissionen för dykarebranschen höras.

Som bevis på kompetensen godkänns ett intyg över avlagd examen utomlands eller en annan motsvarande handling.