Laddares kompetensbrev

Tillstånd och anmälningar - Laddares kompetensbrev

Obs! Ansökningsprocessen över säkerhetsutredningen i skyddspolisen förändras den 1 mars 2020. För att få säkerhetsutredningen måste man ange sin e-postadress i tillståndsansökan.

Med laddare avses en person som har ett giltigt kompetensbrev för laddare och som utför sprängningsarbete. Enligt lagen om laddare som trädde i kraft 1.9.2016 utgörs kompetensbreven för laddare av kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter, kompetensbrev för yngre laddare, kompetensbrev för äldre laddare, kompetensbrev för överladdare och kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare.

Kompetensbrevet för laddare med kompetens att avfyra effekter har avskiljts till en egen helhet, eftersom de här arbetena skiljer sig från de övriga sprängningsarbetena. Även kraven gällande utbildning är annorlunda. Personer som har beviljats ett laddares eller överladdares kompetensbrev före 1 september 2016 och har minst sex månaders arbetserfarenhet med effektavfyrningar kan tilldelas ett kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter.

Ett kompetensbrev för yngre laddare kan gälla röjningssprängning, sprängning av isfördämningar, sprängningar i laboratorium, bergssprängningar, förbindningssprängningar, sprängningar av konstruktioner och sprängningar av förhårdnade och heta ämnen och seismiska sprängningar.

Om ansökan inte åtföljs av nödvändiga bilagor kommer ansökan inte att behandlas förrän alla bilagor har lämnats in.

Kompetensbrevet för äldre laddare och överladdare begränsas till arbete ovan jord eller arbete under jord. Det är möjligt att i enlighet med utbildning och arbetserfarenhet ansöka om bägge kompetenser.

Nytt är kompetensbrevet för ansvarig sprängarbetsledare. En ansvarsperson har rätt att hantera explosiva ämnen liksom de övriga kompetensbrevsinnehavarna, men i ansvarspersonens uppgift framhävs planeringen och ledningen av sprängningsarbeten. Det är den som ansvarar för sprängningsarbetet som ansvarar för ledningen av sprängningsarbetet på bebodda områden.

Kompetensbrev kan beviljas personer som har fyllt 20 år för högst fem år i sänder och kompetensbrevets giltighet upphör när laddaren fyller 68 år.

För att beviljas kompetensbrev ska sökande avlägga en laddarkurs och ett förhör samt skaffa sig tillräcklig arbetserfarenhet. Kursens och arbetserfarenhetens längd är beroende på vilket kompetensbrev ansökan gäller.

Arbetserfarenhet som förutsätts för olika laddarklasser (pdf)

Dessutom ska sökande vara lämplig för arbetet med hänsyn till hälsotillståndet och även i övrigt.

Yrkeskunniga inom hälsovården kan anmäla arbetarskyddsmyndigheten om att en person är olämplig att inneha kompetensbrev för laddare: Anmälan av en person med yrkesutbildning inom social- och hälsovården om en persons lämplighet att arbeta som laddare (pdf).

Tillståndsmyndigheten tar ut en handläggningsavgift på 315 €. Kompetensbrevet för laddare är en personlig handling. Därför är det tillståndsinnehavaren som får fakturan och den skickas alltid till hemadressen.

Länkar till den som söker laddares kompetensbrev

Övergångsbestämmelser

Kompetensbrev för laddare som beviljats före 1.9.2016 gäller i högst fem år t.o.m. 1.9.2021.

Kompetensbrevet för äldre laddare motsvarar det tidigare kompetensbrevet för laddare. Kompetensbrevet för överladdare motsvarar det tidigare kompetensbrevet för överladdare.

Ansökan om och förnyande av kompetensbrev

Kompetensbrev för laddare beviljas och återkallas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansökan om kompetensbrev för laddare ska göras skriftligen.

Giltighetstiden för ett kompetensbrev för laddare kan på en ansökan som lämnats in under dess giltighetstid förlängas med fem år, om sökanden har genomgått en repetitionskurs.

Blankett: Ansökan om eller förnyande av kompetensbrev för laddare (pdf)
Så här ansöker du: Ansökan om kompetensbrev för laddare (pdf) och förnyande av kompetensbrev (pdf)

Grund- och repetitionskurser för laddare

Den som ansöker om kompetensbrev ska innan han eller hon avlägger tentamen som leder till examen genomgå den grundkurs som krävs för kompetensbrevet med godkända betyg.

Grundkursen för yngre laddare och grundkursen för laddare med kompetens att avfyra effekter omfattar minst 40 lektioner.

Grundkursen för äldre laddare omfattar minst 224 lektioner. Om sökande har arbetserfarenhet eller annan erfarenhet som kan räknas till godo kan kursen vara kortare, men omfattar alltid minst 164 timmar. Kursens längd bestäms i enlighet med sökandes arbets- eller annan erfarenhet.

Grundkursen för överladdare minst 90 lektioner. Om sökanden har tidigare erfarenhet kan den räknas till godo i utbildningen. Men även då omfattar utbildningen minst 80 lektioner.

Grundkursen för en ansvarig sprängarbetsledare omfattar minst 40 lektioner.

Efter att ha avlagt grundkursen med godkända betyg ska sökanden avlägga ett förhör som ordnas av en av tillståndsmyndigheten godkänd sakkunnig. 

Repetitionskursen som förutsätts för att få förnya kompetensbrevet omfattar åtta lektioner.  Repetitionskursen är alltid densamma oberoende av vilket kompetensbrev personen har. Under repetitionskursen går man igenom de lagändringarna som har gjorts inom branschen.

Sökande ska delta i repetitionskursen under den tid som kompetensbrevet gäller. Om repetitionskursen ställs in av skäl som är oberoende av sökanden, kan sökanden av grundad anledning ansöka om att giltighetstiden för kompetensbrevet förlängs. Ansökan görs till tillståndsmyndigheten.

Om en sökande inte kan gå på en repetitionskurs på grund av en koronaepidemi under certifikatets giltighetsperiod, måste uppdateringskursen slutföras före slutet av 2020. En ansökan om förnyelse med andra bilagor måste lämnas in under giltighetsperioden för det nuvarande tillståndet.

Förteckning över kurser för laddare (pdf, på finska)

Förteckning över godkända examinatorer av laddare som förhör laddare på svenska språket:

 Byggnadsingenjör (yh)
 Tomi Kouvonen

 tfn.
 040 8690 527

 tomi.kouvonen@forcit.fi
 tomi.kouvonen@gmail.com


Anvisning för rättelseyrkande (pdf)

Anmälan om laddarkurs

Tillståndsmyndigheten övervakar och styr utbildningen för laddare.

För grund- och repetitionskurser för laddare ska utbildningsanordnaren utse en kursledare. Kursledaren ska i god tid - senast 14 dygn innan kursen inleds - göra en anmälan till regionförvaltningsverket.

Anmälan om ordnande av laddarkurs lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket på adressen: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, PB 272, 33101 Tammerfors.

Anmälan om ordnande av utbildning för laddare (pdf)

Deltagarutvädering av laddarkurs (pdf)

Register över laddare

Tillståndsmyndigheten för ett register över kompetensbrev för laddare i enlighet med lagen om laddare.

I registret finns uppgifter om kompetensbrev som gäller i Finland. Uppgifter om registret över laddare ges av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn  0295 018 450 (växel).