Nödarbete

Tillstånd och anmälningar - Nödarbete

Det är tillåtet att låta utföra nödarbete endast i sådana exceptionella situationer som bestäms i arbetstidslagen. Arbetsgivaren ska genast göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet, omfattningen av det och hur länge det sannolikt kommer att pågå.

Förutsättningar för nödarbete

Det är tillåtet att låta utföra nödarbete när en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom och det inte är möjligt att skjuta upp arbetet till en senare tidpunkt. Sålunda ska alla kännetecken, dvs. en oförutsedd händelse och följden, dvs. ett avbrott i den regelbundna driften eller en överhängande fara för avbrott eller äventyrande av liv, hälsa eller egendom uppträda samtidigt. Då är det tillåtet att förlänga lagstiftade eller överenskomna ordinarie arbetstider i sådan mån som det finns anledning för, emellertid under högst två veckor.

Begränsningar och undantag

Arbetstagarens samtycke krävs inte för nödarbete. Unga under 15 år får inte anlitas för nödarbete, och unga som har fyllt 15 år kan anlitas för nödarbete endast om det inte finns en arbetstagare tillgänglig som fyllt 18 år.

Nödarbete får aldrig utföras längre än det är nödvändigt. Om arbete som uppfyller kraven på nödarbete utförs under den ordinarie arbetstiden är det inte fråga om nödarbete. Arbetet definieras som nödarbete först då det utförs efter ordinarie arbetstid.

Nödarbete räknas inte in i det maximala antalet övertidstimmar, på samma sätt är det möjligt att låta utföra nödarbete även om högstgränsen för övertidsarbete redan uppnåtts. För nödarbete ska emellertid betalas normal övertidsersättning och för nödarbete som utförs på söndagar ska söndagsersättning betalas.

När nödarbete utförs är det möjligt att avvika från största delen av de bestämmelser som vanligtvis begränsar arbetet, t.ex. bestämmelserna om nattarbete, skiftarbete, vilotider och söndagsarbete. I princip begränsas arbetstiderna inte på något sätt vid nödarbete. Det är emellertid inte meningsfullt och med tanke på säkerheten i arbetet inte heller möjligt att låta utföra nödarbete utan avbrott för en längre tid utan vilotider.

Anmälan om nödarbete

Arbetsgivaren ska genast göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet, omfattningen av det och hur länge det sannolikt kommer att pågå.

Till anmälan ska också bifogas ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendefullmäktig, och om dessa företrädare inte valts på arbetsplatsen, av arbetarskyddsfullmäktig. Utlåtande hjälper arbetarskyddsmyndigheterna att avgöra om det finns skäl att vidta åtgärder utgående från anmälan.

Blankett: Blankett för anmälan om nödarbete

Lämna den ifyllda blanketten till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för orten där arbetsplatsen ligger. Kontaktinformation.

Handläggning och beslut

Om det inte finns någonting att anmärka på i anmälan eller när det gäller omständigheterna i anmälan räcker det med att anmälan har gjorts.

Om förutsättningarna för nödarbete inte uppfylls vidtar arbetarskyddsmyndigheten åtgärder för att begränsa eller avsluta nödarbetet. Om nödarbetet trots arbetarskyddsmyndigheternas anmärkning fortsätter kan arbetarskyddsmyndigheten i enlighet med lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen polisanmäla ärendet.

I oklara fall där vedertagen rättspraxis saknas kan arbetarskyddsmyndigheten begära ett utlåtande av arbetsrådet innan myndigheter ger anvisningar.

Tillstånd och anmälningar - Nödarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (605/1996)

  • 21 § nödarbete

Lag om unga arbetstagare (998/1993)

  • 5 § övertidsarbete och nödarbete

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

  • 50 § polisanmälan och behandling av anmälan