Nödarbete

Tillstånd och anmälningar - Nödarbete (UUSI työaikalaki)

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den nya lagen.

Nödarbete kan endast beordras under sådana exceptionella förhållanden som föreskrivs i arbetstidslagen. Arbetsgivaren måste utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om nödarbetets orsaker, omfattning och sannolika varaktighet.

Förutsättningar för beordrat nödarbete

Nödarbete kan beordras när en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller medför fara för skada på liv, hälsa eller egendom, och det inte är möjligt att utföra arbetet vid en senare tidpunkt. Följaktligen måste kännetecknen förekomma samtidigt, det vill säga en oförutsedd händelse och följderna, det vill säga ett avbrott i den normala driften eller överhängande fara för ett sådant avbrott eller fara för skada på liv, hälsa eller egendom. I sådana fall får föreskrivna eller avtalade normala arbetstider förlängas i den mån de nämnda orsakerna kräver, dock högst i två veckor.

Begränsningar och undantag för beordrat nödarbete

Arbetstagarens samtycke behövs inte för att beordra nödarbete. En under 15 år gammal person får inte utföra nödarbete. Den som fyllt femton får bara utföra nödarbete om det inte finns någon tillgänglig som har fyllt 18 år.

Nödarbete får aldrig beordras längre än behovet finns. Endast arbetsuppgifter som är nödvändiga för att undvika följderna får beordras som nödarbete. Eventuella fortsatta åtgärder ska beordras som något annat än nödarbete. Om arbete som uppfyller kriterierna för nödarbete utförs under normal arbetstid räknas det inte som nödarbete. Det blir nödarbete först efter den normala arbetstiden.

För nödarbete ska normal övertidsersättning betalas och för nödarbete som utförs på söndagar ska söndagsersättning betalas.

När nödarbete beordras kan man avvika från en stor del av bestämmelserna som begränsar beordrat arbete, såsom bestämmelser om nattarbete, skiftarbete, vilotider och söndagsarbete. I princip finns det ingen begränsning på arbetstidens längd vid nödarbete. Det är dock varken ändamålsenligt eller ens möjligt ur arbetarskyddsperspektiv att beordra nödarbete oavbrutet under långa tider utan vilopauser.

Utjämning av arbetstiden efter nödarbete

Efter nödarbetet avslutats ska arbetstiden utjämnas med högst 48 timmar i veckan under en period på fyra månader. Arbetstagaren ska få en ersättande dygnsvila i samband med den påföljande dygnsvilan, eller om det av vägande skäl inte är möjligt på grund av arbetets upplägg ska det ske så snart som möjligt, dock inom 14 dygn. Ersättande vilotid ska ges utan avbrott och får inte förläggas till beredskapstid. På motsvarande sätt ska arbetstagaren få ersättande veckovila så snart som möjligt, dock inom tre månader efter nödarbetets utförande, genom att arbetstagarens normala arbetstid förkortas motsvarande den uteblivna vilotiden. Den här typen av arbete kan också ersättas genom att utöver eventuella övertids- och söndagsersättningar utbetala en separat penningersättning som bestäms utifrån övertidsersättningens grunddel, ifall arbetstagaren samtycker till det.

Att göra en anmälan om nödarbete

Enligt arbetstidslagen måste arbetsgivaren utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet och om nödarbetets omfattning och sannolika varaktighet.

Anmälan måste också innehålla ett utlåtande från arbetstagarnas förtroendeman eller ett förtroendeombud, eller om någon sådan inte har valts för arbetsplatsen från arbetarskyddsfullmäktige. Utlåtandet underlättar för arbetarskyddsmyndigheten att avgöra om anmälan är skäl för att vidta åtgärder.

Blankett, pdf: Blankett för anmälan om nödarbete (Obs! Blanketten följer fortfarande den gamla lagen.)

Blanketten ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för orten där nödarbetet utförs eller har utförts. Kontaktuppgifter.

Handläggning och beslut vid anmälan om nödarbete

Om det inte finns något att anmärka på i anmälan och sakerna som framgår däri, gäller ärendet som det anges i anmälan.

Om kriterierna för nödarbete inte uppfylls vidtar arbetarskyddsmyndigheten åtgärder för att begränsa eller avsluta nödarbetet. Om nödarbete fortsätter beordras trots arbetarskyddsmyndighetens anmärkningar kan arbetarskyddsmyndigheten anmäla ärendet till polisen i enlighet med lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

I situationer där det finns utrymme för tolkning kan arbetarskyddsmyndigheten be om ett utlåtande från arbetsrådet innan anvisningar ges.

Tillstånd och anmälningar - Nödarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 19 § nödarbete

Lag om unga arbetstagare (998/1993)

  • 5 § Övertidsarbete och nödarbete

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

  • 50 § polisanmälan och behandling av anmälan