Sjöfart

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart

En ibruktagningsinspektion ska utföras på alla fartyg som flaggas till Finland.

Fartyg i internationell trafik som har en bruttokapacitet på över 500 ton ska enligt den internationella sjöarbetskonventionen ha ett sjöarbetscertifikat. Även mindre fartyg i internationell trafik kan ansöka om ett sjöarbetscertifikat. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar sjöarbetscertikaten. En arbetarskyddsinspektion måste genomföras för att ett sjöarbetscertifikat ska kunna beviljas.

Redaren ska beställa ibruktagningsinspektionen och inspektionen för sjöarbetscertifikat hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012)

Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009)

  • 57 § besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat
  • 58 § interimistiska certifikat eller säkerhetscertifikat