Arbetarskyddsinspektion ombord

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Sjöarbetscertifikat - Arbetarskyddsinspektion ombord

Fartygets befälhavare eller befälhavarens representant ska vara närvarande under arbetarskyddsinspektionen. Även rederiets representant kan delta. I inspektionen deltar vanligen också chefen för den avdelning som inspekteras. En representant för personalen, i regel arbetarskyddsfullmäktig, förutsätts också medverka vid inspektionen.

Arbetarskyddsinspektionen består av ett inledande möte, en skyddsrond på arbetsplatsen och ett avslutande möte.

Inspektionens längd

På ett vanligt fraktfartyg varar inspektionen omkring fyra timmar, på större fartyg 4–6 timmar och på större passagerarfartyg 1,5–2 dagar.

Handlingar som behövs under inspektionen

 • Fartygets besättningslista och bemanningscertifikat (kopia)
 • Läkarintyg (granskas genom stickprov)
 • Arbetsavtal och eventuella praktikantavtal
 • Lönespecifikation och kollektivavtal
 • Arbetstidsbokföring varav framgår arbets- och vilotider
 • Belysnings-, buller- och vibrationsmätningar
 • Skeppsbok varav kontrolleras inspektioner av bostadsutrymmen
 • Matdagbok varav kontrolleras inspektioner av mathållningen
 • Avtal om företagshälsovård
 • Arbetsolycksfallsförsäkring (redarens ansvar)
 • Bedömning och utredning av faror
 • Arbetsplatsutredning
 • Kopia av ILO:s sjöarbetskonvention (MLC 2006) och aktuell lagstiftning

Inspektionsberättelse och utlåtande till Traficom

En inspektionsberättelse utarbetas inom en månad efter inspektionen och sänds till redaren.  

Om arbetarskyddsmyndigheten inte fastställer att det finns hinder för att bevilja ett sjöarbetscertifikat i ett ärende som hör till arbetarskyddsmyndighetens kompetensområde, ger myndigheten utgående från inspektionsberättelsen transport- och kommunikationsverket Traficom ett utlåtande som bifaller ett beviljande av certifikatet. Utlåtandet ges även redaren för kännedom.

Om myndigheten under inspektionen konstaterar att sjöarbetscertifikat inte ska utfärdas på grund av brister som kommit fram, måste redaren avlägsna eller avhjälpa bristerna. När detta har bevisats kan arbetarskyddsmyndigheten ge ett positivt utlåtande till Traficom.

Myndigheten strävar efter att i första hand utföra inspektionen under tjänstetid. Vid behov utförs den också utanför tjänstetiden.

Arbetarskyddsinspektionen är avgiftsfri. Om inspektionen sker utomlands indrivs resekostnaderna från redaren.