Arbetarskyddsinspektion ombord

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Sjöarbetscertifikat - Arbetarskyddsinspektion ombord

Fartygets befälhavare eller befälhavarens representant ska vara närvarande under arbetarskyddsinspektionen. Även rederiets representant kan delta. I inspektionen deltar vanligen också chefen för den avdelning som inspekteras. En representant för personalen, i regel arbetarskyddsfullmäktig, förutsätts också vara närvarande vid inspektionen.

Inspektionens längd

På ett vanligt fraktfartyg varar inspektionen omkring fyra timmar, på större fartyg 4–6 timmar och på större passagerarfartyg 1,5–2 dagar.

Handlingar som behövs under inspektionen:

 • Fartygets besättningslista och bemanningscertifikat (kopia)
 • Läkarintyg
 • Arbetsavtal och eventuella praktikantavtal
 • Lönespecifikationer och eventuellt kollektivavtal
 • Arbetstidsbokföring där arbets- och vilotider framgår (inkl. vaktscheman och arbetsskiftsförteckningar)
 • Belysnings-, buller- och vibrationsmätningar
 • Skeppsdagbok
 • Matdagbok
 • Avtal om företagshälsovård, företagshälsovårdens arbetsplatsutredning
 • Försäkringar (redarens ansvar)
 • Bedömning och utredning av faror
 • Kopia av ILO:s sjöarbetskonvention (MLC 2006) och aktuell lagstiftning
 • Intyg över kontroll av fartygsapotek
 • Rutiner för klagomål ombord

Inspektionsberättelse och utlåtande till Traficom

En inspektionsberättelse utarbetas inom en månad efter inspektionen och sänds till redaren.

Om arbetarskyddsmyndigheten inte fastställer att det finns hinder för att bevilja ett sjöarbetscertifikat i ett ärende som hör till arbetarskyddsmyndighetens kompetensområde, ger myndigheten utgående från inspektionen ett positivt utlåtande om beviljandet av certifikatet till transport- och kommunikationsverket Traficom. Utlåtandet ges för kännedom även till redaren.

Om man under inspektionen upptäcker att sjöarbetscertifikatet inte kan beviljas på grund av brister som kommit fram, ska redaren undanröja eller åtgärda bristerna.

Målet är att utföra inspektionerna i första hand under tjänstetid. Vid behov utförs de även utanför tjänstetid.

En arbetarskyddsinspektion för att kunna ge ett utlåtande som krävs för beviljandet av ett sjöarbetscertifikat är avgiftsfri. Om inspektionen sker utomlands, indrivs resekostnaderna från redaren.