alt alt

Om oss

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst Tyosuojelu.fi och har upprättats den 7 september 2020 och uppdaterats den 22 december 2022. Utlåtandet baseras på iakttagelser från applikationsleverantören och utomstående expertinsatsen som utfört tillgänglighetstestning samt på webbtjänstens underhålls självbedömning av tillgängligheten.

Webbplatsen Tyosuojelu.fi

Arbetarskyddförvaltningen strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet som omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tyosuojelu.fi publicerades i sin nuvarande form i oktober 2015. Utgångspunkten för teknisk implementering och visuell design har varit riktlinjer WCAG 2.0 nivå AA. Vid tidpunkten för publiceringen har en utomstående expert utfört webbplatsens tillgänglighetstestning. Enligt testrapporten var tillgänglighetsnivån mycket bra.

I juni 2019 har Tyosuojelu.fi överförts till den nya serverplattformen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsmyndigheter och publiceringssystemet Liferay har uppdaterats till den nya DXP 7.1 -versionen. En ny utvärdering av webbtjänstens tillgänglighet har genomförts av en utomstående expert i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet i april 2021.

Otillgängligt innehåll och dess korrigering

Tyosuojelu.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. Webbplatsen är inte tillgänglig i alla avseenden och de identifierade bristerna är:

  • Blanketter och andra bilagor (pdf, doc, etc.) är inte helt tillgängliga. 
  • På innehållssidor finns det en del bilder som har bristande alternativa texter. Några av webbplatsens diagrammen har förverkligats i form av bilder och det fattas alternativa texter för allt sådant innehåll.
  • Det finns vissa brister i användningen av textens rubriknivåer. Inte alla rubrik är programmatiskt markerade som rubriker och i vissa texter har man hoppat över en rubriknivå.
  • I menystrukturen är menyrubrikerna på de lägsta nivåerna inte helt beskrivande.
  • Länktexten "Öppnas i ett nytt fönster" för externa länkar är på vissa svenska och engelska sidor på finska och vid enskilda länkar saknas texten helt.

Orsaken till bristande efterlevnad av kraven är den orimliga bördan med en stor innehållsmängd. Underhållet på Tyosuojelu.fi arbetar ständigt för att åtgärda tillgänglighetsbrister som upptäcks på webbplatsen. Man håller på att åtgärda bristerna som konstaterades i tillgänglighetsutvärderingen. Målet är att åtgärda bristerna senast den 31 december 2023.

Material som är producerat av andra parter

Webbplatsen Tyosuojelu.fi underhåll ansvarar inte för tillgängligheten för material som produceras av andra parter. Sådant innehåll är exempelvis till tjänsten länkade av KEHA-centret producerade webblanketter förhandsanmälan om asbestsanering och förhandsanmälan av byggarbeten samt av social- och hälsovårdsministeriet till portalen producerade dokument såsom beslut om marknadskontroll. Ansvaret för tillgängligheten av dessa material ligger hos tjänsteleverantörerna.

Respons om tillgänglighet

Om du har upptäckt problem gällande tillgängligheten på webbplatsen Tyosuojelu.fi kan du rapportera det via e-post till tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi eller genom webbplatsens responsblankett. Webbplatsens underhåll gör sitt bästa för att åtgärda bristerna och svarar på responsen från dem som har lämnat sin kontaktinformation så snart som möjligt, senast inom två veckor efter kontakten.

Om du inte är nöjd med svaret på din respons kan du lämna in ett tillgänglighetsklagomål eller en begäran om förtydligande till Södra Finlands regionförvaltningsverket. Mer detaljerad information finns på följande webbplatser: