Tillsynsanvisningar

Tillsynsanvisningar - Alasivu

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen tillsynsanvisningar för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken. Syftet med tillsynsanvisningarna är att harmonisera arbetarskyddstillsynen, förbättra arbetarskyddskontrollernas kvalitet och öka verksamhetens transparens. Anvisningarna är avsedda för hela arbetarskyddsförvaltningen och i synnerhet för arbetarskyddsinspektörerna.

Allmän tillsynsanvisning

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2016 (pdf-fil, 396 kb)

I tillsynsanvisningen behandlas myndighetsinitierad tillsyn, kundinitierad tillsyn, inspektioner, upprättande av inspektionsberättelser samt uppföljning av inspektioner.

I anvisningen redogörs bl.a. för hur arbetarskyddsinspektionerna genomförs och för de frågor som tas upp till behandling i samband med inspektionerna, vad inspektionsberättelsen innehåller samt hur inspektören använder sin befogenhet.

Nedan uppräknas tillsynsanvisningarna i den ordning som de publicerats

Tillsynen av kemiska agenser

Arbetarskyddstillsynens ansvisningar 2/2020 (pdf-fil, 405 kb)

I anvisningen om tillsynen av kemiska agenser presenteras de saker som beaktas i arbetarskyddstillsynen då inspektören övervakar att lagstiftningen om kemiska agenser iakttas.

I anvisningen definieras kemiska agenser och det beskrivs på en allmän nivå vad som granskas under arbetarskyddsinspektionen, vilka förpliktelser arbetsgivaren kan åläggas och på vilket sätt förpliktelserna följs upp. Inspektören bedömer alltid arbetsplatsen som en helhet. Den här anvisningen är ett vägledande hjälpmedel för inspektören som utför inspektioner.

Tillsynen av fysiskt våld och risker för våld

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2020 (pdf-fil, 391 kB)

I anvisningen om tillsynen över fysiskt våld och risken för våld anges vad inspektören ska övervaka när det huvudsakliga målet för inspektionen är att bekämpa risken för fysiskt våld. I anvisningen beskrivs kännetecknen på våld eller risken för våld, branscher och uppgifter där risken för våld är stor, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över ordnandet av företagshälsovård

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2019 (pdf, 323 kb)

Anvisningen om tillsynen över ordnandet av företagshälsovård beskriver vad en inspektör ska inspektera då man övervakar att företagshälsovård har ordnats i enlighet med lagen. Genom tillsynen kontrollerar man att arbetsgivaren i enlighet med lagstiftningen har ordnat företagshälsovård, genomfört företagshälsovården och samarbetat med arbetsplatsens personal och producenten av företagshälsovårdstjänsterna.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av psykosocial belastning i arbetet

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2018 (pdf, 457 kb)

I anvisningen behandlas tillsynen av psykosocial belastning i arbetet. Psykosocial belastning övervakas i samband med myndighetsinitierade inspektioner eller på en kunds initiativ.

Den myndighetsinitierade tillsynen riktas både på arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetarskyddslagen och på arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster. Inspektören bedömer på arbetsplatsen utredningen och bedömningen av belastningsfaktorerna i arbetet, vidtagna åtgärder och deras tillräcklighet i förhållande till de skadliga belastningsfaktorerna samt undervisning, handledning och uppföljning.

Den kundinitierade tillsynen består av rådgivning, bedömning av tillsynsbehovet, inledning och utredning av kundärendet samt bedömning av ärendet och slutsatser.

I anvisningen beskrivs också vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över anställningsfrågor

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2017 (pdf-fil, 352 kb)

I anvisningen om tillsynen över anställningsfrågor beskrivs vad en inspektör ska inspektera vid tillsynen över lagstiftningen angående anställningsfrågor. I anvisningen behandlas tillsynen av arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektioner, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 6/2016 (pdf-fil, 332 kb)

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande I anvisningen om tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande framställs de åtgärder som vid en inspektion ska genomföras då man övervakar att bestämmelserna om trakasserier och annat osakligt bemötande iakttas.

I anvisningen beskrivs kännetecknen på trakasserier och osakligt bemötande, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Behandlingen av anmälningar om yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar

Arbetarskyddstillsynens ansvisningar 5/2016 (pdf-fil, 334 kb)

Anvisningen om behandlingen av anmälningar om yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar beskriver de åtgärder som myndigheten inom ansvarsområdet för arbetarskyddet ska vidta då den mottar en anmälan om misstänkt yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom. Åtgärderna syftar till att förebygga exponeringsfall som kan leda till att motsvarande sjukdomar uppstår och att avhjälpa missförhållanden på arbetsplatsen.

I anvisningen beskrivs behandlingen av anmälan om yrkessjukdom, när man vidtar åtgärder, hur tillsynens genomförs och samarbetet med företagshälsovård och andra sakkunniga.

Undersökning av allvarliga arbetsolyckfall

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 4/2016 (pdf-fil, 422 kb)

Anvisningen om undersökning av allvarliga olycksfall beskriver arbetarskyddstillsynens förfaringssätt, genom vilka myndigheten utreder händelseförloppet vid allvarliga olycksfall, orsakerna till olycksfall samt möjligheterna att förebygga motsvarande olycksfall.

I anvisningen beskrivs olycksfallsundersökningens mål, hur olycksfallsundersökningen genomförs i praktiken, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls. I anvisningen beskrivs också samarbete med andra myndigheter.

Tillsynen över olägenheter och risker för hälsan orsakade av fukt- och mögelskador

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 3/2016 (pdf-fil, 336 kb)

I anvisningen om tillsynen över olägenheter och risker för hälsan orsakade av fukt- och mögelskador anges vad inspektören ska övervaka när det huvudsakliga målet för inspektionen är att bekämpa hälsorisker förorsakade av fukt- och mögelskador.

I anvisningen beskrivs kännetecknen på fukt- och mögelskador, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 2/2016 (pdf-fil, 356 kB)

Anvisningen beskriver vad en inspektör ska inspektera när det gäller tillsynen av likabehandling och diskriminering i arbetslivet. Tillsyn av likabehandling och diskriminering i arbetslivet utövas på kundinitiativ eller i samband med en arbetsplatsinspektion på myndighetsinitiativ.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls. Tillsynsanvisningen syftar även till att klargöra uppdelningen mellan arbetarskyddsmyndighetens respektive jämställdhetsombudsmannens befogenheter och samarbetspraxis. I anvisningen beskrivs även samarbetet med diskrimineringsombudsmannen.

Tillsynen över utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsförvaltningens anvisningar 3/2015 (pdf-fil, 318 kb)

Anvisningen om tillsynen över utländsk arbetskraft beskriver vad en inspektör ska inspektera när det gäller tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft i Finland. Med utländsk arbetstagare avses en person som inte är finsk medborgare.  Tillsynen över utländsk arbetskraft omfattar rätten att arbeta, lagar och bestämmelser som gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som tillämpas på arbetstagaren.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Utövande av befogenheter samt polisanmälan

Arbetarskyddstillsynens ansvisningar 1/2015 (pdf-fil, 484 kB)

Anvisningen beskriver arbetarskyddstillsynens påföljdsprövning. Med påföljdsprövning avses utövning av förvaltningsmässiga befogenheter inom arbetarskyddstillsynen och bedömning av om polisanmälan ska göras. Syftet med anvisningarna är att harmonisera påföljdsprövningen inom arbetarskyddets ansvarsområden och förbättra verksamhetens transparens.

I anvisningarna granskas de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av påföljder och behovet av påföljder samt vilka medel det är skäl att använda i olika situationer. I anvisningarna beskrivs t.ex. inspektörens och arbetarskyddsmyndighetens befogenheter, rekvisiten för arbetsbrott och tröskeln för att göra en polisanmälan.