Arbetarskyddsinspektion

Arbetarskyddsinspektion - Yleistä

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken strävar efter att garantera att arbete som utförs i Finland är friskt, tryggt och rejält. En betydande del av vårt arbete som arbetarskyddsmyndighet utgörs av arbetarskyddsinspektionerna.

Inspektionsverksamheten styrs av social- och hälsovårdsministeriet som årligen ger ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverkena tillsynsanvisningar. Syftet med tillsynsanvisningarna är att förenhetliga arbetarskyddstillsynen, förbättra arbetarskyddsinspektionernas kvalitet och öka transparensen i verksamheten.

Vid sidan om tillsyn även stöd för utvecklingen

Främst genomför vi arbetarskyddsinspektioner inom branscher där arbetarskyddsriskerna är som störst. Vi fokuserar bland annat på säkerhetsriskerna, hanteringen av belastning och minimivillkoren i anställningsförhållandena. Dessutom strävar vi efter att i stor omfattning inspektera mycket olika arbetsplatser inom olika branscher.

Inspektionen är emellertid inte bara tillsyn, utan inspektionens viktigaste syfte är att hjälpa arbetsplatsen att utveckla en egen arbetarskyddsverksamhet och arbetsförhållandena. Genom tillsynsåtgärderna strävar vi efter att främja samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetarskyddsfrågor till exempel genom att ge anvisningar om hur lagstiftningen vars efterlevnad vi övervakar ska tillämpas och genom att lyfta fram bra exempel. Under inspektionerna behandlar vi också ärenden som arbetsplatsens representanter själva vill lyfta fram.

På arbetsplatserna gör vi observationer och för samtal

Vanligtvis kontaktar inspektören arbetsgivaren på förhand för att komma överens om en lämplig tidpunkt. Om det med tanke på tillsynen är motiverat genomför vi också inspektioner utan att meddela om dem på förhand. Vilka ärenden som kommer att behandlas framgår av vår anmälan om inspektion. Vissa grundläggande arbetarskyddsfrågor och branschvisa riskfaktorer behandlas nästan alltid.

Under inspektionen gör inspektören observationer om arbetsförhållandena utgående från samtal och handlingar och en skyddsrond på arbetsplatsen. I slutet av inspektionen redogör inspektören för hur han eller hon bedömer arbetsmiljön och vilka lagstridiga förhållanden som har fastställts. Inspektören ger anvisningar eller uppmaningar om dessa förhållandena och de skrivs in i en inspektionsberättelse. Med hjälp av eftergranskningar kontrollerar vi att brister som är större än obetydliga och allvarliga brister har rättats till. Om vi fastställer sannolika skäl för misstankar om brott är det vår skyldighet att polisanmäla det.