Personlig skyddsutrustning

Tillsynssiffror - Personlig skyddsutrustning

Projekt för tillsyn över marknaden för personlig skyddsutrustning för byggbranschen

På riksnivå genomförs ett projekt för tillsyn över marknaden för personlig skyddsutrustning med fokus på skyddsutrustning för byggbranschen. Utrustningen omfattar synlig varningsklädsel, industrihjälmar, ögonskydd som sätts fast på hjälmen (visir) och säkerhetssele. Skyddsutrustningen kontrolleras i regel hos de affärer som saluför produkterna. De inspektörer inom byggbranschgen som hör till nätverket av experter på personlig skyddsutrustning kan vid behov förrätta marknadstillsynsinspektioner även på arbetsplatserna

Projektet för nordiskt tullsamarbete om personlig skyddsutrustning

År 2012 vidtas förberedelser för medverkan i ett projekt för nordiskt tullsamarbete. Tullen i Finland kontrollerar personlig skyddsutrustning som importeras från ett tredje land och vars överensstämmelse med kraven övervakas av arbetarskyddets ansvarsområden. Skyddsutrustning som ska granskas väljs ut bland den skyddsutrustning som kontrolleras inom projektet för byggbranschens skyddsutrustning.

Marknadstillsynsprojektet för glidlås på fast monterad skena EN 353-1

Europeiska kommissionen kan ålägga medlemsländerna en skyldighet att utöva marknadstillsyn över glidlås på fast monterad skena. Standarden för dessa produkter har strukits från förteckningen över harmoniserade standarder, då metoden för testning av dem har varit bristfällig. Projektet koncentrerar sig på glidlås som finns på marknaden och som är i bruk samt på tillsynen av dessa produkters överensstämmelse med kraven.