Tillsynssiffror

Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2019 förrättade vi ungefär 24 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge yli 51 500 anvisningar och ungefär 7 200 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom 1 månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2019 blev vi sammanlagt 30 400 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i över 2 000 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 400 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 290 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 488 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2019 allt som allt över 1 000 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020

Arbetsplatsinspektioner

       
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal
5 803 4 734 4 735 3 640
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal
773 587 1 141 1 208
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt
5 792 4 709 5 390 4 392
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar
1,373 1,313 1,488 1,402

Anvisningar och uppmaningar

       
 • Anvisningar
13 806 11 070 11 952 9 883
 • Uppmaningar
1 916 1 631 1 642 1 416

Tvångsmedel

       
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt
20 21 18 17

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

       
 • Undersökta olycksfall i arbetet
240 214 255 154
 • Undersökta yrkessjukdomar
13 7 9 1

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

98,1 % 97,9 % 98,4 % 98,8%

Serviceförfrågningar

       
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor
3 728 3 480 3 324 4 702
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen
690 645 513 542
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor
955 833 1 026 1 160
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering
912 697 899 988
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner
549 452 571 468

 

Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi