Hyppää sisältöön
Mies lukee uutisia

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu

Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu

9.10.2019

Syöpävaarallisia tekijöitä koskevaa työsuojelulainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuoden 2020 alusta. Uusia sitovia raja-arvoja on tulossa yli 20 syöpävaaralliselle altisteelle kuten kvartsipölylle ja dieselpakokaasuille sekä useille syöpävaarallisille metalleille, mm. kromi(VI)-yhdisteille. Myös nykyinen kovapuupölyn sitova raja-arvo kiristyy. Uudet sitovat raja-arvot vaikuttavat erityisesti rakennus- ja puunjalostusteollisuuteen, teknologiateollisuuteen ja kaivosteollisuuteen. Osa uusista raja-arvoista tulee voimaan vasta eripituisten siirtymäaikojen kuluttua. Muutokset toteutetaan säätämällä niistä valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Samassa yhteydessä annetaan myös uusi asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot).

Myös niin kutsuttu ASA-laki, jolla säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001), uudistuu. Uudistuksen yhteydessä ASA-rekisteri-ilmoitusta edellyttävien syöpävaarallisten tekijöiden lista muuttuu. Ilmoitusvelvollisuus yhdenmukaistetaan EU-lainsäädännön kanssa siten, että velvoite kytketään EU:n CLP-asetuksen mukaisiin luokituksiin – ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa aineita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi kategorian 1A tai 1 B aineeksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös erikseen määriteltäviä työprosesseissa syntyviä altisteita, kuten kvartsipölyä, kovapuupölyä, dieselpakokaasuja sekä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruja. Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly. Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) kumotaan. Lainsäädäntömuutosten lisäksi ASA-rekisteri-ilmoitusmenettelyä on jatkossa tarkoitus muuttaa siirtymällä sähköiseen ilmoitusjärjestelmään.

Asetusmuutoksella sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön EU-tason päivitysdirektiivit (2017/2398/EU, 2019/130/EU ja 2019/983 EU), joilla on viime vuosina uudistettu EU:n niin kutsuttua syöpädirektiiviä, jolla säädellään työperäistä altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille (2004/37/EY).

Lisätietoja:

Linkit syöpädirektiivin päivitysdirektiiveihin:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2398&qid=1563456393713&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1563456320505&from=FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN

Työsuojeluviranomaisella yhteisosasto TTL:n kanssa KoneAgriassa: Teemana ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttö

Työsuojeluviranomaisella yhteisosasto TTL:n kanssa KoneAgriassa: Teemana ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttö

9.10.2019

Työsuojeluviranomainen osallistuu yhteisosastolla Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa KoneAgria 2019-messuille 10.–12. lokakuuta Jyväskylän Paviljongissa. Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan maatalousyrittäjät tietävät koneiden turvallisuuden olevan työsuojelua, mutta kun mennään työaikakirjanpitoon ja palkattujen työntekijöiden työsuhteen ehtoihin tai ulkomaalaisen- ja vuokratyövoiman käyttöön, siirrytään usein maatalousyrittäjien tietoisuuden harmaalle alueelle. Näissä ja monissa muissa työsuojeluun liittyvissä asioissa työsuojelun ammattilaiset neuvovat ja opastavat KoneAgrian-messuvieraita.
Lue lisää: Ulkomaalainen työntekijä
Lue lisää: Vuokratyö

KoneAgrian messuohjelma keskittyy edellisten vuosien tapaan käytännön ammattiasioihin, päähuomion ollessa maatalouden kannattavassa toiminnassa. Myös ilmastonmuutoksesta keskustellaan. ” KoneAgriassa etsitään tapoja, jotka vievät maataloutta eteenpäin ja tuodaan esille maatilojen mahdollisuudet mm. hiilen sidonnassa”, sanoo näyttelypäällikkö Marko Toivakka.
Lue lisää: KoneAgria
Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä.  Maatilalla esimerkiksi suojaamaton kone aiheuttaa tapaturmavaaran, josta seurauksena voi olla vakava vamma. Työnantajan tulee tunnistaa tämä riski ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Työntekijän puolestaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspuutteesta työnantajalle.
Lue lisää: Koneet ja työvälineet
Konetyö on usein kausiluonteista ja tällöin olisi syytä kiinnittää huomioita erityisesti työajan seurantaan. Ylityötä saa tehdä tietyn määrän, mutta työn teettämisessä on otettava myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon. Työnantajan jatkuva seuranta- ja ohjausvelvollisuus on huomioitava myös tässä asiassa samoin kuin uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Lue lisää: Työaika
Pienkuormaajat ja mönkijät kiinnostavat nuoria työntekijöitä ja heidän kohdallaan turvallisen työnteon ohjaus korostuu. Koneen käyttöohjeisiin tutustuminen on osa perehdytystä ja ne on työpaikalta löydyttävä suomen- ja/tai ruotsinkielisinä.
Lue lisää: Perehdyttäminen
Työsuojelunomaisen ja Työterveyslaitoksen ammattilaiset neuvovat ja opastavat messuvieraita Jyväskylän Paviljongin A-hallista osastolla numero 219. Tervetuloa!

Työsuojeluviranomaisella neuvontapiste Lapin Matkailuparlamentissa: Tietämys tilaajavastuulaista on vielä valitettavan heikkoa

Työsuojeluviranomaisella neuvontapiste Lapin Matkailuparlamentissa: Tietämys tilaajavastuulaista on vielä valitettavan heikkoa

25.9.2019

Työsuojeluviranomaisella on neuvontapiste Lapin Matkailuparlamentissa 26.–27.9 Torniossa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tilaajavastuutiimi neuvoo ja opastaa tilaajavastuuasioissa. Samassa neuvontapisteessä on tavattavissa myös Pohjois-Suomen avin työsuojelun ammattilaisia.

Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomessa. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa, vuokratyötä tai alihankintaa. Tilaajavastuulailla edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjutaan harmaata taloutta. Tilaajavastuutarkastuksessa selvitetään tilaajan sopimusten kuuluminen tilaajavastuulain soveltamisalaan ja tarkastetaan tilaajan ennen sopimuksen solmimista hankkimat tilaajavastuuselvitykset.

– Kun yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, yrityksen tulee selvittää, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Tietämys tilaajavastuulaista on valitettavasti vielä heikkoa. Valvontahavaintojemme mukaan selvityksiä ei ole hankittu juurikaan lain vaatimalla tavalla ennen sopimuksen solmimista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa toimintaohjeita tai laiminlyöntimaksu, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Vanninen. Vanninen toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tilaajavastuutiimin esimiehenä.

Avilla kohdennettua valvontaa Lapissa

Pohjois-Suomen avin työsuojelun vastuualue on kohdentanut valvontaa Lapin matkailu- ja ravitsemusalan yrityksien työturvallisuuteen. – Haluamme läpivalaista Lapin Matkailuparlamentissa valvontatyötämme, valvonnan tuloksia ja neuvoa matkailualan yrityksiä työsuojeluasioissa, toteaa ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Pohjois-Suomen avin työsuojelun vastuualue on tehnyt valvontaa ympärivuoden keskittyen alueellisiin klustereihin. – Valvontaa on kohdistettu muun muassa aktiviteetti- ja safaripalvelujen tarjoajiin, majoitus-, ravitsemis- ja myyntipalveluihin. Tarkastuksilla on valvottu työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työsuhde- ja työterveyshuoltoasioita, ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteen varmistamisvelvollisuutta sekä havainnoitu työskentelyolosuhteita, ylitarkastaja Rajala kertoo.

Työsuojelutarkastuksille kertyneiden havaintojen mukaan matkailu- ja ravitsemusalan työpaikoilla puutteita on ollut työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa. Myöskään työterveyshuollon järjestämisessä sekä sen toteuttamisessa ei ole aina toimittu lain edellyttämällä tavalla. – Työterveyshuolto tulee työnantajan järjestää myös kausityössä ja aina silloin kun työnantajalla on palkattuja työntekijöitä, Hanna-Kaisa Rajala muistuttaa.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, p. 0295 016 381, sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi,
Etelä-Suomen avi, työsuojelun vastuualue
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, p. 0295 017 625, sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen avi, työsuojelun vastuualue

Tietoja tapahtumasta: Lapin Matkailuparlamentti

Vielä ehdit hakea viestintäpäälliköksi työsuojeluhallintoon

Vielä ehdit hakea viestintäpäälliköksi työsuojeluhallintoon

24.9.2019

Työsuojeluviranomaisen visiona on vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa rohkeasti kehittäen. Haemme nyt viestintäpäällikköä vastaamaan työsuojeluviranomaisen viestinnän suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä työsuojelun johtajien kanssa.

Runkosuunnitelmamme vuodelle 2020–2023 asettaa viestinnän strategisesti tärkeään rooliin. Viestintäpäällikkönä pääset näyttämään kykysi ja kehittämään mm. työsuojeluviranomaisen tunnettuuden vahvistamista sekä valvonnan ja ohjauksen vaikuttavuuden parantamista viestinnän keinoin. Toimit viestintäyksikön esimiehenä. Teet kiinteää yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa ja osallistut myös viranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön.

Työsuojeluviranomaisen keskeisin viestintäkanava on verkkopalvelu www.tyosuojelu.fi. Twitterissä ja Facebookissa meidät löytää nimellä Työsuojeluhallinto.

Suomessa työsuojeluviranomaisen tehtävää hoitavat työsuojelun vastuualueet viidessä eri aluehallintovirastossa. Näillä on yhteinen valtakunnallinen viestintäyksikkö, joka on sijoitettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojeluviranomaisessa työskentelee 400 henkilöä, joista valtaosa on työsuojelutarkastajia. Pääset työskentelemään asiantuntevassa työyhteisössä, jossa on edustettuna monipuolisesti erilaisia ammatti- ja koulutustaustoja.

Tehtävä on valtakunnallinen ja työ edellyttää matkustamista. Viran sijoituspaikka on Oulu tai Tampere. Viestintäpäällikkönä teet tiivistä yhteistyötä eri puolella maata toimivien työsuojeluvalvonnan asiantuntijoiden kanssa. Viestintäyksikön henkilöstö on tällä hetkellä sijoittunut Tampereelle, Helsinkiin ja Jyväskylään. Tarjoamme joustavat työajat ja etätyömahdollisuuden.

Odotamme hakijalta monipuolista viestinnän ja eri viestintäkanavien osaamista, kykyä strategiseen ajatteluun, taitoa toimia verkostoissa sekä kokemusta esimiestehtävistä.

Hakuaika päättyy 4.10.

Lisätietoja ja hakuohjeet: Valtiolle.fi

päivitetty 8.10.2019 – Hakuaika tehtävään on päättynyt.
Työsuojelun säädösvalmistelukatsaus ja EU-tiedote 2/2019 on julkaistu

Työsuojelun säädösvalmistelukatsaus ja EU-tiedote 2/2019 on julkaistu

24.9.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 20. syyskuuta katsauksen valmistelussa olevista työsuojelusäädöksistä ja työsuojelun EU-tiedotteen.

Säädösvalmistelutiedotteeseen on koottu työsuojelun ajankohtaiset säädösvalmisteluhankkeet vastuuhenkilöineen ja valmisteluvaiheineen. Katsauksessa 2/2019 ovat esillä mm. kemikaalisäännökset, työturvallisuuslain muutosehdotukset ja työvälineiden käyttöasetuksen muuttaminen.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojelua koskevat lainsäädäntöasiat kootaan omaan EU-tiedotteeseensa. EU-tiedote julkaistaan säädösvalmistelukatsauksen tapaan kahdesti vuodessa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 2/2019 (pdf)
Työsuojelun EU-tiedote 2/2019 (pdf)

Syöpävaarallisten aineiden käyttöön tulee uusia rajoituksia

Syöpävaarallisten aineiden käyttöön tulee uusia rajoituksia

18.9.2019

Euroopassa kuolee vuosittain työperäiseen syöpään yli 100 000 ihmistä ja Suomessa noin 1 000. Uudet rajoitukset velvoittavat vähentämään vaarallisimpien kemikaalien käyttöä.

Syöpävaarallisten aineiden käyttöön työssä tulee tammikuussa 2020 lisää sitovia raja-arvoja lainsäädännön muutoksen myötä. Sitovat raja-arvot ovat pitoisuuksia, joita ei saa ylittää, kun työssä altistutaan syöpää aiheuttaville aineille. Työnantajien on syytä varautua muutokseen hyvissä ajoin ja selvittää, miten he varmistavat, että raja-arvot eivät työtä tehdessä ylity.

Uudet raja-arvot on määritelty EU-direktiivissä ”Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta” (2004/37/EY) liitteessä 3.

Direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan päivittämällä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000). Raja-arvot astuvat voimaan portaittain. Tästä kerrotaan tarkemmin työpaikkatiedotteessa, jonka työsuojeluviranomainen julkaisee loppuvuodesta 2019.

Syöpää aiheuttaville aineille voi altistua monissa töissä

Direktiivissä listatuista syöpävaarallisista aineista erityisesti seuraavat koskevat Suomessa monia työpaikkoja: hengitettävä kiteinen piidioksidi, kovapuupöly ja kromi(VI) -yhdisteet. Näille altistuu usein esimerkiksi rakentamisessa, kaivosteollisuudessa, puuteollisuudessa ja hitsaustöissä.

Syöpävaarallisille aineille on Suomessa määritelty myös HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Nämä ovat yleensä tiukemmat kuin sitovat raja-arvot.  

”Käytännössä siis työpaikat, joissa työturvallisuus on hoidettu hyvin ja kemikaalien HTP-arvot on huomioitu, täyttävät myös uusien sitovien raja-arvojen vaatimukset”, kertoo ylitarkastaja Tuija Vähänen-Koivuluoma Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Vaihda kemikaali vaarattomaan, jos se on mahdollista

Kemiallisten altisteiden, myös syöpävaarallisten kemikaalien, riskit tulee työpaikoilla poistaa organisatorisin, teknisin tai muin toimenpitein niin pitkälle kuin mahdollista. Ellei kaikkea työntekijöiden altistumista voida poistaa tai estää, hankitaan työntekijöille henkilökohtaiset henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen.

Jos voit korvata syöpävaaraa aiheuttavan kemikaalin vaarattomalla vaihtoehdolla, niin tee se!

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tuija Vähänen-Koivuluoma
p. 0295 018 194, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Kiinnostaisiko sinua viestintätehtävät työelämän näköalapaikalla?

Kiinnostaisiko sinua viestintätehtävät työelämän näköalapaikalla?

17.9.2019

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisessa viestintäyksiössä on nyt avoinna viestintäpäällikön sekä viestinnän asiantuntijan virat.

Valtakunnallisessa viestintäyksikössä vastaamme työsuojelun monikanavaisen ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteuttamisesta. Lisäksi teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja muiden työsuojelutoimijoiden kanssa.

Työsuojeluhallinnon vision mukaisesti haluamme vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa rohkeasti kehittäen.

Hakuaika avoinna oleviin virkoihin päättyy 4.10.2019.

Avoinna oleviin virkoihin voit tutustua täältä.

 

päivitetty 8.10.2019 – Hakuaika tehtäviin on päättynyt.
Kemialliset tekijät hallintaan kunta-alalla – tilaisuus Kuopiossa 23.10.

Kemialliset tekijät hallintaan kunta-alalla – tilaisuus Kuopiossa 23.10.

13.9.2019 – Itä-Suomi

Kuopiossa järjestetään 23.10.2019 tilaisuus, jossa tutustutaan kemiallisiin tekijöihin liittyvään lainsäädäntöön, havaintoihin työsuojelutarkastuksilta ja hyvien käytäntöjen esimerkkeihin työpaikoilta. Tilaisuus on suunnattu kuntapuolen työsuojelutoimijoille sekä muiden toimialojen asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuus on osa Tervetuloa Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaa.

Lisätiedot kutsussa: Kemialliset tekijät hallintaan kunta-alalla

Työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on valmis

Työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on valmis

11.9.2019

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020 – 2023 on valmistunut. Runkosuunnitelmassa on määritelty aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden visio sekä toiminnan yhteiset linjaukset, strategiset tavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020 – 2023.

Runkosuunnitelma perustuu työelämässä tunnistettuihin trendeihin ja ilmiöihin, joihin työsuojelun keinoin voidaan vaikuttaa. Vaikka työelämä muuttuu, perinteinen työsuojelukenttä – tapaturmien, ammattitautien sekä muiden työstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunta – on edelleen merkittävä osa työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Runkosuunnitelmassa painottuu tahto uudistua ja kehittää toimintaa asteittain kohti vaikuttavaa, tehokasta ja valtakunnallisesti toimivaa työsuojeluviranomaista. "Asteittain etenevä hallittu muutos kuvaa ehkä parhaiten sitä, mitä ollaan nyt tekemässä", toteaa valvontajohtaja Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

"Muutos ei tapahdu hetkessä. Ensi vuonna valvonta on varmasti suurelta osin samanlaista kuin päättyvällä runkokaudella. Runkosuunnitelmassa linjattuja toiminnan kehittämistavoitteita lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kehittäminen tarkentuu suunnitelmien edetessä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valvonnan nykyisten ja uusien menetelmien kehittäminen on tärkeä kehityssuunta. Tavoitteena on myös luoda yhteinen toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, joka helpottaa vastuualueiden välistä yhteistyötä", Arto Teronen kertoo.

Runkosuunnitelman valmistumisen kanssa samanaikaisesti ollaan vastuualueilla jo lähdetty konkretisoimaan vaikuttavuustavoitteita tulostavoitteiksi. Tämä tehdään määrittelemällä vaikuttavuustavoitteiden pohjalta, mitkä ovat ne valvonnan ja toiminnan kehittämisen vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla runkosuunnitelmassa esitetyt tavoitteet saavutetaan. Työn edetessä tavoitteita tullaan käsittelemään sekä valtakunnallisessa työsuojeluneuvottelukunnassa että alueellisissa työsuojelulautakunnissa.

STM:n tiedote asiasta

Lisätietoja:
Valvontajohtaja Arto Teronen, STM, puh. 0295 163 493, etunimi.sukunimi@stm.fi 

Seminaari ILO:n 100-vuotisen taipaleen kunniaksi Rovaniemellä

Seminaari ILO:n 100-vuotisen taipaleen kunniaksi Rovaniemellä

11.9.2019 – Pohjois-Suomi

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Suomi juhlistaa ILOn 100 vuoden taivalta kansallisella seminaarisarjalla eri puolilla maatamme.

Rovaniemen seminaari pitää sisällään teemoja sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, väkivallasta ja häirinnästä työssä sekä kotitaloustyöstä. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajat kertovat omat näkemyksensä ILOn merkityksestä.

Rovaniemen seminaari on torstaina 19. syyskuuta Lapin yliopiston Asko ja Esko-salissa. Tilaisuus on maksuton.

Voit tutustua ohjelmaan tästä

Lisää tietoa: ILO 100 vuotta

Turussa järjestetyn Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

Turussa järjestetyn Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

6.9.2019 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ja työsuojelulautakunta järjestivät Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -koulutustilaisuuden Turussa 28. elokuuta.

Tapahtuma oli suunnattu työpaikkojen johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työterveyshuollon edustajille. Työpaikkojen puheenvuoroissa jaettiin kokemuksia väkivallan uhan hallinnasta varhaiskasvatuksen ja opetuksen työssä. Tilaisuudessa esitetyn aineiston löydät pdf-tiedostoina tältä sivulta.

Yleisöä tilaisuudessa

Tilaisuuden avaus
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen
Työpsykologi Anna Tienhaara, Työterveyslaitos

Väkivallan uhkaa hallittava
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Väkivaltaturvallisuus – fyysisen ympäristön keinot päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
Opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, Lounais-Suomen AVI, opetus- ja kulttuuritoimi

Työpaikkojen puheenvuorot:

 

Työsuojelun vastuualueen johtaja Riitta Sulameri avasi tilaisuuden

Työsuojelun vastuualueen johtaja Riitta Sulameri avasi tilaisuuden.

Tapaturmapäivä 13.9. haastaa työpaikat mukaan – tavoitteena nolla tapaturmaa

Tapaturmapäivä 13.9. haastaa työpaikat mukaan – tavoitteena nolla tapaturmaa

3.9.2019

Moni työtapaturma on välitettävissä hyvällä suunnittelulla ja kiirettä vähentämällä. Perjantaina 13. syyskuuta vietettävä valtakunnallinen Tapaturmapäivä kiinnittää työpaikkojen huomion tapaturmien ehkäisyyn ja mahdollisuuteen parantaa oman työyhteisön työhyvinvointia.

Vuosittain Suomessa sattuu yli 100 000 työtapaturmaa. Työajalla sattuu tyypillisesti liukastumisia, kaatumisia, haavoja ja vammoja taakkaa siirtäessä. Ylivoimaisesti eniten tapaturmia sattuu miehille. Usein sattumusten taustalla on kiire ja kikkailu. Kikkailu tarkoittaa riskialtista toimintaa ilman harkintaa ja kunnollisia välineitä, kertoo Punaisen Ristin hankesuunnittelija Saara Aakko. Lähdetään esimerkiksi kiipeämään korkealle ilman turvavälineitä tai tehdään monimutkaisia huoltohommia omin päin.

Tapaturmia voi kuitenkin ehkäistä ennalta. Työpaikoilla päästään kohti tapaturmien nollatavoitetta suhtautumalla päättäväisesti ja pitkäjänteisesti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhön liittyviä riskejä ei lakaista maton alle, vaan ongelmat ratkotaan yhdessä jakamalla kokemuksia ja onnistumisia. Työtä tehdään yhä enenevissä määrin ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työn ja vapaa-ajan välinen raja on usein häilyvä. Niin töissä kuin vapaa-ajallakin tapaturmilta vältytään parhaiten ennakoimalla riskialttiita tilanteita ja vähentämällä kiirettä.

Työpaikkasi mukaan tapaturmapäivään 13.9.

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 13.9. Sen tavoitteena on lisätä tietoa tapaturmista ja niiden ehkäisemisestä. Näin oma työpaikkasi voi olla mukana:

  1. Tilaa organisaatiollesi Tapaturmapäivän laastarit tai kampanjatarrat ilmoittautumalla mukaan 13.9 Tapaturmapäivään 4.9.2019 mennessä: https://www.lyyti.in/Tapaturmapaiva_2019

  2. Testaa oletko kikkailija tekemällä tapaturma-testi ja vinkkaa testistä kollegoille. Voit jakaa tuloksesi somessa hashtageilla #ethänkikkaile ja #tapaturmapäivä.

  3. Ilmianna oman työpaikkasi tapaturmia ehkäisevä toimintapa somessa hashtageilla #ethänkikkaile ja #tapaturmapäivä.

  4. Lataa oman organisaatiosi sivuille Tapaturmapäivän logo osoitteesta: http://www.tapaturmapaiva.fi

Lisää tietoa: www.tapaturmapaiva.fi

Edellisen uutisen lähde: www.kotitapaturma.fi

Miehille sattuu liikaa

Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat pääsääntöisesti kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa

Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat pääsääntöisesti kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa

30.8.2019

Työsuojeluviranomainen valvoo työsopimuslain noudattamista työpaikoilla, silloin kun kysymys on työsopimussuhteisesta työstä. - Valtion tai kuntien virkamiesten palvelussuhteen ehdot eivät kuulu työsuojeluvalvonnan piiriin. Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa, kun toimitaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen puitteissa eli KVTES-kentässä, kertoo lakimies Aki Eriksson.  

Eriksson työskentelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella, jonka valvottavaksi oli tullut ammatillisen koulutuksen opettajien kokema tasapuolisen kohtelun vastainen toiminta omalla työpaikallaan. Asia valvottiin asiakirjatarkastuksena niin, että selvitystä pyydettiin valvontapyynnön tekijältä ja työnantajalta.

- Tässä tapauksessa oli kysymys siitä, onko työnantaja kohdellut opettajia tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti, jotka ovat aiemmin olleet aikuiskoulutuksen opettajia ja joiden työehtoja on ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä yhdenmukaistettu suhteessa muuhun opettajistoon. Työntekijät kokivat, että vuosittaisten vapaajaksojen ja sitomattoman työajan osalta heitä ei olisi kohdeltu samalla tavoin kuin muita samaa työtä tekeviä. Asiaa valvonut tarkastaja sai asiassa osin vaillinaiset selvitykset osapuolilta ja niiden pohjalta päädyttiin ohjeistamaan työnantajaa selvittämään nämä erot ja toimimaan niiden poistamiseksi, täsmentää Aki Eriksson.

Tarkastusta tehdessään tarkastajalla oli ollut virheellinen tieto siitä, että kyse olisi ollut työsopimussuhteisesta työstä. Toimivallan puuttuessa työsuojeluviranomainen on peruuttanut tarkastuskertomuksen. - Tämän lisäksi työehtosopimuksen lainmukaisuus ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, vaan valvonnassa arvioidaan aina työnantajan toimintaa työpaikalla, lakimies Eriksson selventää.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että työnantaja on aina velvollinen huolehtimaan tasapuolisesta kohtelusta. Tämä velvollisuus on myös silloin, kun työnantaja järjestelee työtä työehtosopimuksen raameissa, omien tarpeidensa mukaan. - Merkityksellistä on, että työntekijöiden mahdollinen erilainen kohtelu perustuu työntekijöiden tehtäviin ja asemaan eikä esimerkiksi siihen, mitä työehtosopimusta työntekijän työhön on aiemmin sovellettu.

Työsuojeluviranomainen on tavannut tapauksen tiimoilta kuntatyönantajat KT:n ja Opettajien ammattijärjestö OAJ:n edustajia. Tapaamisessa sopijaosapuolet toivat esille toimialan yleisiä käytäntöjä ja kuvasivat käsityksiään siitä, millä tavoin työehtosopimusta on tarkoitettu noudatettavaksi työpaikalla.

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, p. 0295 016 245, sähköposti: aki.eriksson@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

 

Maatalouden työsuojelun puutteisiin lääkkeitä Okrassa

Maatalouden työsuojelun puutteisiin lääkkeitä Okrassa

2.7.2019

Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan maatalous tarvitsee tukea moniin työturvallisuuteen, työehtoihin ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyviin kysymyksiin. Tästä syystä työsuojeluviranomainen neuvoo ja opastaa maatalousyrittäjiä ja työntekijöitä Okra-maatalousnäyttelyssä 3.–6. heinäkuuta Oripäässä. Työsuojeluviranomaisella on tapahtumassa yhteisosasto Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Maatalousnäyttelyssä kävijöitä palveleva tarkastaja Ulla Tamminen kertoo, että maatiloilla tehdyissä työsuojelutarkastuksissa petrattavaa on löytynyt muun muassa riskien arvioinnissa, työaikakirjanpidossa, perehdyttämisessä, työterveyshuollossa ja ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

– Maatalouspuolella vaarojen arviointi on usein tehty suullisesti, jolloin toteutus ei välttämättä ole järjestelmällistä ja kattavaa. Työaikakirjanpito voi puuttua jopa kokonaan tai siinä ei ole kirjattu toteutunutta työaikaa ja tehtyjä työtunteja työaikalain mukaisesti. Erityisesti kausityöpaikoista saattaa puuttua lakisääteinen työterveyshuolto. Ulkomaalisten työntekijöiden osalta voisi mainita, ettei tarvittavia dokumentteja aina säilytetä, Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueella työskentelevä Ulla Tamminen luettelee.

Toinen työsuojeluasioissa näyttelyvieraita neuvova asiantuntija, tarkastaja Tapio Saarinen, kertoo omien tarkastuskokemustensa perusteella, että maatiloilla erilaisten koneiden, esimerkiksi vetoakselien ja lantakierukoiden, suojuksia puuttuu, eikä kompastumis- ja putoamisvaaroja ole huomioitu oikein. – Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta voisi mainita, että perehdytystä on annettu, mutta yhteisen kielen kanssa on ollut vaikeuksia, eikä työsuojeluasiat ole tulleet työntekijälle selväksi.

Työsuojeluviranomaisen, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen neuvovat asiantuntijat löydät Okra-maatalousnäyttelystä sisähallista F osastolta 58.

Täältä löydät näyttelyn kartan ja näytteilleasettajat osastonumeroineen.

Myös työsuojelutarkastuksia

Lounais-Suomen AVI tekee messualueella myös työsuojelutarkastuksia. – Olemme tehneet edellisvuosina koneiden markkinavalvontaa, mutta tällä kerralla painotamme työolosuhteita. Valvomme myös kesätyöntekijöitä, esimerkiksi erilaisilla myyntipisteillä, kertoo tarkastaja Pia Anttonen.

Työsuojelun asiantuntijat neuvomassa asiakasta maatalouden kysymyksissä Lepaa 2018 -maatalousnäyttelyssä.

Kuvassa työsuojelun asiantuntijat neuvomassa asiakasta maatalouden kysymyksissä Lepaa 2018 -maatalousnäyttelyssä.

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuus Turussa 28.8.2019

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuus Turussa 28.8.2019

20.6.2019 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue järjestää yhdessä työsuojelulautakunnan kanssa työpaikkojen johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työterveyshuollon edustajille suunnatun koulutustilaisuuden Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla. Työpaikkapuheenvuoroissa kerrotaan kokemuksia väkivallan uhan hallinnasta varhaiskasvatuksen ja opetuksen työssä.

Paikka: Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Aika: Keskiviikko 28.8.2019 kello 9.00 – 12.30

Ilmoittautumista pyydetään 23.8.2019 kello 16.00 mennessä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/CB051A1E22A7137E   

Tilaisuus on maksuton. Mukaan mahtuu 100 osallistujaa.

Ohjelma:

klo 9.00 Tilaisuuden avaus
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

klo 9.10 Aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen
Työpsykologi Anna Tienhaara, Työterveyslaitos (skype)

klo 9.50 Väkivallan uhkaa hallittava
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

klo 10.20 Kahvitauko (30 min)

klo 10.50 Väkivaltaturvallisuus – fyysisen ympäristön keinot päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
Opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, Lounais-Suomen AVI Opetus- ja kulttuuritoimi

klo 11.20 Työpaikkojen puheenvuorot:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Teija Routamaa ja Tuija Sirkiä, Turun kaupunki
Työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Turun kaupunki
Koulunjohtaja Niina Ekqvist Kiinamyllyn koulu, Turun kaupunki

klo 12.30 Tilaisuuden päätös
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Tiedote "Väkivallan uhkaan törmää yhä useampi työntekijä työssään, myös päiväkodeissa ja kouluissa varauduttava"

Hellettä: työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava

Hellettä: työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava

6.6.2019

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 asteessa, kun lämpötila ulkona on alle 25 astetta. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 astetta, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

Toimistotyöntekijä kuumana työpäivänä

Kevyissä ja keskiraskaissa töissä on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä jaksoittain esimerkiksi muuta työtä viileämmässä työtilassa, jos lämpötila työpaikalla on yli 28 astetta. Lämpötilan ollessa yli 33 astetta vastaava aika on viisitoista minuuttia. Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen.

Ensisijaisia keinoja lämpökuormituksen vähentämisessä työpaikalla ovat lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut. Esimerkiksi suora auringonpaiste työhuoneen ikkunan läpi on syytä estää. Myös erilaiset jäähdytyskoneet voivat tuoda helpotusta helteellä työskentelyyn.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi veden tai laimean mehun nauttimista 1–2 dl kerrallaan 3–4 kertaa tunnissa. Jos hikoilemalla menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai jopa lämpöhalvaukseen.

Lisätietoa:

Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

31.5.2019 – Lounais-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.5. - 31.8.2019 tarkastuksia kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille. Valvonnan kohteena ovat tänä kesänä kiinteistönhuollon ja viheralueiden hoidon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työpaikat, kesäleirit ja päiväkodit sekä hautausmaat.
    
Tarkastuksilla käsitellään nuorten työntekijöiden huomioiminen työn vaarojen arvioinnissa sekä kesä- ja kausityöntekijöiden opastaminen työtehtäviin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Vaarojen arvioinnissa tulee selvittää myös työssä tarvittavat henkilönsuojaimet.
    
Valvontakampanjan taustalla ovat nuorille kesätyöntekijöille sattuneet vakavat työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Edellisten kesien valvonnassa havaittiin eniten puutteita kesä- ja kausityön vaarojen tunnistamisessa, perehdytyksessä ja henkilönsuojaimissa. Tarkastusten tavoitteena onkin varmistaa, että työnantajat tuntevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat työsuojeluvelvoitteet ja huolehtivat kesä- ja kausityöntekijöiden työolosuhteiden turvallisuudesta. Tarkastuksilla valvotaan myös työnantajille edellisinä kesinä annettujen velvoitteiden noudattamista.

Tarkastaja on yhteydessä työsuojelupäällikköön ennen tarkastuksen toimittamista.  

    
Turvallista kesä- ja kausityötä toivottaen,

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, julkishallinnon valvonnan tarkastajat  

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ulla Riikonen, p. 0295 018 174, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Lisätietoa verkossa:

Tyosuojelu.fi/nuoret: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija  

Tyosuojelu.fi/vaarojen arviointi: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi 

Tyosuojelu.fi/opetus ja ohjaus www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/opetus-ja-ohjaus

Työsuojeluasiaa nuorille ammattitaidon SM-kisoissa

Työsuojeluasiaa nuorille ammattitaidon SM-kisoissa

27.5.2019

Työsuojeluviranomaisella oli yhteisosasto Työturvallisuuskeskuksen kanssa 21.-23.5. ammattitaidon SM-kisoissa Taitaja2019 -tapahtumassa Joensuussa. Nuorille ammattiin opiskeleville, heidän opettajilleen ja muullekin väelle suunnattu tapahtuma keräsi järjestäjien mukaa 28 000 kävijää Joensuun Mehtimäen alueelle.

Työsuojeluviranomainen neuvoi ja opasti kävijöitä Yrittäjyyden kyläksi nimetyssä tapahtumapaikassa Joensuun jäähallissa. Työsuojelun ammattilaisten teemoja ammattiin opiskeleville nuorille olivat työsuhde ja työturvallisuusasiat, mutta myös mikro- ja pienyrittäjinä toimivien työantajien työsuojelu vastuut.

Ammattitaidon SM-kisojen lomassa työsuojelun ammattilaisten luona käyneitä nuoria kiinnosti erityisesti kesätyösuhteeseen liittyvät asiat.

Työsuojeluviranomaisen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteisosasto oli myös tapahtumajärjestäjien nuorille kävijöille suunnatun älykännykkäsovelluksen viimeinen rasti, jossa sovitut tapahtumapisteet läpikäynyt nuori sai palkkioksi ekologisesti kankaasta valmistetun frisbeen. Niitä jaettiin kolmen päivän aikana yhteensä 2 200 kappaletta.

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

23.5.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta järjesti Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden Jyväskylässä 22.5.2019. Tilaisuus oli tarkoitettu työpaikkojen johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työterveyshuollon edustajille. Tilaisuudessa esitetyn aineiston löydät pdf-tiedostoina tältä sivulta.

Aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen
Työpsykologi Anna Tienhaara, Työterveyslaitos

Väkivallan uhkaa hallittava
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Työpaikkojen puheenvuorot:
- Vanhustyönjohtaja Riitta Halmesaari, Jyväskylän Hoivapalvelut ry
- Palveluesimies Petteri Ahola, Avarn Security Oy
- Turvallisuus- ja työsuojeluasiantuntija Pasi Vihertola, Osuuskauppa Keskimaa

Yrittäjyyden kylässä laitetaan työsuojeluasiat kuntoon jo nuoren unelman portilla

Yrittäjyyden kylässä laitetaan työsuojeluasiat kuntoon jo nuoren unelman portilla

17.5.2019

Työsuojeluviranomainen opastaa ja neuvoo ammattiin opiskelevia nuoria ja heidän opettajiaan sekä muutakin väkeä Taitaja2019 - tapahtumassa 21.-23.5. Joensuussa. Työsuojeluviranomaisella on yhteisosasto Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Osastolla saa tietoa mm. palkkaan, työaikaan, työtodistukseen, työsopimukseen sekä työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Mutta myös opastusta mikro- ja pienyrittäjän työsuojeluasioissa.

Työsuojeluviranomaisen osasto sijaitsee Taitaja2019 -tapahtuman Yrittäjyyden kylässä, paikkana Joensuun jäähalli. Yrittäjyyden kylän idea on mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa olevien tai jo tutkinnon suorittaneiden nuorten omien yritysten, liiketoimintojen, liikeideoiden tai palvelu- ja tuoteinnovaatioiden esiintulon. Yrittäjyyden kylän tapahtuma-alue rakentuu monialaisesti eri alojen pajoista. Tapahtumassa nuoret itse esittelevät ja myyvät yritysideoitaan tai jo toimivien yritysten tuotteita ja palveluja.

Taitaja2019 -päätapahtumassa ammattiin opiskelevat tulevaisuuden tekijät kilpailevat oman alansa Suomen mestaruudesta 43 lajissa yli neljänsadan kilpailijan voimin. Päätapahtuma sijaitsee Joensuu Areenassa. Osassa kilpailulajeista nähdään myös kansainvälisiä kilpailijoita sekä lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tapahtumassa järjestetään myös TaitajaPLUS- ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, kolme näytöslajia ja neljä ammattinäytöstä. Lisäksi yläkoululaiset osallistuvat kädentaitokilpailuun Taitaja9-finaalissa.

Yleisö pääsee seuraamaan kilpailua ja voi samalla tutustua laajasti eri ura- ja koulutusvaihtoehtoihin. Yritykset kohtaavat nuorten kykyjen joukossa omia tulevaisuuden tekijöitänsä ja nuoret saavat tukea ammatinvalintaan. Tapahtumassa nähdään myös lajikohtaisia tapahtumia, esittelyjä ja seminaareja.

Hyödyllistä tietoa työsuojeluasioista:
Yrittäjäksi aikoville: Tervettä ja turvallista työtä – Opas työnantajuuteen
Kesätöihin meneville: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Oppilaitoksille: Nuorelle työntekijälle vaarallisesta työstä on ilmoitettava