Ammattitauti

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus_

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista.

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä tehtävä salassapitosäännösten estämättä asiasta ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksessa on käytävä ilmi

  • sairastuneen nimi, henkilötunnus sekä muut yhteystiedot
  • työnantajan nimi sekä tämän työpaikan yhteystiedot
  • muut tarpeelliset yhteystiedot
  • altistumisen laatu ja kesto
  • tieto sairauden laadusta, toteamisesta ja siitä aiheutuneesta haitasta.

Ilmoittaminen

Lomake: Ilmoitus todetusta ammattitaudista/ Ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta.

Ilmoitus toimitetaan sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Yhteystiedot.

Työsuojelun vastuualue arvioi ammattitauti-ilmoituksen

Työsuojelun vastuualue arvioi, onko lääkärin ilmoituksen perusteella syytä selvittää työpaikan työskentelyolosuhteita valvontatoimin. Valvontatoimien, kuten työsuojelutarkastusten, tavoitteena on ehkäistä vastaavanlaisten sairauksien syntyminen. Asian käsittelyssä huomioidaan salassapitosäännökset.

Työsuojelutarkastus tai muu valvontatoimi kohdistuu työpaikan olosuhteisiin, työsuojeluviranomaisen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa ammattitaudin määrittelyyn tai ammattitaudista mahdollisesti saataviin korvauksiin.

Lääkärin ammattitauti-ilmoituksesta työsuojelutarkastukseen

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus - Lainsäädäntö

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus - Muualla Tyosuojelu.fissä