Asbesti

Luvat ja ilmoitukset - Asbesti

Asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle. Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi osastoinnin ja suojauksien rakentaminen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätelavalle kaatopaikalle kuljetusta varten. Lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyö, jossa muodostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa asbestitöissä.

Asbestipurkutyötä saavat tehdä luonnolliset henkilöt kuten yksityinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt, jotka ovat saaneet siihen luvan.

Lupaviranomaisen on myönnettävä asbestipurkutyölupa luonnolliselle henkilölle:

 1. joka on täyttänyt 18 vuotta;
 2. joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole määrätty edunvalvojaa;
 3. jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;
 4. jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat; ja
 5. jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisen osalta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimintaa.

Oikeushenkilölle lupa on myönnettävä, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 1 momentin 1-3 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset ja oikeushenkilö 4 ja 5 kohdan vaatimukset.

Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Lupaa voidaan hakea kirjallisesti tai lähettämällä hakemus sähköisesti.

Hakemuksen ollessa puutteellinen, lupaviranomainen pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan.

Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta lupaviranomaisen antamaan määräaikaan mennessä, tehdään lupa-asiassa kielteinen päätös, josta peritään säädetty käsittelymaksu.

Ennen luvan myöntämistä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suorittaa työsuojelutarkastuksen, minkä yhteydessä selvitetään, että hakijalla on käytössään asbestipurkutyöhön tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat.

Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä kuluina valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista 2018 mukaisen maksun 700 euron maksun.

Lupa on valtakunnallinen.

Uudelle toimijalle lupa myönnetään määräaikaisena yleensä kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen, kun toiminta on vakiintunut ja tullut asianmukaisesti hoidetuksi myönnetään lupa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Hakijalle, jolla on aikaisemmin ollut valtuutus, lupa myönnetään edelleen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli aikaisempi toiminta on tullut asianmukaisesti hoidetuksi.

Hakijan on toimitettava huolellisesti tehty hakemus aluehallintovirastoon.

Lomake: Asbestipurkutyölupahakemus (pdf)
Lomake: Ohje asbestipurkutyöluvan hakemiseksi (pdf)

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

Asbestipurkutyöstä tulee ilmoittaa sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella purkutyö tapahtuu. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Ilmoituksen voi tehdä myös verkkolomakkeella.

Jos asbestipitoisen aineen vaurion tai putkirikon korjaaminen edellyttää vahingon tai vaaran minimoimiseksi välittömiä toimenpiteitä työ voidaan aloittaa heti.

Työsuojeluviranomainen voi edellä mainituissa välittömiä toimenpiteitä edellyttävissä tilanteissa hyväksyä suullisen ilmoituksen.

Ilmoitus on kuitenkin tehtävä myös kirjallisesti heti kun se on mahdollista.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot seuraavista seikoista:

 1. työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto,
 2. paikka, jossa työ tehdään,
 3. työn tilaaja ja tämän yhteystiedot,
 4. työssä käytettävien työntekijöiden nimet,
 5. työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassaolosta,
 6. asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä,
 7. asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät,
 8. työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet,
 9. asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet;
 10. sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan,
 11. ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle on uusittava, jos työolosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle lisääntyy merkittävästi. Lisäksi ilmoitusta on täydennettävä, jos purkutyötä tekemään tulee muu kuin ennalta ilmoitettu työntekijä.

Asbestipurkutyötä suorittavan henkilön sopivuus työhön on oltava tarkastettu terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) mukaisesti. Lääkärin lausunnossa on oltava maininta asbestityöhön soveltuvuudesta.

Ennakkoilmoitus on kiinnitettävä altistumisalueen ulkopuolelle näkyvälle paikalle. Kaikkia ennakkoilmoituksen tietoja ei tarvitse sisällyttää altistumisalueen ulkopuolelle kiinnitettävään ilmoitukseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto, paikka jossa työ tehdään sekä ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Pdf-lomake: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf) | Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot
Verkkolomake: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus | Verkkolomakkeen täyttöohje (pdf)

Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ylläpitää asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä rekisteriä. Tietoja rekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, puh. 0295 018 450.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen.

Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on suorittanut ennen 1.1.2011 hyväksytyn koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeutettu tekemään asbestipurkutyötä ilman säädettyä pätevyyttä kaksi vuotta lain voimaan tulosta, vuoden 2017 loppuun saakka.

Tämän jälkeen asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää, että työntekijällä ja työnjohtajalla on suoritettuna soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä, kaikkien työntekijöiden kohdalta, on rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä rekisteriä.

Lomake: Asbestipurkutyöhön pätevän henkilön rekisteröintipyyntö (pdf)

Asbestityön tutkinnon osaa järjestäviä oppilaitoksia:

 • Amiedu, Helsinki
 • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
 • Ammattiopisto Lappia, Tornio
 • Axxell, Karjaa
 • Edupoli, Porvoo
 • Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli
 • Helsingin Maalariammattikoulu aikuiskoulutus, Helsinki
 • Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylä
 • Kainuun ammattiopisto, Kajaani
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Keski-Uudenmaan alue
 • Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
 • Länsirannikon koulutus Oy, Rauma
 • Oulun aikuiskoulutus, Oulu
 • Oulun seudun ammattiopisto, Haukipudas
 • Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
 • Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, Raahe
 • Saimaan ammattiopisto, Lappeenranta
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinna
 • Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampere
 • TTS (Työtehoseura), Vantaa
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Turku
 • Vamia, Vaasa
 • Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi

Luvat ja ilmoitukset - Asbesti - Muualla tyosuojelu.fissä