Asbestipurkutyölupa

Luvat ja ilmoitukset - Asbesti

Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle.

Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi osastoinnin ja suojauksien rakentaminen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätelavalle kaatopaikalle kuljetusta varten. Lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyö, jossa muodostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa asbestitöissä.

Linkit:

Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset

Asbestipurkutyölupa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, elinkeinonharjoittajalle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai julkisyhteisölle.

Lupaviranomainen voi myöntää asbestipurkutyöluvan henkilölle:

  1. joka on täyttänyt 18 vuotta
  2. joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole määrätty edunvalvojaa
  3. jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;
  4. jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat; ja
  5. jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisen osalta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimintaa.

Yritykselle lupa voidaan myöntää, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt täyttävät yllä mainitut edellytykset ja yrityksellä on käytössään asbestipurkutyöhön tarvittavat ilmankäsittelylaitteet sekä niiden laitehuoltotila.

Asbestipurkutyöluvan hakeminen

Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Hakemuslomake liitteineen lähetetään joko postitse osoitteeseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
PL 10
13035 AVI

tai sähköpostilla osoitteeseen tyosuojelu.lansi@avi.fi.

Hakemuksen ollessa puutteellinen, lupaviranomainen pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan.

Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta lupaviranomaisen antamaan määräaikaan mennessä, tehdään lupa-asiassa kielteinen päätös, josta peritään säädetty käsittelymaksu.

Työsuojelutarkastus

Ennen asbestipurkutyöluvan myöntämistä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suorittaa työsuojelutarkastuksen, minkä yhteydessä selvitetään, että hakijalla on käytössään asbestipurkutyöhön tarvittavat ilmankäsittelylaitteet sekä niiden laitehuoltotila.

Asbestipurkutyöluvan hinta

Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä 840 euroa.

(Valtioneuvoston asetus (201/2022) aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022)

Asbestipurkutyöluvan voimassaolo ja laajuus

Asbestipurkutyölupa myönnetään ensimmäistä kertaa haettaessa määräaikaisena yleensä kolmeksi vuodeksi. Lupa uusitaan hakemuksesta samoilla edellytyksillä kuten ensimmäisellä kerralla.

Luvan uusimisesta päätettäessä lupaviranomainen arvioi, onko asbestipurkutoimintaa hoidettu asianmukaisesti valvonnassa kertyneiden tietojen perusteella. Mikäli toiminta on tullut asianmukaisesti hoidetuksi, myönnetään lupa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Mikäli uusi hakemus on toimitettu lupaviranomaiselle kuukautta aikaisemmin ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, on luvanhaltijalla oikeus aikaisemman luvan perusteella jatkaa luvanvaraista toimintaa asian ratkaisemiseen saakka.

Asbestipurkutyölupa on valtakunnallinen ja on voimassa koko maan alueella.

Ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Asbestipurkutyönluvanhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä luvanvaraisen toiminnan lopettamisesta sekä luvan myöntämiseen vaikuttavista olennaisista muutoksista lupaviranomaiselle.

Ilmoitettavia asioita ovat yrityksen konkurssiin asettaminen, toiminnan päättyminen, luvanhaltijan tai yrityksen hallintoon kuuluvan henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen tuomioistuimen päätöksellä tai edunvalvojan määrääminen tai henkilökohtaiseen konkurssiin julistaminen.

Hallintoon kuuluvan henkilön tai toimitusjohtajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa.

Laitehuoltotilan muutoksesta ja huoltosopimuksen päättymisestä tulee ilmoittaa.

Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ylläpitää asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä rekisteriä. Tietoja rekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, puh. 0295 018 450.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä, kaikkien työntekijöiden kohdalta, on rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteröintipyyntölomakkeen mukana on toimitettava todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä rekisteriä.

Lomake: Asbestipurkutyöhön pätevän henkilön rekisteröintipyyntö (pdf)

Asbestityön tutkinnon osaa järjestäviä oppilaitoksia:
•    Amiedu, Helsinki
•    Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
•    Ammattiopisto Lappia, Tornio
•    Axxell, Karjaa
•    Edupoli, Porvoo
•    Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli
•    Helsingin Maalariammattikoulu aikuiskoulutus, Helsinki
•    Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylä
•    Kainuun ammattiopisto, Kajaani
•    Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Keski-Uudenmaan alue
•    Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
•    Länsirannikon koulutus Oy, Rauma
•    Oulun aikuiskoulutus, Oulu
•    Oulun seudun ammattiopisto, Haukipudas
•    Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
•    Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, Raahe
•    Saimaan ammattiopisto, Lappeenranta
•    Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
•    Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinna
•    Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoki
•    Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampere
•    TTS (Työtehoseura), Vantaa
•    Turun aikuiskoulutuskeskus, Turku
•    Vamia, Vaasa
•    Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi

Luvat ja ilmoitukset - Asbesti - Muualla tyosuojelu.fissä