Työaika

Luvat ja ilmoitukset - Työaika - UUSI laki

Poikkeuslupa säännöllisestä työajasta poikkeamiseen

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. 

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa mainituilla aloilla. Käytettäessä jaksotyötä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön,työsuojeluviranomainen voi antaa luvan poiketa säännöllistä työaikaa ja vuorokausilepoa koskevista säännöksistä.

Työsuojeluviranomainen voi myös antaa luvan käyttää jaksotyöaikaa sellaisissakin tehtävissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, mikäli se on työajan järjestelyiden kannalta välttämätöntä.

Hakeminen

Luvat anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.

Luvat ja ilmoitukset - Työaika - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 7 § jaksotyöaika

  • 25 § vuorokausilepo

  • 39 § poikkeuslupa

Luvat ja ilmoitukset - Työaika - Muualla Tyosuojelu.fissä