Työvuoroluettelo

Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo


Huom! Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Uuden lain mukaisen sisällön löydät täältä.

Poikkeuslupa vapautukseen työvuoroluettelon laatimisesta

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo. Jos työvuoroluettelon laatiminen on työn poikkeuksellisen epäsäännöllisyyden vuoksi erittäin vaikeaa, työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvalla osittain tai kokonaan vapautuksen työvuoroluettelon laatimisesta.

Työsuojeluviranomainen tutkii kussakin yksittäistapauksessa missä laajuudessa vapautus työvuoroluettelon laatimisesta on tarpeellista myöntää. Jos työvuoroluetteloa ei ole mahdollista laatia täydellisenä, voi kuitenkin olla mahdollista kirjata esimerkiksi työn alkamisajat ja lepoajat tai pelkästään viikoittaisen vapaa-ajankohdan sisältävät työvuoroluettelot.

Hakeminen

Poikkeuslupaa työvuoroluettelon laatimisesta haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.

Lomake (pdf): Hakemus vapautuksesta työvuoroluettelon laatimisesta (Huom! Lomake on vanhan lain mukainen.)

Poikkeusluvan jatkaminen

Lupa myönnetään määräajaksi. Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 10 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia työvuoroluettelon laatimisesta myönnetyn vapautuksen jatkamisesta.

Jos asiasta ei synny sopimusta, työnantaja voi hakea työsuojeluviranomaiselta jatkoa poikkeuslupaan.

Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996)

  • 10 § yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva sopimus säännöllisestä työajasta
  • 35 § työvuoroluettelo
  • 36 § poikkeuslupa

Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo - Muualla tyosuojelu.fissä